2017

LEDEN 2017

Na Nový rok nám kázáním a vysluhováním večeře Páně posloužil profesor evangelické teologické fakulty Jan Štefan. Účastníci bohoslužeb si mohli odnést domů novoroční záložky s biblickým veršem. Na obrázcích děti z nedělní školy ztvárnily různé reálie z našeho sborového areálu. 

Záložka 2017

Na začátek ledna byla svolána mimořádná schůze staršovstva, na které se řešily aktuální stavební věci. Na tuto schůzi byli přizváni i ostatní členové sboru. Zabývali jsme se především projektem přípojky vody a rozvodu kanalizace, projektem kotelny a ústředního topení, elektroinstalací, zhotovením podlah a obkladů a vybavením koupelen a kuchyní. Hlavním úkolem této schůze bylo rozložit odpovědnost za jednotlivé stavební etapy na co největší počet lidí. Michal Soukup vypracoval tabulku s rozpisem prací a taktéž časový harmonogram. • I v tomto měsíci proběhla na faře řada brigád. Nejvíce brigádníků se sešlo při betonování. • V lednu nastoupila na faru stavební firma pana Tomáše Farkaše (Eltoja). Započala práce na bourání a zhotovení nových podlah v přízemí. • Třetí lednovou neděli jsme se spolu s manželi Michalem a Marií Soukupovými radovali z křtu jejich dcery Miriam. Při této příležitosti u nás kázal a křest vykonal Pavel Pokorný z Prahy - Střešovic, který je prvním náměstkem synodního seniora. 
Ke konci měsíce jsme byli pozváni římskokatolickou farností k Ekumenickému modlitebnímu setkání. 
 

ÚNOR 2017

Jako každoročně byla provedena inventarizace majetku. • Rozpočtová komise připravila rozpočet na rok 2017. • Staršovstvo vyplnilo výkaz sborového hospodaření a evidenční dotazník. • Staršovstvo pokračovalo v jednání s Lukášem Pešoutem, který je kandidátem na kazatele našeho sboru. Všichni členové sboru měli možnost se s ním opět setkat v únoru, kdy v Lysé kázal. Přijel i se svojí manželkou Lenkou a dcerou. Po bohoslužbách byla možnost vzájemně si popovídat při kávě a čaji ve sborovém domě. • Projednali jsme návrh povolací listiny. • 15. února přijeli do našeho sboru na vizitaci členové seniorátního výboru - senior Martin Fér, konsenior Martin Zikmund, seniorátní kurátor Pavel Pistor a náměstek seniorátního kurátora Tomáš Fér. Probrali jsme společně vizitační dotazník a pohovořili o životě našeho sboru. Ve vizitační zprávě je mimo jiné napsáno: „Sbor v současnosti hledá faráře a provádí celkovou rekonstrukci fary za několik milionů. Souběh těchto okolností sbor a hlavně staršovstvo mnohdy vyčerpává. Snad to ale také trochu stmeluje. Mohla by to být též příležitost zapojit do činnosti další členy sboru. ... Lysá patří k nejsilnějším sborům poděbradského seniorátu jak po stránce návštěvnosti bohoslužeb, rozsahu aktivit a zapojení členů sboru, tak po stránce finanční samostatnosti. Věříme, že tomu tak bude i nadále.“ • Stavební práce na faře pokračují. Byla podána žádost o zřízení vodovodní přípojky. Proběhlo výběrové řízení na elektroinstalační práce. Byla vybrána firma pana Rypky. • Pan Ing. Stanislav Svoboda spolu s arboristou Ing. Žďárským zkontrolovali stav památného strom nahovětvece. • V únoru si také náš sborový areál prohlédl antropolog RNDr. Vítězslav Kuželka. • Od města Lysá nad Labem jsme dostali k pořádání slavnosti uctění památky mistra Jana Husa dotaci ve výši 6 000 Kč. • Městu jsme předložili vyúčtování dotace pro práci s dětmi, kterou jsme obdrželi v loňském roce. Z dotace jsme koupili mimo jiné dataprojektor, flipchart, míče a stolní hry. • Krajský úřad vydal rozhodnutí, kterým potvrzuje rozhodnutí stavebního úřadu v Lysé, že spadlou zeď manželů Jaklových má opravit firma SKL RECYKLOSTAV s.r.o. • Asi sto lidí navštívilo koncert britského sboru Harrogate Ladies‘ a sboru Ama Musica, který v našem kostele pořádal The Prague Concert Co. 
 

BŘEZEN 2017

V sobotu 11. března jsme se v kostele rozloučili se sestrou Zdeňkou Pistorovou z Čelákovic. Zemřela ve věku 89 let. • V březnu se konalo výroční sborové shromáždění. • Sbírka na církevní tisk vynesla 3 500 Kč. • V Nymburce proběhlo setkání kurátorů. Za náš sbor se zúčastnil Hynek Brynych. • Připravili jsme k distribuci velikonoční dopis. Najdete ho zde • Pokračují stavební práce na faře (oprava omítek, štukování stropů, vybourání a zazdění nových oken na WC a v koupelně). • Firma pana Pousky zahájila práce na montáži vodovodu a odpadu, na dodávce a montáži ústředního topení, plynových kotlů a plynovodu. • Mnohé práce vykonávají členové sboru svépomocí (např. bourání a zazdívání nových dveří, opalování starých dveří a futer). • Průběžně probíhají i brigády na zahradě (sekání trávy, stříhání stromů a keřů apod.) • V rámci celocírkevní smlouvy na dodavatele energií jsme změnili dodavatele plynu (E.ON Energie, a.s.) • Odeslali jsme seniorátnímu výboru a synodní radě žádost o vydání pokynu k volbě nového kazatele našeho sboru. • V našem sborovém areálu probíhalo natáčení části dokumentu se spisovatelem a publicistou Václavem Vokolkem. • Sbírka na pomoc lidem v uprchlických táborech v Barmě vynesla 4 670 Kč. 
 

DUBEN 2017

První neděli v dubnu jsme mezi námi přivítali celocírkevního hudebního kantora Ladislava Moravetze. Při bohoslužbách nám posloužil hrou na varhany. Po společném obědě jsme ještě odpoledne poslouchali vyprávění o tom, jak bude vypadat a co bude obsahovat nový zpěvník naší církve, který má vyjít v roce 2020. Během odpoledne jsme také hojně zpívali - jak ze starého tak z nového zpěvníku. Souběžně byl připravený i program pro děti - zatím, co my jsme poslouchali a zpívali - ony venku hrály různé hry. 

Sborový den v dubnu 2017-Program pro děti

I tento rok jsme dostali dotaci od města na organizovanou práci s dětmi a mládeží (32 525 Kč). • Bohoslužeb na Velký pátek se účastnilo 77 a na Velikonoční neděli 87 osob. • Koncert na velikonoční pondělí navštívilo asi 25 posluchačů. Hrála skupina „Trio Gracia“. • Sbírka na Hlavní dar lásky činila 8 490 Kč. Letos je určená na podporu přestavby sborového domu v Havlíčkově Brodě. • V rámci brigád se sekala tráva, prováděly různé zahradnické práce, opravovaly se lavičky, pracovalo se na vodovodní přípojce před farou. Taktéž pokračují práce na renovaci starých dveří. Celkem jich je na faře 16 a k tomu ještě přibude 10 nových. Opravovaly se lavičky

