ORGANIZACE  SBORU V LYSÉ NAD LABEM
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY


Fara Českobratrská církev evangelická je zřízena za základě presbyterně synodním. Jejím základním správním celkem je sbor. Vyšším správním celkem je seniorát (Poděbrady, Husova 141). Nejvyšším správním celkem je církev (Praha 1, Jungmannova 9). Řídícím orgánem sboru je sborové shromáždění. To se ke svému zasedání schází jednou do roka, zpravidla v únoru nebo březnu. Jeho delegáty jsou všichni přítomní členové sboru splňující podmínky dané Církevním zřízením. To znamená zejména účastní se života sboru a hradí salár. Sborové shromáždění mimo jiné volí na desetileté období faráře a na šestileté období správní orgán, zvaný staršovstvo.

 Staršovstvo se ke svému jednání schází jednou měsíčně. Jeho kompetence jsou vymezeny Církevním zřízením. V lyském sboru má včetně faráře 13 členů. Staršovstvo ze svých řad volí kurátora, pokladníka, účetního, správce budov a zapisovatele. Statutárními zástupci staršovstva a celého sboru jsou farář (Mgr. Emanuel Vejnar) a kurátor (ing. Dagmar Férová). Nadřízeným orgánem staršovstva je čtyřčlenný seniorátní výbor se sídlem v Poděbradech. Kancelář Základní činnost sboru spočívá v bohoslužebných a vzdělavatelných shromážděních. Většina z nich se koná ve sborových objektech sídla sboru. Mimo ně se některá pravidelná shromáždění konají v domově důchodců a ZŠ B. Hrozného a v kazatelské stanici v Čelákovicích. Nově přistěhované do Milovic sbor oslovuje a zve do sídla sboru dopisy.

 

K 1. 1. 2016 sbor vykazuje 398 členů. Ti jsou evidováni ve sborové kartotéce. Členem sboru je ten, kdo byl v Českobratrské církvi Malá shromažďovací místnost evangelické pokřtěn nebo do ní přistoupil a bydlí v jeho obvodu. Členství se pozbývá vystoupením z církve či vyloučením. Odstěhovaní zůstávají členy sboru do doby, dokud nejsou zaregistrováni ve sboru, do jehož obvodu se přestěhovali. Členové sboru jsou o dění ve sboru informováni zpravidla třikrát do roka sborovým dopisem. Financování provozních nákladů sboru se děje z vlastní obětavosti. Základním zdrojem příjmů je členský příspěvek, salár. Ten mají hradit všichni členové sboru s vlastním příjmem. Výše saláru je dobrovolná, doporučeny však jsou 5% z celoročního příjmu. Dalším důležitým zdrojem příjmů jsou chrámové sbírky a dary.

 

Nejbližší sousední evangelické sbory jsou v Brandýse n.L. (Na Vyšším hrádku), v Českém Brodě (Za nemocnicí 1159); v Nymburce (Smetanova 613) a v Mladé Boleslavi (Husova 199).

Od 1. 6. 2018 je farářem našeho sboru Mgr. Lukáš Pešout, tel. 604 173 781, e-mail: lukas.pesout@evangnet.cz.

adresa: Lysá n.L., nám. B. Hrozného 442
E-mail:lysá
IČO:      475 30316
DIČ: CZ475 30316
Číslo účtu: 2400387805/2010

Kontakt na kurátora: Ing. Dagmar Férová
tel. 773 911 133; dagmar.ferova@seznam.cz


Zpět na úvod | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá