2014

LEDEN 2014

Ke svému jednání se sešla komise inventarizační. Vyřadila některý materiál a provedla odpisy. • Komise rozpočtová připravila na základě loňské účetní uzávěrky návrh rozpočtu pro letošní rok. • Vypověděli jsme pojistku budov u stávající pojišťovny a připravujeme uzavření smlouvu s výrazně výhodnějším poskytovatelem. • Po místním šetření byly Památkovým ústavem středních Čech nově definovány památkově chráněné ohradní a opěrné zdi našeho areálu. • Podali jsme výpovědi stávajícím distributorům plynu a elektřiny a přihlásili se k distributoru poskytujícímu na základě dohody výhodnou sazbu celé církvi. 

 

ÚNOR 2014

Vzhledem k teplému počasí se staršovstvo rozhodlo vrátit od poloviny měsíce konání bohoslužeb do kostela. • V obřadní síni v Rychnově nad Kněžnou se bratr farář rozloučil s Hanou Burketovou z Libštátu (85). • Uzavřeli jsme pojistnou smlouvu na pojištění budov se smluvní pojišťovnou Synodní rady. Při stejném pojistném plnění je cena nižší o dvě třetiny. • Vykonali jsme sbírku na pomoc Filipínám s výnosem 7 170 Kč. • Poskytli jsme součinnost Genealogické společnosti, která vytváří rodokmen Bedřicha Hrozného. • Poskytli jsme podklady Deníku pro článek o restitucích církevního majetku. Článek vyšel v jeho pražské a všech středočeských mutacích 9. března. 
 

 

BŘEZEN 2014

Při sborovém shromáždění bylo na šestileté období zvoleno nové staršovstvo. Je v něm osm presbyterů působících v tomto správním orgánu už v předchozím období a čtyři noví. Vedle nich byli zvoleni i čtyři náhradníci. • Manželé Jiří a Jaroslava Šmídovi z Lysé oslavili zlatou svatbu. • Poskytli jsme součinnost badateli připravujícím knihu o historických varhanách, naše jsou z roku 1892 (první byly pořízeny roku 1829). • Instalatérská firma vyčistila ucpanou kanalizaci. 
 

DUBEN 2014

Na počátku měsíce jsme připravili velikonoční sborový dopis. Tři sta deset kusů je doručováno na adresy členů sboru, dvacet je určeno k příležitostnému rozdání. • Nejpočetněji navštíveny byly o svátcích bohoslužby na Velikonoční neděli (96). Sbírka z tohoto dne určená na Hlavní dar lásky činila 8 420 Kč. • Bohoslužby na Velikonoční pondělí (65) doprovázel sborový orchestr. • Tentýž den odpoledne se v kostele uskutečnil koncert dívčího dechového kvintetu pražské Akademie muzických umění (40) pořádaný Městskou knihovnou. 
• V lyské obřadní síni jsme se rozloučili s Josefem Veselým z Bříství (64 let). • Sbírka určená pro Etiopii činila 3 286 Kč, sbírka určená pro Ukrajinu 1 830 Kč. • Sborový areál si v rámci svého školení prohlédlo dvacet pracovníků památkové péče z Čech i Moravy. • K 30. dubnu br. farář ukončil administraci sboru v Kovánci.

KVĚTEN 2014

Jarního výletu se účastnilo 24 osob. Trasa vedla kolem Kutné Hory a skýtala nádherné výhledy na město. Počasí bylo příznivé, dominovali opět rodiče s dětmi. 

• V sobotu odpoledne se ve „škole“ a na farní zahradě sešli sboroví senioři. Bylo jich 11 a starali se o ně Soukupovi. • Br. farář a sestra kurátorka se jako delegáti seniorátu účastnili čtyřdenního synodu na Vsetíně. Br. farář při té příležitosti kázal ve sboru Jablůnce • Na Jeronýmovu jednotu jsme vybrali 7 355 Kč.

ČERVEN 2014

Předposlední neděli v měsíci pověřili br. senior Martin Fér a br. seniorátní kurátor Pavel Pistor v březnu zvolené staršovstvo. Bratr senior při té příležitosti posloužil kázáním.
• Posezením kolem ohně ukončili předprázdninové setkávání a vzdělávání vždy v pátek večer „třicátníci“, „šedesátníci“ a mládež. • Ve sborových prostorách se také uskutečnilo poslední náboženství, kterého se účastnily i děti z Milovic. 
• Na počátku měsíce jsme postavili lešení, opravili narušenou část korunní římsy kostela a na konci měsíce lešení opět složili. Opravili jsme rovněž rozhašený betonový chodníček před záchody • Zámecký zahradník v areálu ostříhal živé ploty. • Sbírka na Diakonii činila 4 421 Kč a na Solidaritu sborů 2 298 Kč.

ČERVENEC 2014

Na pozvání starosty města se br. farář účastnil oběda s předsedou ODS Petrem Fialou. Pan předseda se ještě jako rektor brněnské Masarykovy univerzity účastnil v roce 2009 křtu Herberta Fajmona v našem kostele. • Vzpomínkovou slavnost u příležitosti 599. výročí od upálení M. J. Husa zahájil starosta města, Jiří Havelka. Tématickým projev pronesl farář, disident, hudební skladatel a žurnalista Miloš Rejchrt. Hudební produkce se zhostila skupina Mrakoplaš. Shromáždění se účastnilo 100 osob. 

