O nás

Exteriér kostela v zahradách
Evangelický toleranční kostel v zahradách (1789)

Evangelický sbor v Lysé nad Labem je součástí Českobratrské církve evangelické vyznávající víru v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Za jediné pravidlo víry a života pokládá Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona.

Exteriér fary z náměstí B.Hrozného.jpg
Vstup do ev. areálu z náměstí B.Hrozného

Českobratrská církev evangelická navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Jejím základním správním celkem je sbor, vyšším správním celkem je seniorát (Poděbradský seniorát ČCE) a nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků sídlící v pražském církevním ústředí. Řídícím orgánem sboru je sborové shromáždění. To se ke svému zasedání schází jednou do roka, zpravidla v únoru nebo březnu. Jeho delegáty jsou všichni přítomní členové sboru splňující podmínky dané Církevním zřízením. Sborové shromáždění mimo jiné volí na dobu určitou faráře a na šestileté období správní orgán, zvaný staršovstvo.

Interiér kostela v zahradách-Bohoslužby

K 1. 1. 2021 vykazuje evangelický sbor v Lysé 195 členů. Ti jsou evidováni ve sborové kartotéce. Členem sboru je ten, kdo byl v Českobratrské církvi evangelické (nebo v jiné církvi) pokřtěn a chce být jako člen sboru veden. Není možné být členem dvou farních sboru ČCE zároveň, je však možné být členem více církví. Členství ve sboru se pozbývá přestěhováním, vystoupením z církve či vyloučením. O změnách bydliště či vystoupení je třeba sbor informovat, neúčast na sborovém životě neruší povinnosti členství. Členové sboru jsou o dění ve sboru informováni sborovými dopisy. Financování provozních nákladů sboru se děje z vlastní obětavosti.

KřestZákladním zdrojem příjmů sboru je členský příspěvek, tzv. salár. Ten mají hradit všichni členové sboru s vlastním příjmem. Výše saláru je minimálně 1.000,- Kč/rok, doporučená je však 2,5 až 5% z celoročního příjmu. Dalším důležitým zdrojem příjmů jsou chrámové sbírky a další finanční dary (např. při příležitosti svatby, pohřbu atd.). Veškeré adresné dary jsou darem církvi a od výše 1.000,- Kč snižují daňový základ v případném daňovém přiznání dárce. Potvrzení o daru je zasíláno na začátku kalendářního roku. Dle nové zákonné úpravy lze od roku 2020 z daní odečíst dary až do výše 30% daňového základu dárce, a to jak u fyzických (dříve max. 15%), tak právnických osob (dříve max. 10%). 

Nejbližší sousední evangelické sbory jsou v Brandýse nad Labem, Českém Brodě, Nymburce a Mladé Boleslavi.