2015

LEDEN 2015

Vzhledem k teplému počasí jsme se po vánocích nepřesunuli konání bohoslužeb do „školy“, ale pokračovali v nich v kostele. • Před koncem 1. pololetí jsme školám dodali klasifikaci vyučování náboženství. • Ke svému jednání se sešla komise inventarizační. • Po nabytí právní moci rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o vydání zemědělského pozemku jsme podali Katastrálnímu úřadu žádost o vklad do Katastru nemovitostí. • Krajský úřad potvrdil rozhodnutí Stavebního úřadu v Lysé n.L. a uložil nám povinnost zajistit opěrný taras na pozemku, který nám nepatří. Odpověď, kterou jsme obdrželi od Ombudsmana, se netýkala meritu věci. • Montážní firma provedla revizi schodišťové sedačky. • Na zahradě jsme začali s před-jarními pracemi, jako je řez révy nebo průklest břečťanu.

Řez révy a průklest břečťanu pod kostelem 2015


ÚNOR 2015

I po celý únor jsme pokračovali v konání bohoslužeb v kostele. • Poslední zemědělský pozemek vrácený nám v restituci, byl Katastrálním úřadem zapsán do našeho listu vlastnictví. • Skupina „šedesátníků“ se u příležitosti 85. narozenin sešla se svým někdejším mládežnickým „vůdcem“ Pravdomilem Šenkem. • Rozhodnutí Krajského úřadu, které potvrdilo Rozhodnutí Stavebního úřadu v Lysé n.L., jsme konzultovali s právníkem. Na základě této konzultace jsme se rozhodli podat na Rozhodnutí správní žalobu. O zastoupení jsme požádali advokátní kancelář Luhan a spol. • Ke svému jednání se nad vyhotovenými plány fary sešla stavební komise. Při jednání byly nastíněny alternativy adaptace a rozděleny další úkoly. • Zastupitelstvo Města Lysá n. L. schválilo na letošní jubilejní vzpomínkovou slavnost mistra Jana Husa dotaci 25 000 Kč. • Firma Dlouhý vyměnila ve farním bytě tekoucí radiátor. • Sbírka na evangelický tisk činila 2 905 Kč.
 

BŘEZEN 2015

Po konzultaci s právníkem jsme podali správní žalobu na Rozhodnutí Krajského úřadu, které potvrdilo Rozhodnutí Stavebního úřadu v Lysé n.L. Naše zastoupení převzala advokátní kancelář Luhan a spol. • Na stavebním úřadě proběhlo správní řízení kvůli nesplnění jeho nařízení staticky zajistit sporný opěrný taras. • Proběhlo výroční sborové shromáždění. • Orchestr a zpěváci se připravovali na velikonoční vystoupení. • Připravili jsme a vyexpedovali velikonoční sborový dopis. 
 

DUBEN 2015

Na Velikonoční neděli byla v bohoslužebném shromáždění (98) pokřtěna Mgr. Iveta Lomáková z Lysé. Písničku zazpívaly děti z nedělní školy (video) • Bohoslužbami na Velikonoční pondělí (60) posloužil doktorand ETF-UK Jiří Šamšula. Vystoupil při nich i orchestr a pěvecký soubor. • Odpoledne se v kostele uskutečnil koncert souboru „Musica dolce vita“ (40). • Na sbírku Hlavního daru lásky jsme vybrali 8 420 Kč. • Pohřební pobožností jsme se v kostele rozloučili se ses. Boženou Šmídovou z Lysé. Zemřela ve věku 79 let. • Své přistěhování do sboru oznámil Mgr. Jiří Šamšula, původně z Chomutova. • Na sbírku „Hlavního daru lásky“ jsme vybrali 8 420 Kč. • V souvislosti s připravovanou generální rekonstrukcí fary si budovu prohlédly pracovnice Národního památkového ústavu. • Na Krajský úřad jsme podali žádost o dotaci 17 000 Kč z fondu Podpory kultury, historických akcí a slavností. Prostředky chceme použít na slavnost M. J. Husa. • Stavební úřad nám udělil pokutu 50 000 Kč za nezajištění sousedovy zdi na sousedově pozemku. Proti pokutě jsme se odvolali. • Brigádnicky jsme začali opravovat a natírat dřevěné plůtky uvnitř sborového areálu. 
 

KVĚTEN 2015

Jarní výlet jsme podnikli v okolí Lysé. Tvořili ho především rodiče (15) a děti (20). Ti nejmenší se vezli v kočárcích, větší jeli na koloběžkách, dospělí rozvážně kráčeli. Zakončili jsme ho na farní zahradě táborákem a opékáním buřtů. • Sborový den jsme tentokrát připravili z vlastních zdrojů. Dopoledne kázal br. farář, odpoledne br. Miroslav Soukup vykládal o dějinách lyské evangelické školy. Sestry vedle oběda (60) připravily i další odpolední občerstvení. • Seniorátní odbor laiků u nás zorganizoval presbyterní konferenci (25). Oba přednesené referáty se dotýkaly mistra Jana Husa. • Kulturním zážitkem pro celé město koncert pěveckého sboru Oakville Singers z Velké Británie v produkci pražského Pragokoncertu (45). • Skupina maminek zorganizovala dvoudenní dobročinný bazar. Na opravu fary jím vydělala přes 7000 Kč. • Poprvé jsme se zapojili do akce „Noc kostelů“. Naším areálem při ní prošlo a případně se účastnilo některého z programů, přes 80 osob. • Na sbírku Jeronýmovy Jednoty jsme vybrali 9 888 Kč. • Na potřeby Diakonie jsme vybrali 6 050 Kč. • Brigádnicky jsme zabezpečili pamětní desku umístěnou v prostoru zrušeného evangelického hřbitova. 
 

