2019

LEDEN 2019

v lednu připravily děti pro účastníky bohoslužeb záložky s biblickým heslem

Záložka 2019

● v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se uskutečnilo ekumenické „Putování z kostela do kostela“;  toto vzájemné setkání katolíků a evangelíků se neslo v srdečném a radostném duchu a za vysoké účastiPutování z kostela do kostela 2019 ● byla dokončena práce na novém sborovém webu  ● sbírka na křesťanskou službu vynesla 3.050,- Kč ● ve věku nedožitých 98 let zemřela sestra Bedřiška Rámišová

ÚNOR 2019

v únoru si u nás děti z katolického a evangelického náboženství povídaly o tom, co mají církve společné a prohlédly si evangelický kostel ● proběhla inventura sborového majetku ● sešla se střední generace k povídání nad tématem „svatá rodina v malířství“ ● o jarních prázdninách se konal společný sborový pobyt v KrkonošíchZimní sborová dovolená 2019 ● konala se svatba NěmcovýchSvatba Němcových 2019

BŘEZEN 2019

v březnu pokračovala ekumena dětí, tentokrát se jejich setkání konalo v římskokatolickém kostele ● byla provedena účetní závěrka hospodaření za rok 2018 ● mládež v cestopisném povídání „navštívila“ Vietnam  ● starší generace se také něco dozvěděla o ztvárnění Ježíšovy rodiny ve světovém malířství ● pokřtěna byla Noemi Soukupová a konaly se rodinné bohoslužbyKřest Noemi Soukupové 2019 ● proběhlo sborové shromáždění, při kterém zazněly zprávy o životě sboru, bylo schváleno hospodaření za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 ●  sbírka na tisk vynesla 2.050,- Kč ●  od města Lysá nad Labem jsme obdrželi dotace na připravovanou Noc kostelů ve výši 10.000 Kč a tradiční slavnost M. J. Husa ve výši 14.000,- Kč ● na sborovém dni jsme společně poobědvali a vyslechli si přednášku starozákoníka docenta Jiřího Beneše, který nám odhalil nemálo moudrosti ukryté v biblických pasážích o stvoření světaVedoucí katedry biblistiky a judaistiky HTF UK doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. na sborovém dni v březnu 2019

DUBEN 2019

v dubnu proběhla v areálu sboru jarní akce skautů klubu Pathfinder ● při jarní brigádě jsme opravovali zahradní terasy a vyráběli police a vývěsku  ● poslední večeři Páně jsme si připomněli na Zelený čtvrtek při poslechu hudby Antonína Dvořáka, četbě pašijí a netradičním vysluhování večeře Páně ● velikonoční bohoslužby byly na Velký pátek a na neděli Vzkříšení ● byli oddáni Michaela Petránková a Šimon MatějovskýSvatba Matějovských 2019 ● sbírka Hlavního daru lásky na opravu střechy kostela a fary v Bošíně vynesla 6.620,- Kč ● zazněl koncert žesťového souboru Brasstet ● rodiče s dětmi vyrazili na sborový výlet do Prokopského údolí v PrazeSborový výlet (Prokopské údolí) 2019

KVĚTEN 2019

v květnu jsme s městským muzeem pořádali v areálu sboru sympozium k výročí 100 let české staroorientalistiky a 140 let od narození Bedřicha Hrozného zakončené koncertem Ančerlova kvartetaSymposium k výročí 100 let české staroorientalistiky 2019 ● zazněly koncerty dívčího pěveckého souboru Lada a pěveckého sboru Quantumtet ● zúčastnili jsme se celorepublikové akce Noc kostelů, v jejímž rámci jsme nabídli koncert skupiny Paduana hispanica, noční komentovanou prohlídku areálu, výstavu „Lysá nad Labem na starých pohlednicích“ a večerní ztišení se zpěvy Taizé ● evangelickou školu jsme brigádnicky napojili na městský vodovod ● od městského úřadu jsme obdrželi dotaci 33.000,- Kč na organizovanou práci s dětmi ● na svoje členství ve staršovstvu rezignovala Markéta Szabová a na její místo nastoupila náhradnice Hana Krejčíková