• V zaplněném kostele jsme se rozloučili s dlouholetým farářem sboru, Daliborem Molnárem. Zemřel ve věku 86 let. Pozůstalá rodina pozvala po pohřbu všechny přítomné k pohoštění. • Od dárce, který chce zůstat v anonymitě, sbor obdržel dar 130 000 Kč určený na opravu fary. • V souvislosti s pobytem skupiny ze Spojené protestantské církve Francie jsme konali dvoje česko-francouzské bohoslužby. • Pobytu dětí a mládeže našeho sboru na faře v Horní Čermné se účastnilo 21 osob. 

 

SRPEN 2014

Připravili jsme zářijový sborový dopis. • Ke své první zkoušce se sešli hudebníci spolu se zpěváky. • Opravili jsme šest stolů užívaných při pohoštění. Už se neviklají. Současně jsme je ošetřili proti červotoči • Zahájili jsme jednání se zemědělskými výrobci o pronájmu restituovaných polí. Stávající nejvyšší nabídka je 3000 Kč za hektar. • Krajský úřad zrušil na základě našeho odvolání rozhodnutí Stavebního úřadu v Lysé nad Labem přikazujícího nám opravit opěrnou zeď stojící na pozemku souseda a v jeho nezpochybněném vlastnictví a vrátil mu věc k novému prošetření. • Takto to vypadalo v neděli 10. srpna po bohoslužbách.


 

ZÁŘÍ 2014

Při nedělních bohoslužbách byla pokřtěna Ema Šamšulová z Lysé nad Labem. 
• V kostele jsme se pohřební pobožností rozloučili s Věrou Saxlovou rozenou Brynychovou. Zemřela náhle ve věku 75 let. • Provedli jsme distribuci sborového dopisu. • Na ústředí církve (synodní radu) jsme podali žádost o finanční odškodnění za nevydatelnou nemovitost. (Pole o výměře zhruba jednoho hektaru, přes které je plánován obchvat města.) • K 30. září jsme podali výpovědi na pronájmy polí, která nám byly vrácena v restituci. Naším záměrem je pronajmout je všechna jednomu nájemci. • Sbírka na školy evangelické Akademie činila ……..Kč. • Uskutečnila se schůzka nově zvolené komise pro rekonstrukci fary. 

ŘÍJEN 2014

Svépomocí jsme radikálním řezem upravili alej lemující zadní příchod ke kostelu a očistili všechny chodníčky od nánosů zeminy a prorůstající vegetace. 
• V rámci projektové přípravy na plánovanou generální opravu fary jsme provedli laserové zaměření celé budovy.• Na pomoc východní Ukrajině postižené válkou jsme vybrali 1 920 Kč, na sociální a charitativní pomoc 3 670 Kč a na Jubilejní toleranční dar 4 412 Kč• Stavební úřad v Lysé nad Labem nás určil vlastníkem opěrné zdi, stojící na pozemku, který nám nepatří a přikázal nám provést pod sankcí půl milionové pokuty do 15.12.2014 její provizorní zajištění. Proti tomuto příkazu jsme se odvolali ke Krajskému úřadu. Vzhledem k tomu, že odvolání nemá pro provedení přikázaného zajištění odkladný účinek, jsme v dané věci rovněž učinili podání úřadu ombudsmana. • Do sborového archivu jsme umožnili přístup dvěma pracovníkům Památkového ústavu v Brně pro sbírání podkladů pro připravovanou publikaci o tolerančních kostelích středního Polabí.

 

LISTOPAD 2014

Ustálený běh sborového života rozčeřil sborový den. Pozvali jsme na něj farářku Radmilu Včelnou z valašské Jasenné. Dopoledne kázala a odpoledne nám vyprávěla o svých zkušenostech z hospice ve Valašském Meziříčí, kde působí vedle svého sborového úvazku. Sestry připravily při té příležitosti společný oběd. Servírovalo se sedmdesát porcí. 
• Tři zvolení delegáti zastupovali nás sbor na konventu v Kutné Hoře. • Sbírka na středisko Diakonie v Libici vynesla 4 077 Kč. • Svépomocí jsme opravili dlažbu na nádvoří fary. • Odborná firma opravila topné těleso v kostele • Uzavřeli jsme pachtovní smlouvu na zemědělskou půdu, která nám byla vrácena v restituci církevního majetku s panem Liborem Hejňákem z Lysé. 
 

PROSINEC 2014

Provedli jsme distribuci 310 kusů vánočního sborového dopisu. • Synodní rada nám potvrdila finanční odškodnění za nevydatelnou restituční nemovitost. Sbor za ni obdrží z finančního plnění restituce částku 84 205 Kč. • Ve sboru se sešla ke svému předvánočnímu setkání v počtu 40 osob seniorátní mládež. Četlo se z Bible, zpívalo, hrálo, jedlo, rozdávaly se dárky… 
• Odpoledního setkání na Štědrý den se účastnilo 45 lidí, především rodičů s dětmi. • Účast nejnavštívenějších adventních a vánočních bohoslužeb byla 91 (se sborovým orchestrem), 122 (s dětskou slavností) a 96 (Boží hod). 
• Vánoční sbírka na bohoslovce činila 5 670 Kč, sbírka na vánoční nadílku 4800 Kč, sbírka „adopce na dálku“ 5 818 Kč. •V lyské obřadní síni jsme se pohřební pobožnost rozloučili s Vlastou Procházkovou z Lysé nad Labem. Zemřela ve věku 81 let • Státní pozemkový úřad schválil vydání posledního ze zemědělských pozemků o něž sbor požádal.