KVĚTEN 2017

Jako každoročně tak i letos jsme naplánovali na květen sborový výlet s dětmi. Jeli jsme vlakem do Libochovan. Odtud jsme šli přes Kalvárii a kolem zříceniny hradu Kamýk do Litoměřic. Navštívili jsme i zdejší sbor a pozdravili se s bratrem farářem Jiřím Šamšulou a jeho rodinou. 
Bratra Jiřího Šamšulu jsme navštívili v květnu ještě jednou - při příležitosti jeho instalace. • Tento měsíc se konalo v Lysé i pravidelné setkání farářů poděbradského seniorátu. Jejich hostem byla koordinátorka hospicové péče paní Bohumila Urbanová, která je obeznámila s činností domácího hospice Nablízku. Sestrám patří dík za připravení občerstvení. • Třetí neděli se konalo sborové shromáždění, při kterém proběhla volba nového faráře. Do kostela přišlo 111 lidí, hlasovací právo mělo 74 přítomných. Ti zvolili většinou hlasů za svého faráře Lukáše Pešouta. Termín jeho nástupu - 1. červen 2018. • Na faře stále pracuje stavební firma pana Farkaše, instalatérské a topenářské práce provádí firma pana Pousky a elektrotechnické práce firma pana Rypky.
• Pravidelně probíhají i brigády - zvláště na opalování zárubní a úpravu starých dveří. • Z firmy Stavokomplet přišla nová smlouva na odběr městské vody. • K získání finančních prostředků na opravu fary přispěly i naše děti. Uspořádaly benefiční koncert a získaly částku 10 000 Kč. Koncert se všem moc líbil!

• Sbor hledá nového kostelníka. Zatím se v úklidových prácích střídají členové sboru. Na rozsáhlejší práce na zahradě jsou svolávány brigády. • Někteří naši mládežníci (ať už jako účastníci nebo jako organizátoři) se zúčastnili seniorátního setkání mladší mládeže v Nymburce. • Na stejném místě se konala i seniorátní rodinná neděle. • V Praze se konalo 3. zasedání 34. synodu ČCE. Náš seniorát měl na synodu čtyři zástupce - z řad farářů Martina Féra a Miroslava Pfanna a z řad laiků Pavla Pistora a Dagmar Férovou. • Do konce května probíhala sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Vynesla 9 140 Kč. Tato sbírka pomáhá sborům financovat opravy sborových budov - v loňském roce jsme byli obdarováni i my - dostali jsme 300 000 Kč. 
 

ČERVEN 2017

Na svatodušní bohoslužby se sešlo v kostele 53 lidí. Kázal a večeři Páně vysluhoval profesor Jan Štefan. • Proběhla sbírka na Diakonii, která vynesla 3520 Kč. • Měsíc červen byl měsícem opékání buřtů. První pátek v měsíci červnu se sešli k opékání buřtů „třicátníci“. Nejdříve si však vyslechli zajímavé povídání Jiřího Šebka o Izraeli, které bylo doprovázeno promítáním fotografií. • Potom na zahradě uspořádali rodiče pro děti „olympijské hry“, které taktéž zakončili závodníci i fanoušci opékáním buřtů. • Ke konci měsíce se ještě u ohýnku sešla mládež. • I „šedesátníci“ měli zahradní párty - to se konalo u Brynychů a bylo i se zpěvem a hudbou. • Při Noci kostelů si náš areál přišlo prohlédnout asi 40 lidí. Akci organizačně zajišťovala mládež. • A ještě jednu noc bylo na faře veselo - to učitelé nedělní školy uspořádali pro děti noční program a potom ve sborovém domě společně přespali. • Náš areál si přišla prohlédnout i skupinka studentek z USA. Přivedl ji vikář Církve bratrské Jiří Serbus. • V seniorátu se konaly dvě akce. V Českém Brodě se sešli presbyteři na konferenci na téma: Lutherství, svátosti a ČCE a v Nymburce se sešli delegáti Jeronýmovy jednoty, aby rozhodli, které sbory dostanou finanční dar na opravy tento rok. Náš sbor zastupovali Miroslav Soukup a Dagmar Férová. • Pěkné počasí využili tentokrát k brigádě na zahradě i rodiče s dětmi. • Na sbírku solidarity mezi sbory jsme vybrali 4 010 Kč. Tato sbírka pomáhá sborům hradit odvody do personálního fondu. • 
 