ČERVEN 2015

Poslední vyučování náboženství se konalo na farní zahradě. Přijely na něj i děti z Milovic. Po závěrečném testu z celoroční látky děti hrály hry a dostaly něco dobrého nazub. • U ohýnku s buřty dobrými nápoji a odlehčeným duchovním programem se s koncem školního roku na farní zahradě rozloučila mládež a třicátníci. Šedesátníci absolvovali totéž v Čelákovicích u Šaldů. • Na výzvu ústředí církve k pomoci Ústeckému seniorátu věnoval br. farář jednu neděli kazatelské výpomoci ve sborech Duchcov a Teplice • Svépomocí jsme opravili nerovnosti dláždění dvora. • Sbírka na pomoc hospodářsky slabým sborům vynesla 3 300 Kč. 
 

ČERVENEC 2015

Letošní slavnost mistra Jana Husa jsme uspořádali už v předvečer výročí. Do letního kina, kde se slavnost konala, si našlo cestu asi 250 lidí. Vstupní slovo měl pan starosta Jiří Havelka, hlavní projev komentátor Lidových novin Jan Schneider. Horký podvečer vyvrcholil koncertem skupiny Spirituál kvintet a dozněl v asi padesátičlenném kruhu při pokládání květin k Husově bustě. (Další fotky v albu) • V kostele proběhla svatba Damaris Férové z Lysé a Ladislava Živného z Benátek. Oddal je kazatel Církve Bratrské, Stanislav Stebel. • V nymburském kostele se br. farář rozloučil s Ing. Evženem Šotkem CSc. z Nymburka. Zemřel ve věku 62 let. • Sbírka na Nepál činila 4 113 Kč. • Zpřístupnili jsme sborový archiv badatelce Jitce Sýkorové, která se ve své disertaci věnuje postavě Bedřicha Hrozného. • Svépomocí jsme opravili splachování na dámském záchodě. 
 

SRPEN 2015

V kostele proběhla svatba Josefa Provazníka z Lysé a Elišky Pavelkové z Prahy. • V kostele proběhla svatba Rebeky Vejnarové z Lysé a Martina Rmoutila z Prahy. (Další fotky ze svatby zde) • Bohoslužeb se účastnila skupina mládeže (15) z Brněnského seniorátu, která v Sojovicích ukončila sjíždění Jizery. 
 

ZÁŘÍ 2015

Vydali jsme a distribuovali záříjový sborový dopis. • Zahájili jsme výuku náboženství na ZŠ B. Hrozného v Lysé a v ZŠ Juventa v Milovicích. • Začaly rovněž bohoslužby v Čelákovicích a v domově důchodců, schůzky mládeže, šedesátníků, třicátníků a maminek s dětmi. • Památkářka spolu s restaurátorem prohlédli náhrobní kámen Bedřicha Hrozného umístěný v našem areálu a po dohodě se zástupcem sboru zvolili způsob jeho sanace. • Ke koncepční schůzce se sešli učitelé nedělní školy (6). • Sbírka na křesťanskou službu vynesla 3 300 Kč. 
 

ŘÍJEN 2015

Ve sboru kázal a po bohoslužbách v moderované debatě hovořil se členy sboru první z kandidátů na faráře našeho sboru, Martin Zikmund z Libice nad Cidlinou. • Sestry zorganizovaly podzimní „dobročinný bazar“. Prodávalo se po celou sobotu a v neděli po bohoslužbách. Výtěžek 7 708 Kč byl věnován do fondu na opravu fary. • Krajský úřad zamítl naši žádost o dotaci na letošní slavnost Mistra Jana Husa. • Většinovému pronajímateli našich polí, panu Hejňákovi, jsme pronajali poslední z restituovaných polí o výměře cca 0,5 ha. • Sbírka na sociální a charitativní fond vynesla 3 514 Kč. 
 

LISTOPAD 2015

Ve spolupráci s Městem Lysá, Muzeem B. Hrozného a ZŠ B. Hrozného jsme se podíleli na „Dnech Bedřicha Hrozného“, pořádaných u příležitosti výročí sta let od rozluštění chetitštiny. Těžisko programu bylo v sobotu i v neděli v našem sborovém areálu. V našem sborovém areálu se konaly přednášky, hudební a divadelní vystoupení. Celkem se zde při nich vystřídalo asi 300 lidí. • Tři zástupci sboru se účastnili konventu ve Mšeně. • V kostele jsme se rozloučili se ses. Boženou Nádvorníkovou (92). • Na prahu adventu se v budově „školy“ setkali sboroví senioři. • První adventní neděli zahajoval br.farář obecní advent v Sojovicích. • V kostele měly koncert folkové skupiny Lážo plážo a Passage. • Sbírka na Jubilejní toleranční dar činila 4 466 Kč, na Diakonii v Libici 3 514 Kč. • Na příkaz památkářů jsme provedli tři sondy do stropů budovy fary. 
 

PROSINEC 2015

Připravili jsme, zkompletovali a distribuovali 300 kusů vánočního sborového dopisu • Na třetí adventní neděli posloužil při bohoslužbách třemi skladbami pěvecký sbor a orchestr. • Čtvrtá adventní neděle byla pojata jako dětská slavnost. Dominovalo v ní dětské divadélko s básničkami a písničkami. • Odpoledního setkání na Štědrý den, probíhajícího „kolem stolů“, se účastnilo asi 50 lidí. • Sbírka na bohoslovce činila 6770 Kč. • Svépomocí jsme opravili prasklý přívod vody v bytě kostelníka a vyčistili ucpaný okapový svod na „škole“.