2013

LEDEN 2013

Účastníci novoročních bohoslužeb si s sebou odnesli domů zalaminované záložky s novým letopočtem, obrázkem a biblickým veršem. Šlo o společné dílo dětí a učitelů nedělní školy. • V libereckém krematoriu se bratr farář rozloučil s Jiřinou Tauchmanovou z Liberce (90). • Inventarizační komise provedla aktualizaci inventáře k 1.1. 2013. • Sborový areál si prohlédli pracovníci Ministerstva kultury doprovázení představiteli města. • Při dlouhých zimních večerech se někteří členové sboru baví výrobou farářů – plyšáků. 


 


 


 


 


 

ÚNOR 2013

Pozemkovému fondu jsme zaslali žádost o vydání polních pozemků vyvlastněných podle Zákona 46/48 Sb. Jedná se o pět celků na východní a jižní straně Lysé, o celkové výměře 2,8427 hektaru. Ke všem pozemkům se nám podařilo dohledat kupní smlouvy. Nejstarší pochází z roku 1814, nejmladší z roku 1904. • Komplikovaná situace nastala u šestého celku, o výměře 0,4794 hektaru, který byl před pěti lety Pozemkovým fondem prodán soukromé osobě. Záležitost jsme předali k řešení právnímu zástupci. 
 

BŘEZEN 2013

Proběhlo sborové shromáždění. Byla při něm schválena zpráva o životě a hospodaření sboru a poděkováno všem, kteří se dělně podílejí na chodu sboru. • Sejití kurátorů se účastnilo asi 30 osob. Náměstek synodního kurátora Pavel Stolař vykládal o předpokládaných dopadech samofinancování církve. • Sbírka na evangelický tisk činila 2 980 Kč.• Velikonoční sbírka na Hlavní dar lásky činila 8 170 Kč. • Na Velikonoční pondělí doprovázel bohoslužby sborový orchestr. • Z rozhodnutí staršovstva jsme kvůli vysokým poplatkům odešli od ČSP a uzavřeli smlouvu na peněžní služby s FIO bankou. • Na základě výsledků zadané „Energetické optimalizace“ jsme rovněž změnili dodavatele plynu a elektřiny.

DUBEN 2013

Týden po velikonocích vystoupil v našem kostele dětský pěvecký sbor z Jablonce nad Nisou „Iuvenes, gaude“. Přišlo si ho poslechnout přes sto osob. 
• V budově „školy“ proběhla pastorální konference. Účastnilo se jí 15 farářů našeho Poděbradského seniorátu. • Svépomocí jsme odkopali a jihozápadní roh „školy“ a provedli terénní úpravu proti jeho vlhnutí.

KVĚTEN 2013

Jarní výlet kopíroval trasu loňského. Vyjeli jsme vlakem do Libice n. C. a odtud šli pěšky podél Labe do Poděbrad. Mezi výletníky dominovaly rodiny s dětmi, ale objevil se i nějaký dědeček a babička. Celkem se výletu zakončeného ohýnkem a opékáním buřtů na poděbradské faře účastnilo 35 osob. • Po čtyřech letech proběhla v našem sboru konfirmace. Už týden před ní však absolvovali konfirmandi rozhovor před staršovstvem. Ve slavnostním shromáždění na svatodušní neděli každý z nich odpověděl na jednu otázku a přednesl biblický text podle vlastní volby. Konfirmováni byli: Matyáš Elicer, Eliška Fajmonová, Gabriella Farr, Damaris Kopecká, Nikol Kopecká. Všichni z Lysé n. L. Gabriella Farr, která narozdíl od ostatních nebyla pokřtěna v dětství, při konfirmaci přijala křest. 
• Na sbírku Jeronýmovy jednoty jsme vybrali 9 790 Kč. • Na Diakonii jsme vybrali 5 515 Kč. • Památkový úsek MěÚ jsme upozornili na vyklánějící se opěrnou zeď našeho pozemku ve vlastnictví souseda. • Dokončili jsme sanaci vlhkého roku „školy“. 
 

ČERVEN 2013

Pokřtěni byli sourozenci Julie a Filip Agressovi z Prahy. • Sborový areál si prohlídla 5. třída ze ZŠ B. Hrozného (20). Nejvíce času děti strávily v kostele v neformálním rozhovoru s br. farářem. • Areál byl zpřístupněn rovněž v rámci lyského Montmartru. Prošlo jím asi sto lidí. • Sbírka na solidaritu sborů vynesla 4280 Kč. • Zřítila se opěrná zeď našeho pozemku ve vlastnictví souseda. Staršovstvo vzniklý stav řeší. • Rodinnou oslavu šedesátin ve sborových prostorách uspořádal Vlastimil Fér. • Šedesátiny oslavil v kruhu mládeže, třicátníků a padesátníků rovněž místní farář Emanuel Vejnar.
 

ČERVENEC 2013

Jedinou mimořádnou akcí bylo tradiční shromáždění u příležitosti mučednické smrti Mistra Jana Husa (90). Za město promluvil radní Petr Kopecký. Nebyl to pouhý pozdrav, ale projev se vším všudy. Můžete si ho přečíst zde. Hostem zdáli byl poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček. Jeho procítěný projev najdete na jeho webu. O hudební část podvečera se postarala folková skupina Pranic z Turnova. Její vtipné a současně teologicky sdělné texty daly našemu slavnostnímu podvečeru pohodový rozměr. Na závěr asi třicet lidí přešlo na Husovo náměstí, kde jsme položili kytici u Husovy busty. 

 

SRPEN 2013

Náš sbor byl prvním nekatolickým subjektem, kterému byly v rámci restituce církevního majetku vráceny jeho nemovitosti (viz Události ČT 5.8.2013) Jedná se o čtyři z pěti vyvlastněných polí. Páté pole leží v trase plánovaného silničního obchvatu a vráceno nebude. • Informace o první evangelické restituci se dostala do hlavního televizního zpravodajství i na stránky novin. • Okresní soud v Nymburce rozhodl o vrácení našeho vyvlastněného a roku 2007 neoprávněně prodaného pole soukromému vlastníku zpět do vlastnictví státu. To je předpokladem, abychom o něj mohli požádat v restitučním řízení. • Proběhlo jednání se zástupci stavebního úřadu, památkového odboru MěÚ a Památkového ústavu Středních Čech ohledně zřícené opěrné zdi. Zatím bez konkrétního výsledku, protože majitel své vlastnictví zpochybňuje. • Týdenního pobytu dětí a mládeže v Košátkách se účastnilo 30 mládežníků a dětí. • Sbírka na povodně činila 21 987 Kč. 
 

ZÁŘÍ 2013

V průběhu Dnů evropského dědictví prošlo sborovým areálem něco přes 30 lidí. Asi 15 z nich využilo možnosti prohlídku s výkladem. • Rozhodnutí Okresního soudu v Nymburce potvrzující neoprávněnost prodeje našeho kdysi vyvlastněného pole třetí osobě nabylo právní moci. Po jeho opětovném přepsání Katastrálním úřadem do vlastnictví státu jsme na jeho vrácení podali restituční žádost. • Pro nedohodu ohledně vlastnictví zřícené opěrné zdi na pozemku souseda dal stavební úřad zeď geodeticky zaměřit. Výsledek zatím neznáme. • Sbírka na křesťanskou službu činila 3 440 Kč. 
 

ŘÍJEN 2013

V průběhu měsíce jsme v budově „školy“ instalovali putovní výstavu nazvanou „Neučiníš sobě rytiny“. Zájemci se mohli na třiceti panelech seznámit s evangelickým uměním doby toleranční (1781 – 1861). 
V kostele CČH v Čelákovicích jsme se rozloučili s Blaženou Pistorovou (83) z Čelákovic. Sestra Blažena patřila k pravidelným účastníkům bohoslužeb a v její přítomnosti bylo vždy veselo. • Pět osob z našeho sboru se účastnilo konventu Poděbradského seniorátu v Libici n. C. Tři z nich zastupovali sbor, jeden seniorátní výbor a jeden mládež. Konvent mimo jiné zvolil nového seniora. Stal se jím lyský rodák Martin Fér, farář v Poděbradech. • Na stavebním úřadě proběhla schůzka týkající se zříceného tarasu podpírajícího náš pozemek. Geodetické zaměření potvrdilo, že taras stojí na pozemku souseda. Ten však financování jeho opravy nadále odmítá. • Vykonali jsme sbírku na středisko Diakonie v Libici n. C. (6 445 Kč), na sociální a charitativní fond (2 625 Kč) a na Jubilejní toleranční dar ( 5 645 Kč). 
 

LISTOPAD 2013

Pět osob z našeho sboru se účastnilo konventu Poděbradského seniorátu v Libici n. C. Tři z nich zastupovali sbor, jeden seniorátní výbor a jeden mládež. • V kostele v Lysé n. L.jsme se rozloučili s Věrou Horovou z Čelákovic (83). Patřila k pravidelným účastnicím čelákovické kazatelské stanice. • Hostem podzimního sborového dne byl odborný asistent katedry etiky Evangelické teologické fakulty - UK Pavel Keřkovský. Dopoledne kázal a odpoledne vykládal o vzniku Bible kralické. Sestry připravily pro účastníky sborového dne 60 obědů. 
• Státní svátek 17. listopadu jsme si připomenuli hudebně literárním představením zaměřeným k osobě našeho prvního presidenta T.G. Masaryka (125). 
• Novým seniorem zvoleným na konventu v Libici n. C. se stal lyský rodák Martin Fér, nyní farář v Poděbradech. • Ve Dvoře Králové n. L. zemřela Alice Molárová (83), manželka bývalého faráře Dalibora Molnára. Rozloučení proběhlo za účasti zástupců našeho sboru v neděli 10.11. v kostele ve Dvoře Králové n. L. 
 

PROSINEC 2013

Bratr farář zahájil promluvou obecní advent v Sojovicích. • Na počátku měsíce jsme v počtu 310 kusů vydali a distribuovali vánoční dopis. • O třetí neděli adventní se završila mnohatýdenní příprava sborového orchestru. V rámci bohoslužeb zahrál čtyři skladby, za které mu přítomní zatleskali. • Čtvrtá neděle adventní byla vyhrazena dětské slavnosti. V první části vystoupilo dvacet malých dětí s básničkami a písničkami. V druhé části zahrála mládež s většími dětmi vánoční představení s názvem „Vzhůru za hvězdou“. 130 přítomných kostel skoro zaplnilo. (Další fotky z divadla zde). Divadlo Lysá 2014
• O svátcích zde kázali farářka Magdalena Ondrová z Kolína a Jan Kašper z Brandýsa. Místní farář působil na oplátku v jejich sborech. • Státní pozemkový úřad vydal pokyn k zapsání našich čtyř restituovaných polí do katastru nemovitostí. • Stavební úřad vydal nařízení, kterým sboru přikázal provést zajištění a následnou opravu opěrné zdi stojící na pozemku souseda. Proti tomuto nařízení jsme se odvolali ke Krajskému úřadu • Sbírka na bohoslovce konaná na Boží hod vynesla 6 397 Kč. • Zahájili jsme jednání s novým dodavatelem plynu a elektřiny • V kostele proběhl koncert skupiny Lážo Plážo a Passage.