ČERVENEC 2017

• Na první červencový den jsme se těšili už dlouho, protože na tento den byla naplánovaná svatba Terezky Provazníkové a Andreje Savického. Celý areál byl slavnostně vyzdoben a nevěstě a ženichovi to moc slušelo. Bohoslužby vedl Vladislav Vovkanič a svatební kázání pronesl Vladimír Hejl - oba jsou kazateli v Bratrské jednotě baptistů. 
• O pár dnů později se areál opět zaplnil - při příležitosti uctění památky Mistra Jana Husa. Se zaujetím jsme vyslechli přednášku Gerharda Frey-Reinighause. Připomněl nám 500. výročí vzniku reformačního hnutí a upozornil nás na spojitost mezi Janem Husem a Martinem Lutherem. Následovalo vystoupení kapely Svatopluk. Přítomen byl i sám autor písní Svatopluk Karásek. K některým písním se přidal i svým zpěvem. Nakonec představitelé sboru a představitelé města položili kytici u busty M. J. Husa na Husově náměstí. Městu děkujeme za finanční podporu celé této akce. 

• Na konci měsíce naši mládežníci odjeli do Daňkovic na seniorátní tábor mládeže. • I o prázdninách pokračovaly práce na faře - betonování podlah, propojení vnitřní a venkovní kanalizace, osazování dveří, opravy omítek, broušení a lakování dveří. • Zájem o práci kostelnice projevila Eva Provazníková. Staršovstvo s ní zahájilo jednání. • Synodní rada potvrdila volbu Lukáše Pešouta za kazatele našeho sboru (od června 2018).• 
 

SRPEN 2017

Začátkem srpna jsme se v zaplněném kostele rozloučili s naší dlouholetou presbyterkou a varhanicí Libuší Šaldovou z Čelákovic. Svoji službu věnovala především naší kazatelské stanici v Čelákovicích. Mimoto byla neúnavnou organizátorkou setkání skupiny „padesátníků“, která se v průběhu let přejmenovala na „šedesátníky“. Zemřela ve věku 72 let. • Seniorátní účetní Jana Dobrkovská provedla kontrolu našeho hospodaření. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Vedením účetnictví v našem sboru už několik desetiletí obstarává Jiří Šmída. Za tuto službu mu děkujeme. • V měsíci srpnu jsme odeslali organizaci Pomocné dílo švýcarských evangelických církví (HEKS) vyúčtování finančního daru, který jsme od nich obdrželi na rekonstrukci fary (900 000 Kč). • Předposlední srpnovou neděli jsme ve sborovém sále sešli ještě při oslavě 95. narozenin sestry Boženy Férové. 
 

ZÁŘÍ 2017

Rodiče s dětmi uspořádali cyklovýlet „S kolem kolem Labe“První neděli v září se na bohoslužbách sešlo 66 účastníků. Proběhla sbírka na křesťanskou službu, která vynesla 3 057 Kč. • Na vyučování náboženství v ZŠ B. Hrozného se přihlásilo pět dětí. Vyučování se ujal i tento školní rok bratr farář Emanuel Vejnar. • Taktéž jsme zahájili pravidelné bohoslužby v domově důchodců (dvakrát za měsíc). • Třetí víkend v září naši mládežníci vyrazili na seniorátní vycházku na zříceninu hradu Sion. Biblický program připravil Jonatan Hudec - farář z Mladé Boleslavi. • Při uklízení na zahradě, v kostele i na faře nám přálo krásné podzimní počasí. Asi 20 brigádníků sekalo trávu, hrabalo listí, drhlo kostel a na faře se začalo s malováním pokojů a s mytím oken. • V obřadní síni jsme se rozloučili s bratrem Bohumilem Hotěm. Zemřel ve věku 63 let. • Rodiče s dětmi uspořádali cyklovýlet „S kolem kolem Labe“. Startovalo se v Lysé a trasa vedla přes Byšičky, Čelákovice a Přerov nad Labem zpět do Lysé. Na faře 27 účastníků zakončilo výlet opékáním buřtů. 
 

ŘÍJEN 2017

Od října jsme se opět začali scházet na biblických hodinách. • Zda se Bůh ztratil nebo ne, to bylo téma celocírkevního Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. Do Jablonce nad Nisou, kde se Sjezd konal, odjeli i naši mládežníci. • První neděli v říjnu jsme měli při bohoslužbách slavnost Díkčinění za úrodu. Na bohoslužbách se nás sešlo 60. • Vykonali jsme i sbírku na sociální a charitativní pomoc, která vynesla 3057 Kč. • Další neděli se konal sborový den. Po bohoslužbách jsme zasedli ke společně připravenému obědu. Odpoledne jsme si vyslechli zajímavou přednášku profesora Jana Štefana o Lutherovi. • Ve věku nedožitých 86 let zemřel bratr František Procházka z Litole. Rozloučili jsme se s ním při bohoslužebném shromáždění v kostele. • Poslední říjnovou neděli u nás kázala farářka Marie Jüptner Medková z Velimi. • Synod uložil sborům, abychom otevřeli rozhovor o postavení farářů a farářek v naší církvi. Znepokojuje nás fakt, že je malý zájem mladých lidí o studium bohosloví, a také to, že čím dál více odcházejí někteří faráři a farářky z činné služby do jiných povolání. • Pokračovaly brigádnické práce na zahradě (sekání trávy, hrabání listí, stavění plotu) i na faře (malování pokojů, natírání dveří a oken). 
Zažádali jsme seniorátní výbor o grant na vybavení nové sborové místnosti nábytkem (30 000 Kč). 
 

LISTOPAD 2017

Na začátku listopadu proběhlo na Mělníce zasedání konventu Poděbradského seniorátu. Z Lysé se ho zúčastnilo šest osob - za sbor - Hynek Brynych, Dagmar Férová a Petr Kopecký a za seniorátní odbor mládeže Zuzka Férová, Damaris Kopecká a Nikol Kopecká. Na konventu proběhla volba náměstka seniora. Stal se jím bratr farář Ondřej Zikmund z Kutné Hory. • Mládež se zúčastnila seniorátních dnů mládeže v Libici nad Cidlinou. O politické zodpovědnosti k nim promluvil emeritní farář Jan Čapek. • Tento měsíc se sešli ke své schůzce i třicátníci. • Sbírka na Jubilejní toleranční dar vynesla 6 120 Kč. Z této sbírky jsou poskytovány sborům naší církve půjčky na stavební akce. • Celý měsíc probíhala také sbírka na pomoc znásilňovaným ženám v Kongu. Vybralo se 4 610 Kč. • Na faře se dokončily práce na elektroinstalaci a zprovoznilo se ústřední topení. Započalo se s obkladačskými pracemi a proběhla pokládka lina. Taktéž pokračovaly brigády na nátěry oken a malování místností. • Zahájily se přípravy ke kolaudaci fary. Zástupci památkové péče vykonali prohlídku fary na konci listopadu. Se způsobem provedených prací byli spokojeni. Mimo jiné ocenili zdařilou renovaci původních dveří. 

Na konci listopadu (jako každoročně) uspořádala v našem kostele koncert skupina Lážo Plážo. • Sestra farářka připravila adventní sborový dopis, který jsme následně distribuovali všem členům sboru.
 

PROSINEC 2017

V prosinci se sešli ke své schůzce šedesátníci. • Prosincová mládež se nesla ve vánočním duchu - kromě biblického programu si mládež připravila i vánoční pohoštění. • Na první adventní neděli bylo na bohoslužbách 47 lidí. • Největší účast na bohoslužbách jsme v tomto roce zaznamenali na třetí neděli adventní (120), kdy proběhla dětská vánoční slavnost. Děti nacvičily divadlo „Vánoce na pumpě“. Za své vystoupení dostaly velkou pochvalu. Odkaz na video • Na Boží hod vánoční kázal v Lysé (84) i v Čelákovicích (5) bratr farář Emanuel Vejnar. • V prosinci proběhla sbírka na bohoslovce (7 430 Kč) a sbírka pro Diakonii Střední Čechy (4 684 Kč). • Na Mě Ú byly podány žádosti o dotaci na Noc kostelů, na slavnost M. J. Husa a na organizovanou práci s dětmi. • Připravili jsme vyúčtování daru pro Jeronýmovu jednotu. • Nástup naší nové stálé kostelnice Evy Provazníkové se odložil na únor. Kostelnický byt stále ještě není hotový - kolaudační řízení plánujeme na konec ledna. Kostelnické práce vykonávají dle rozpisu členové sboru.