ČERVEN 2019

v červnu byli v areálu sboru oddáni Šárka Hanousková a Ondřej Rašín, jejichž sobotní svatební hostina byla zakončena až nedělními bohoslužbami, po nichž byli přítomní opět občerstvovániSvatba Rašínových 2019 ● byli oddáni Masego Candy Mokotedi a Karel Budka ● vyslechli jsme koncert dětského pěveckého souboru Ama musica ● pro děti připravené Spaní na faře bylo zakončeno nedělními rodinnými bohoslužbami  ● žáci 9. tříd ZŠ B. Hrozného využili kostel při slavnostním předávání vysvědčení ● proběhla sbírka na Diakonii (3.930,- Kč), solidarity sborů (4.657,- Kč) a na Jeronýmovu jednotu (9.860,- Kč) ● obdrželi jsme od Jeronýmovy jednoty dar 20.000,- Kč na vybudování sborové sprchy ● na faru bylo nainstalováno odvlhčovací zařízení, na sborovou zahradu zakoupeny a instalovány dva velké slunečníky a ve škole proběhla úprava nápisu na čelní stěně sálu

ČERVENEC 2019

v červenci proběhla tradiční slavnost k památce M. J. Husa, o M. Lutherem nastíněné odpovědnosti před Bohem a před lidmi přednášel teolog Ondřej Macek, zahrála jazzová skupina Noční optika

SRPEN 2019

Svatba Férových 2019v srpnu byli oddáni Radka Mádlová a Daniel Fér ● proběhl křest Júlie a Ireny Urbanových z Milovic spojený s kávovou nedělí

ZÁŘÍ 2019

v září jsme započali školní rok rodinnými bohoslužbami ● na své první narozeniny byl pokřtěn Sebastian Kaduk a sbor ho obdaroval narozeninovým dortem ● za vytrvalého mrholení zamířil tradiční cyklo-výlet podél Labe do Nymburka ● brigádnicky jsme přetmelili okna ve škole a pracovali na sborové zahradě ● byla dokončena sborová sprcha a opraven schodolez ● začalo vyučování Základů křesťanského náboženství za účasti 14 dětí ● 4 teenageři začali navštěvovat před-konfirmační přípravu

ŘÍJEN 2019

v říjnu začala Biblická a jiná povídání ● v rámci sborového dne byla bohoslužba díkčinění spojena s obědem a přednáškou Markéty Fajmonové o Baťovcích v Indii ● na sociální a charitativní činnost jsme vybrali 4.360,- Kč, na Jubilejní toleranční dar 4.180,- Kč ● sborovou místnost na faře jsme začali jednou týdně pronajímat kroužku včelařů v nouzi ● každou říjnovou sobotu se brigádnicky kácely dvě aleje tújí před kostelemBrigáda 2019

LISTOPAD 2019

v listopadu se v našem sboru konal konvent Poděbradského seniorátu ČCE, v jehož rámci byl seniorem opět zvolen bývalý člen našeho sboru, poděbradský farář Martin Fér  ● ke 30. výročí Sametové revoluce se konal koncert ZUŠ ● hostili jsme víkendový seminář bohoslovců na téma „Základy psychologie pro bohoslovce“ ● do kostela byly pořízeny nové podsedáky a pokračovaly terénní úpravy vykáceného prostoru před kostelem

PROSINEC 2019

v prosinci byla zahájena oprava rozpadlé opukové zdi pod kostelem ● proběhla seniorátní sbírka na zakoupení schodolezu pro domov seniorů Diakonie Střední Čechy v Libice nad Cidlinou a pro obyvatele téhož domova jsme připravili vánoční balíčky ● sešla se mládež a ozdobila stromeček ● na poslední adventní neděli zahrály děti muzikál „Narozené dítě“ a byly obdarovány vánočními balíčkyDivadlo 2019 ● ke štědrovečernímu nešpornímu zpívání koled a čtení evangelia v kostele uvařil br. farář vánoční punč a rozdával betlémské světlo ● na Boží hod vánoční byly v Lysé i v Čelákovicích bohoslužby s Večeří Páně a 7. 714,- Kč bylo vybráno na bohoslovce ● rozhodnutím staršovstva byly ukončeny bohoslužby v kazatelské stanici Čelákovice a několika pravidelným účastníkům těchto bohoslužeb byla nabídnuta možnost nedělní dopravy do Lysé  ● starší generace si při promítání fotografií připomněla události roku 2019