2018

LEDEN 2018

● i tento rok připravily děti z nedělní školy pro účastníky novoročních bohoslužeb záložky s biblickým veršem; tentokrát byly tematicky zaměřené k 500. výročí reformace

Záložka 2018

● na faře byly ukončeny zednické, obkladačské, elektrikářské, topenářské i truhlářské práce; bylo vymalováno a uklizeno a 30. ledna byla fara úspěšně zkolaudována; ostatně, podívejte se na pár fotografií sborových prostor před kolaudací a po kolaudaci

Před kolaudací fary 2018 Po kolaudaci fary 2018

Před kolaudací fary 2018 Po kolaudaci fary 2018

Před kolaudací fary 2018 Po kolaudaci fary 2018

Před kolaudací fary 2018 Po kolaudaci fary 2018

Další fotografie najdete v galerii 

Lednová schůze staršovstva● na základě naší žádosti jsme dostali od seniorátního výboru z grantového programu „Mikroprojekty pro budování sborů a misii“ 16.000,- Kč na pořízení nábytku do sborové místnosti; lednová schůze staršovstva a další sborové aktivity se už konaly v nové sborové místnosti na faře

ÚNOR 2018

Eva Provazníková

● na začátku února se na faru přistěhovala nová kostelnice Eva Provazníková, která kromě svého civilního povolání bude mít na starosti úklid sborových prostor; ve svém užívání má byt v přízemí fary a zahrádku pod kostelem

.

●jako každoročně byla provedena účetní uzávěrka a inventarizace majetku; k 31. 12. činily celkové náklady na opravu fary 2.850.000,- Kč ● rozpočtová komise připravila rozpočet na rok 2018 ● městský úřad pořádal v našem kostele koncert chlapeckého souboru z Anglie ● sbírka na evangelický tisk vynesla 2.705,- Kč ● od městského úřadu jsme dostali dotaci na slavnost M.J.Husa ve výši 6.000,- Kč a dotaci na Noc kostelů ve výši 4.000,- Kč ● na svoje členství ve staršovstvu rezignoval z osobních důvodů náměstek kurátora Hynek Brynych; za jeho presbyterskou činnost mu patří velké poděkování, zvláště pak za vedení a organizování prací při rekonstrukci fary; novým řádným členem staršovstva se stal dosavadní první náhradník Jiří Šmída

BŘEZEN 2018

● na březnové schůzi staršovstva byl zvolen novým náměstkem kurátora Petr Kopecký ● nově zkolaudovaná fara přivítala první hosty - seniorátní mládež u nás pořádala „deskohraní“ za účasti 40 hráčů

Deskohraní

●při výročním sborovém shromáždění jsme vyslechli zprávu farářky Miloslavy Hofmanové o životě sboru a zprávu kurátorky Dagmar Férové o práci staršovstva, informace o hospodaření přednesl Jiří Šmída a o stavební činnosti Miloslav Rašín ●ukončili jsme biblické hodiny pro dospělé; tento rok jsme probírali Skutky apoštolské a výklady připravoval Michal Rudolf ●připravili jsme k distribuci velikonoční sborový dopis ● na Velký pátek kázal a vysluhoval večeři Páně profesor Jan Štefan; sešlo se nás 69 ● Velkopáteční odpoledne strávila skupinka rodičů s dětmi na výletě na hrad Mydlovar ● během března jsme vybírali peníze na pomoc obětem války v Sýrii; sbírka vynesla 7.946,- Kč ● zapojili jsme se do podpisové petice na podporu čínských křesťanů ve věci získání azylu v České republice ● na pavlači v prvním patře fary byly zatepleny stěny a podlaha; brigádnicky jsme také provedli odstranění buxusů napadených zavíječem zimostrázovým ● odbor životního prostředí MěÚ nám doporučil ošetření památného nahovětvece a sbor proto požádal o dotaci z Programu péče o krajinu

DUBEN 2018

● na Boží hod velikonoční se nás na bohoslužbách sešlo 83 a na Hlavní dar lásky jsme vybrali 8.250,- Kč. ● při pohřebním shromáždění jsme se rozloučili se sestrou Bohumilou Brchaňovou (94 let) ●uspořádali jsme sborový den, kdy dopoledne kázal farář Tomáš Mencl, který pracuje jako kaplan v nemocnici v České Lípě; sestry ze sboru připravily společný oběd a odpoledne jsme si se zájmem vyslechli povídání paní Markéty Vaněčkové a Hany Mislerové o místním hospici „Nablízku“ (obě v něm pracují jako zdravotní sestry) ● mládež se zúčastnila seniorátních dnů mládeže v Libici nad Cidlinou, na kterých se zabývali otázkou hrdinství ● pěkné dubnové počasí jsme využili k broušení a natírání oken ve farářském bytě a k úklidovým pracím na zahradě

KVĚTEN 2018

● volné dny na začátku května využili rodiče s dětmi k výletu na hrad Lichnici ● rodiče s dětmi také společně připravili v našem kostele benefiční dětský koncert, jehož výtěžek ve výši 3.705,- Kč věnovali na dokončení oprav faryFarářka Miloslava Hofmanová ● na svatodušní neděli byla pokřtěna Eva Sudrová a v našem sboru naposledy kázala a vysluhovala večeři Páně ve funkci administrátorky farářka Miloslava Hofmanová; jako projev díků za její práci jsme jí předali kytičku a následně jsme s ní a její rodinou společně poseděli a povídali u kávy a čaje ●dalším kazatelem, který nám v období, kdy jsme byli uprázdněným sborem, pravidelně vypomáhal, byl bratr profesor Jan Štefan; i jemu jsme za jeho službu poděkovaliProfesor Jan Štefan

● na konci měsíce se i náš sbor zapojil do celorepublikové akce „Noc kostelů“, kdy jsme v kostele uspořádali koncert hudební skupiny Paduana Hyspanica; celou akci připravovala a zajišťovala mládež ● sbírka na Diakonii vynesla 6.490,- Kč a na Jeronýmovu jednotu 9.359,- Kč ●od města jsme dostali dotaci ve výši 30.704,- Kč na práci s dětmi a mládeží Kostel CB 2018● bylo rozhodnuto, že peníze, které zbyly po ukončení „adopce na dálku“, věnujeme Církvi bratrské v Čelákovicích, jako dar na stavbu nové modlitebny u nádraží (viz foto);  v modlitebně Církve bratrské pravidelně dvakrát za měsíc konáme i naše bohoslužby .● dodělávaly se ještě některé práce na faře: byl zapojen internet, natřena okna na pavlači, do sborové místnosti se zavedla teplá voda a nainstalovala se sestava skříněk s kuchyňským koutem, ve farářském bytě byly položeny koberce a doladěna kuchyňská linka ● 24. května se do zrekonstruovaného farářského bytu přestěhoval z Telecího farář Lukáš Pešout s rodinou - s manželkou Lenkou a dětmi Samuelem a Klárkou a také s pejskem a kočičkouFarář Lukáš Pešout s rodinou ● 30. května proběhlo za přítomnosti seniora Martina Féra „předání sboru“ mezi administrátorkou Miloslavou Hofmanovou a novým farářem Lukášem Pešoutem ● od 31. 5. probíhalo v Litomyšli zasedání Synodu, kterého se za náš seniorát účastnili senior Martin Fér, seniorátní kurátor Pavel Pistor, Miroslav Pfann (farář) a Dagmar Férová (laik)

ČERVEN 2018

.● od 1. června se ujal funkce kazatele našeho sboru Lukáš Pešout ● základní umělecká škola uspořádala v našem kostele koncert chlapeckého pěveckého sboru ● v Mladé Boleslavi se konalo seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty, které rozhoduje o rozdělení darů Jeronýmovy jednoty na stavební činnost v seniorátu; z našeho sboru se zúčastnili jednání Dagmar Férová a Miroslav Soukup ● před koncem školního roku měly v sobotu večer děti na faře připravený program s promítáním filmu a s následným přespáním na faře; "Spaní na faře" vyústilo v nedělní rodinnou bohoslužbu zaměřenou na dětské posluchače.

● v Kutné Hoře měla svatbu Anežka Belingerová z našeho sboru a Ondřej Zikmund, kutnohorský evangelický farář ● soused pan Novotný podal staršovstvu stížnost, že mu túje před kostelem stíní jeho zahradu a požádal nás o jejich snížení či vykácení; začal tak proces složitého jednání s památkáři, městským odborem životního prostředí a v neposlední řadě finančně náročné náhradní výsadby.

ČERVENEC 2018

● náš sbor uspořádal na začátku července tradiční akci k uctění památky Mistra Jana Husa; hlavním řečníkem byl teolog Mgr. Ondřej Kolář Th.D., který se ve své přednášce zaměřil na souvislosti mezi mistrem Janem Husem a Martinem Lutherem; vystoupila též hudební skupina Augenblick, která hraje a zpívá hebrejské a židovské písně a jejímž zpěvákem je farář ČCE z Trutnova Tomáš Molnár, který na faře v Lysé nad Labem vyrůstal, neboť jeho otec Dalibor Molnár zde byl 36 let farářem; akce byla ukončena na Husově náměstí, kde po krátkém proslovu našeho faráře Lukáše Pešouta položil pan starosta spolu s představiteli sboru k bustě Jana Husa kytice; účastníci si mohli během akce taktéž prohlédnout výstavu k 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické a regionální televize natočila z této oslavy krátký záznamdalší fotografie najdete v galerii. ● Poslední červencovou sobotu oddal bratr farář v Kochánkách novomanžele Bauerovy

SRPEN 2018

● ve čtvrtek 9. srpna vystoupil v našem kostele francouzský houslista Jérémie Legrand; tento krásný koncert si přišlo poslechnout 130 posluchačů ● probíhala další jednání ve věci kácení tújí a staršovstvo pozvalo na své mimořádné zasedání zahradníka pana Herajna a po konzultaci s ním vybralo několik návrhů na náhradní výsadbu ● firma "Farkaš" provedla výkop pro nové vedení vody a elektriky k budově naší evangelické školy  a instalaci nového elektrického vedení provedl Andrej Savický ● firma "Lesáček" provedla revizi dynamické vazby a odborné prořezání větví na památkově chráněném nahovětveci a její práce byla podpořena městskou finanční dotací z Programu péče o krajinu (9.800,- Kč).● farář Lukáš Pešout kontaktoval ředitele všech základních škol z oblasti našeho sboru (Lysá n/L, Čelákovice, Milovice) a rodiče většiny v úvahu přicházejících dětí s nabídkou výuky Základů křesťanského náboženství v nadcházejícím školním roce ● Miroslav Soukup ml. prošel všechny spisy sborového archivu, znovu je uspořádal a uložil do nových archivních skříní ● byla uklizena a utříděna sborová knihovna

ZÁŘÍ 2018

.● první zářijovou neděli proběhla v našem sboru instalace faráře Lukáše Pešouta; dopoledních bohoslužeb, při kterých kázala sestra farářka Alžběta Hatajová, se zúčastnilo 130 lidí; mnozí z nich také přijali pozvání na společný oběd, který připravily sestry ze sboru a čas před  samotnou instalací strávili domácí i hosté při vzájemném povídání nebo mohli využít nabídku různých doprovodných programů: byly přichystány komentované prohlídky evangelického areálu, zámeckého parku i muzea Bedřicha Hrozného; na odpolední uvedení do úřadu faráře se dostavili představitelé města Lysá nad Labem, ale i hosté z našeho i Poličského seniorátu ČCE a ekumeny; instalaci vedl senior Martin Fér, kázal instalovaný Lukáš Pešout a při samotné instalaci zazněl slib našeho nového faráře, že „bude s Boží pomocí věrně konat povinnosti faráře tohoto sboru“, a rovněž slib staršovstva a celého sboru, že „přijímáme Lukáše Pešouta jako kazatele slova Božího a svého pastýře a že ho budeme v jeho práci podpírat“; v závěru zazněly pozdravy starosty města Karla Otavy, kurátora sboru v Telecím Josefa Dvořáka, emeritního faráře lyského sboru Emanuela Vejnara, faráře římskokatolické farnosti Pavla Porochnavce, seniora Poličského seniorátu ČCE Marka Vanči a faráře Tomáše Jirků; po bohoslužbách byl ještě čas k neformálním rozhovorům a k posezení u pohoštění; další fotografie z instalace můžete shlédnout v galerii, ještě větší množství je dostupné na tomto odkazu ● 2. září byla také uspořádána sbírka na evangelickou akademii a vynesla 4.324,- Kč ● ke své první schůzce se sešli učitelé nedělní školy ● v průběhu měsíce bylo na faře zahájeno vyučování Základů křesťanského náboženství za účasti 25 dětí ● v areálu sboru proběhly brigády na opravu okapů na škole, na vysekání drážek pro elektrické vedení a na úklidové práce ● v pátek 28. září připravili Brynychovi tradiční cyklovýlet a cyklisté se vydali se do Benátek nad Jizerou a Milovic (kolem rezervace zubrů, divokých koní a praturů), aby na závěr opékali na faře buřtyCyklovýlet 2018 ● od čtvrtka 27. září probíhal v Pardubicích Sjezd evangelické mládeže spojený s oslavami 100. výročí Českobratrské církve evangelické; v sobotu proběhly na Pernštýnském náměstí bohoslužby, při kterých kázal synodní senior Daniel Ženatý, a po celou dobu oslav byl připraven bohatý program, zahrnující přednášky, koncerty, divadlo, prohlídky města, prodejní stánky, workshopy, hry pro děti apod; z našeho sboru se této akce zúčastnilo asi 20 lidí; další fotografie a videa z oslav najdete na webu 100letcce.cz

....,..

ŘÍJEN 2018

Biblická a jiná povídání 2018● v říjnu začala Biblická a jiná povídání ● střední generaci seznamoval br. farář na jejím setkání s biblickou archeologií● při pohřebním shromáždění jsme se rozloučili se sestrou Annou Hesovou (83 let) ● v kostele se uskutečnil koncert učitelů ZUŠ a pěveckého sboru Quantumtet

LISTOPAD 2018

● v listopadu byla v rámci sborového dne bohoslužba Díkčinění spojena s obědem a promítáním restaurovaných filmových záznamů z minulosti sboru ● starší generace se na svém sejití zamýšlela nad otázkou „Do čeho se narodil Bůh?“ ● v rámci brigády jsme pokáceli smrk nad kostelem ● na konventu v Mladé Boleslavi byla z našeho sboru zvolena Dagmar Férová do předsednictva konventu a Petr Kopecký za poslance synodu ČCE ● během listopadu probíhala sbírka vánočních dárků pro seniory bydlící v domově Diakonie v Libici nad Cidlinou ● sbírka na sociální a charitativní pomoc vynesla 3.825,- Kč ● na pomoc lidem postiženým zemětřesením v Indonésii jsme vybrali 9.420,- Kč

PROSINEC 2018

● připravili jsme a vyexpedovali vánoční sborový dopis ● na čtvrtou adventní neděli přednesly děti v kostele vánoční "retro" pásmo, zazněly básničky a písničky jejich rodičů a prarodičů, a děti byly poté odměněny nejen sladkostmi ale také stolním fotbálkemDětská vánoční slavnost 2018 ● na Štědrý den jsme se sešli v kostele k nešpornímu zpěvu koled a čtení vánočního evangelia, bratra farář připravil též vánoční punč ● na Boží hod vánoční jsme měli v Lysé i v kazatelské stanici v Čelákovicích bohoslužby s vysluhováním večeře Páně ● seniorátní sbírka na Diakonii Střední Čechy vynesla u nás 3.670,- Kč a celocírkevní sbírka na bohoslovce pak 6.165,- Kč ●adventní čas využili k setkání mládežníci, (po)vánoční pak starší generace ● před koncem roku jsme se mohli v kostele ještě zaposlouchat do tónů trubky a varhan na koncertě Karla Mužátka a Matěje BokaKoncert Karla Mužátka a Matěje Boka 2018