2012

LEDEN 2012

sborový areál 2011Inventarizační komise provedla aktualizaci sborového majetku. • Rozpočtová komise připravila návrh rozpočtu na rok 2012. Nejsou v něm plánovány žádné velké investiční akce. • Svépomocí jsme oplotili asi tři metry hlubokou díru, která vznikla na hranici pozemku po zbourání sousední nemovitosti. Stejným způsobem jsem rovněž vyměnili vadnou technologii na pánských záchodech. (Aktuality z minulých let jsou v archivu - odkazy na začátku stránky.) 

ÚNOR 2012

Za stolem Páně jsme jako hosta přivítali Jana Kašpera, faráře z Brandýsa nad Labem. Náš bratr farář kázal výměnou v Brandýse. • Na úpravu trávníků jsme zakoupili novou sekačku. sborový areál 2012
 

BŘEZEN 2012

Proběhlo výroční sborové shromáždění. • Pěvecký sbor a orchestr se věnoval přípravě vystoupení na Velikonoce. • Probíhala jarní úprava areálu.

DUBEN 2012

První dubnovou neděli jsme zahájili „letní provoz“ a přemístili jsme se ze „školy“ do kostela. • Na Velký pátek (63) kázala farářka Tabita Landová z Prahy. • Na Velikonoční neděli (81) byla pokřtěna Marika Szabová z Čelákovic. Její otec Ing. Gabriel Szabó se v té souvislosti přihlásil za člena našeho sboru. • Na Velikonoční pondělí (67) vystoupil při bohoslužbách pěvecký sbor a sborový orchestr. • Sbírka z Velikonoční neděle určená na stavební práce v církvi činila v Lysé a Čelákovicích celkem 7 330 Kč. • S komentovanou prohlídkou si sborový areál prošla 7b ze ZŠ J.A Komenského. • Na pozvání paní učitelky vyprávěl bratr farář ve 2a ZŠ B. Hrozného o Bibli a o Velikonocích. 
• Pokřtěna byla dvojčata Aron a Rebeka Kotykovi z Lysé: 
• Poslední dubnovou sobotu proběhla Presbyterní konference Poděbradského seniorátu (60). Jejím tématem byla společenská angažovanost. Promluvili na ni a na otázky odpovídali (zprava) děkan Evangelické bohoslovecké fakulty Jindřich Halama, prorektor ČVUT Petr Moos a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. 

 

KVĚTEN 2012

V rámci Rektorského dne Univerzity Karlovy si prohlédla areál našeho sboru třicetičlenná skupina učitelů a studentů Evangelické bohoslovecké fakulty. Seznámili se s dějinami sboru a ohmatali si některé zajímavé archivní artefakty. Návštěvu zakončili v kostele pobožností. • Na „jarní výlet“ jsme vyrazili do Libice n. C. a odtud podél Labe do Poděbrad. Zde jsme nalezli zázemí na farské zahradě, kde jsme si opekli obligátní buřty. Včetně nemluvňat se výletu účastnilo 22 osob.
• Na sbírku Jeronýmovy jednoty jsme vybrali 11 073 Kč. • Sbírka na Diakonii činila 3 960 Kč. • Svépomocí jsme oplechovali sokl na západní straně „školy“, abychom zamezili vnikání dešťové vody do zdiva.

ČERVEN 2012

Třetí neděli v měsíci proběhlo v kostele po bohoslužbách seniorátní shromáždění Jeronýmovy Jednoty. • V kostele jsme se pohřební pobožností rozloučili s Libuší Šormovou z Milovic. Pocházela z tolerančního rodu Cankářů. Zemřela ve věku 95let. • Týden nato jsme se v lyské obřadní síni rozloučili s Milanem Pavlíkem ze Staré Boleslavi. Tento někdejší filmový scénárista a otec houslisty Čeňka Pavlíka zemřel ve věku 89 let. • Sborový areál si prohlédla dvacetičlenná skupina důchodů z Prahy. • Sbírka na podporu finančně nesoběstačných sborů činila 2820 Kč.
 

ČERVENEC 2012

Pokřtěna byla Magdaléna Rašínová z Čelákovic. • Slavnostní shromáždění u příležitosti mučednické smrti mistra Jan Husa se účastnilo asi 100 osob. Po zahájení starostou Jiřím Havelkou promluvil člen Akademie věd, náš přední odborník na husitství a spisovatel, František Šmahel. Setkání uzavřela hodinovým koncertem džezfolková skupina Cava. (Akce se dostala do diskuse na husovké téma probíhající v Lidových novinách.) • Pětidenního pobytu mládeže a dětí a mládeže na toleranční faře v Daňkovících se účastnilo 24 osob (13+11). Tématicky byl pobyt zasazen do starozákonní doby Soudců. • V zastoupení vykonal br. farář v Mostě křest Lucie Snaidero z Curychu. 

SRPEN 2012

Ze sboru v Náchodě se do Lysé přistěhovaly Daniela a Emma Radoňovy. • Na zahradě u sestry Míly Brynychové se v počtu něco přes dvacet sešli „padesátníci“. • V obřadní síni v Neratovicích se bratr farář rozloučil s Miroslavem Němečkem ze Mšena u Mělníka (89). • Pět osob z řad mládeže se účastnili seniorátního tábora v Křižlicích.
 

ZÁŘÍ 2012

V průběhu Dnů Evropského dědictví navštívilo náš areál 30 osob. • Sbírka na školy Evangelické akademie vynesla 2 744 Kč. • Sbírka na zařízení Diakonie v Libici n. C. vynesla 3 100 Kč. • Odborná firma ošetřila státem chráněný nahovětvec dvoudomý rostoucí v parkové části naší sborové zahrady. Úhradu provedlo Město Lysá. • Svépomocí jsme natřeli vrata západní brány a hrací věž pro děti. Porazili jsme a zpracovali rovněž uschlou lísku u budovy fary.
 

ŘÍJEN 2012

V sobotu 6. 10. jsme se ve zcela zaplněném kostele rozloučili s bývalým naším presbyterem, členem seniorátního výboru a dlouholetým starostou Čelákovic, Ing. Josefem Šaldou. Zemřel ve věku 68 let. • V neděli 14. 10. navštívil náš sbor synodní senior Joel Ruml se synodní kurátorkou Liou Valkovou. V odpoledním shromáždění (90) zde ordinovali dva absolventy tříletého seniorátního školení, Miroslava Zelinku z Kovánce a Ing. Dagmar Férovou z Lysé. Ordinovaní mohou v církvi vypomáhat kazatelsky a vysluhováním svátostí. Ordinace se účastnilo mnoho hostů z okolních sborů. • Sbírka na charitativní činnost činila 1 822 Kč. • Sbírka na Jubilejní toleranční dar činila 3 184 Kč. • Zpěváci se dohodli na přerušení činnosti pěveckého sboru.
 

LISTOPAD 2012


Pět osob z našeho sboru se v různých funkcích účastnilo konventu v Libiši. • V kostele v Hořátvi se br. farář rozloučil s Růženou Vaňkovou z Hořátve. Zemřela ve věku 70 let. • Mládež se účastnila seniorátního sejití na Mělníku (7). 

• Při sborovém dni jsme mezi sebou přivítali emeritního synodního seniora Pavla Smetanu. Dopoledne kázal (90) a odpoledne vykládal o historikovi Františku Palackém (60). Sestrám děkujeme za přípravu oběda (70). • Od 1. listopadu byl br. farář pověřen administrací sboru v Bošíně. 
 

PROSINEC 2012

Prosinec byl jako každý rok měsícem mnoha aktivit souvisejících vánocemi. Novým jevem je zájem obcí o promluvu faráře na počátku adventu. Vedle zahájení adventu v Sojovicích promluvil bratr farář při této příležitosti i na náměstí v Čelákovicích. • Čtrnáct dnů před vánocemi se v našem sboru sešla seniorátní mládež. Bylo jí kolem padesáti. Program (pobožnost, hry, zpívání, divadlo, rozdávání dárků vydržel až do půlnoci. • Třetí adventní neděli proběhla vánoční slavnost. Dětskou část, v níž vystoupilo přes dvacet dětí připravila a vedla Marie Soukupová. Divadelní hru „Co pravila věštba“ napsala Tereza Provazníková a zahrálo ji devět mládežníků spolu se třemi konfirmandkami.Se 120 přítomnými se toto shromáždění opět stalo nepočetněji navštíveným v roce. • Na čtvrtou neděli adventní vystoupil při bohoslužbách sborový orchestr, trio ve složení cimbál, housle, kontrabas a „pěvecký sbor maminek“. • Příjemný prostor našeho kostela si oblíbila skupina Lážo plážo, které zde už po druhé uspořádala svůj vánoční koncert. Tentokrát si s sebou přivedla i pražskou skupinu Passage. • Na lyském hřbitově jsme se rozloučili s Jarmilou Pávovou z Lysé. Zemřela ve věku 100 let. • Celoroční sbírka na „adopci na dálku“ činila 5 956 Kč. • Vánoční sbírka na bohoslovce vynesla 6 643 Kč. Ukázka z vánočního divadla: