2011

LEDEN 2011

kostel v ziměNa začátku a na konci měsíce se ve „škole“ sešli rodiče (zejména maminky) s dětmi. Dospělí si povídali, děti si hrály. Sešlo se jich vždy kolem dvaceti, třetina dospělých, dvě třetiny dětí. • Svou každoroční lednovou závěrku provedla inventarizační komise. Vzhledem k podvojnému účetnictví, které sbor užívá, se provádějí i odpisy opotřebení. • Stavební komise připravila návrh prací na letošní rok, jako podklad pro přípravu rozpočtu. • Probační a mediační službě v Nymburce bylo přislíbeno umístění odsouzeného na 100 hodin veřejně prospěšných prací. • Na pomoc v nouzi bylo rodině Hartových ze Zásmuk vybráno 7 280 Kč. 

ÚNOR 2011

škola 2011Do korespondenčního a následně i osobního kontaktu se sborem vstoupil Jiří Jelínek z Milovic. Počátečním impulzem se mu stal informační dopis našeho sboru, který po svém přistěhování před třemi lety nalezl ve své poštovní schránce. Následně pak byla pro jeho orientaci důležitá možnost sledovat život sboru a jeho teologickou profilaci na internetových stránkách. • Z pardubického sboru se do našeho v důsledku sňatku přehlásila Marie Soukupová. • Vzhledem ke zvyšujícím se bankovním poplatkům jsme pro sborovou pokladnu zřídili internetové bankovnictví. • Kostel a sociální zázemí si před připravovaným dubnovým koncertem prohlédl realizační tým britského pěveckého sboru.BŘEZEN 2011

Proběhlo výroční sborové shromáždění. • Sešly se maminky s dětmi. • Své setkání měli „padesátníci“. • Sbírka na podporu evangelického tisku činila 2 700 Kč. • Sbírka na pomoc ukrajinským dětem činila 2000 Kč. • Vykonali jsme jarní práce v zahradách včetně zemních úprav, hrabání trávníků a řezání stromů.

 DUBEN 2011

Navštívila nás skupina mládeže Církve bratrské z Benátek nad Jizerou. Po biblickém programu si domácí i hosté (celkem 23) udělali procházku městem. • Koncert čtyřicetičlenného britského pěveckého sboru Ribston Hall High School pořádaného ve spolupráci s Městem, navštívilo 110 poslouchačů.Soubor Ribston Hall z Anglie• Při sborovém dni jsme mezi sebou přivítali celocírkevního kantora Ladislava Morawetze. Náš host doprovázel na varhany dopolední bohoslužby. Po nich nám řekl o přípravě nového Evangelického zpěvníku. Odpoledne pro nás připravil varhanní koncert. Součástí sborového dne byl i společný oběd, za jehož přípravu děkujeme sestrám. • Připravili jsme a v počtu 350 kusů distribuovali Velikonoční sborový dopis. • Do pěti nově obydlených domů v Milovicích mládež roznesla 250 kusů informativního dopisu nově přistěhovaným. • Město Milovice zařadilo na své webové stránky v rubrice „církve“ odkaz na internetové stránky našeho sboru. • Velikonoční bohoslužby v Lysé navštívilo 72 (Velký pátek), 86 (Velikonoční neděle) a 66 (Velikonoční pondělí) osob. Nedělní sbírka určená sboru v Chrástu u Plzně činila 6 380 Kč. Na Velikonoční pondělí kázala Tabita Landová, zpíval pěvecký sbor a hrál orchestr. Sbírka z tohoto shromáždění byla určena na pomoc postiženým katastrofou v Japonsku a činila 8100 Kč. • Výstava představující historii lyského školství, pořádaná Okresním archivem, zachycuje i dějiny naší evangelické školy. Archivu jsme při té příležitosti zapůjčili mnoho rekvizit. • Sborový areál si prohlédla a výklad o jeho historii vyslechla padesátičlenná výprava Pražské informační služby.KVĚTEN 2011

Na jarní výlet jsme v počtu třiceti vyrazili vlakem. Vystoupili jsme na zastávce Otradovice a přes Jizeru se vraceli káranskými lesy zpět do Lysé. Hodinovou zastávku jsme si udělali ve Dvorcích na hřišti. Cíl cesty byl na farní zahradě. Zde jsme si až do podvečera dopřáli siestu u ohýnku, děti testovaly nově pořízenou hrací věž. • Ve sboru proběhla vizitace seniorátního výboru. Vizitující odjížděli se stavem sboru spokojeni. • Do sboru se přistěhoval Vlastimil Chyla z Českého Těšína. • V prostoru mezi farou a „školou“ byla instalována konstrukce pro děti (skluzavka, žebříky, domeček, lezecká stěna, lano). Téměř všechny prostředky na tuto atrakci si vybrali rodiče mezi sebou. • Před svým odpoledním koncertem zazpíval v našem kostele několik spirituálů pěvecký sbor „Jakoubek“ z Jindřichova Hradce. • Na konci měsíce jsme uzavřeli sbírku na Jeronýmovu jednotu s výsledkem 7 494 Kč. • Za účasti zástupce stavebního úřadu a památkářů proběhlo jednání s vlastníkem budovy, která je v havarijnímu stavu a jejíž stěna tvoří čtyři metry vysoký opěrný taras prostoru naší přístupové cestě ke kostelu.ČERVEN 2011

V kostele proběhla svatba Vlastimila Chyly a Petry Soulkové z Nehvizd • Na Svatodušní neděli byl pokřtěn Štěpán Soukup z Lysé nad Labem. • Sborový areál si prohlédli účastníci autobusového zájezdu Církve bratrské z Prahy – Žižkova. • Textová a obrazová prezentace našeho sboru byla zařazena do internetové prezentace „Památek reformace“ (www.pamatky-cz.eu). Na farní zahradě se sešly děti z Lysé a Milovic ke svému „poslednímu náboženství“ (10). • Bohoslužebná sbírka na diakonii činila 3 753 Kč. • Svépomocí jsme porazili a zpracovali uschlou lísku před kostelem, instalovali pomocné zábradlí do „školy“ pro těžce pohyblivé a na příhodnější místo přesunuli informační vitrínu.
 


ČERVENEC 2011

Husovské shromáždění proběhlo v pozměněné dispozici, v níž jsme pódium umístili na vyvýšeninu proti vstupní bráně. Po úvodním pozdravu pana starosty, který ocenil stav areálu, pronesl hlavní projev asistent FF-UK Jan Dobeš Ph.D. Upozornil zejména na odlišný přístup Husových soudců, kteří spor posuzovali „legalisticky“, zatímco Hus ho vnímal pod zorným úhlem „vyšší spravedlnosti“, o kterou máme podle Ježíše usilovat. Pro ni není rozhodující naplnění litery zákona, ale jeho „duch“. Slavnostní atmosféru umocnil koncert skupiny Oboroh. Účastníků se sešlo něco přes sto.  

• Do sboru přistoupil Jiří Jelínek z Milovic – Božího daru. Od října začíná dálkově studovat Evangelickou teologickou fakultu UK. • Deset mládežníků a deset dětí se účastnilo pětidenního pobytu na toleranční faře v Daňkovicích. Daňkovice tábor
Táborová hra na něm byla inspirována životem starozákonní královny Ester. • Mládež pak strávila týden společného pobytu na faře ve Kdyni (8). Kdyně tábor
• Sbírka na solidaritu sborů činila 2 230 Kč. • Svépomocí jsme přemístili informační vitrínu a uklidili sborovou dílnu.


SRPEN 2011

Bohoslužeb se účastnil velký počet prázdninových hostů. • Sborový areál si v rámci svého poděbradského soustředění prohlédla čtyřiceti pěti členná skupina esperantistů ze 13 zemí. • Revitalizace nám. B. Hrozného se dostala do bezprostřední blízkosti fary. V jejím rámci bylo položeno nové kanalizační vedení, odbagrováno nezpevněné podloží přístupové vozovky, navezen štěrk a začaly se instalovat žulové obrubníky. 
Další fotky z rekonstrukce nám. B. Hrozného.


ZÁŘÍ 2011

Pokřtěna byla Šárka Svobodová z Lysé • Připravili jsme
a distribuovali sborový dopis. • Ve Dnech Evropského dědictví jsme po dva dny otevřeli náš areál veřejnosti. Lidí přišlo méně nežli v předchozích letech (cca 20). Vzhledem k tomu, že mezi příchozími byl redaktor Nymburského deníku, se však jeho vyprávění o komentované prohlídce dostalo do novin (Nymbursko). • Sbírka na křesťanskou službu činila 2 335 Kč; sbírka na Somálsko 6 895 Kč. • Zahradnická firma ostříhala živé ploty. 

 

ŘÍJEN 2011

Na počátku měsíce jsme se v kostele rozloučili pohřebním shromážděním s Alžbětou Krňanskou z Milovic. Zemřela ve věku 95 let. • Spolu s městem a dalšími společenskými složkami jsme se podíleli na organizaci oslav vzniku republiky. Po projevu radního Petra Kopeckého zazněla v našem kostele četba z autobiografie Jakuba Jana Ryby v podání Vladimíra Matějčka. Recitaci prokládal Rybovými varhanními skladbami a zpěvem Vladimír Roubal. Shromáždění se účastnilo okolo sta lidí. • Mládež se účastnila celocírkevního setkání v Jihlavě (8). • V závěru měsíce jsme se v Poděbradech účastnili instalace lyského rodáka Martina Féra, který se stal od září farářem poděbradského sboru. • Sbírka na Jubilejní toleranční dar vynesla 4 363 Kč; sbírka na sociální a charitativní činnost činila 2 445 Kč. 


LISTOPAD 2011

U příležitosti výročí 230 let od vydání tolerančního patentu a 222 let od postavení kostela jsme uspořádali sborový den. Hostem byl synodní senior Joel Ruml. Dopoledne kázal (95), odpoledne vykládal o současném životě církve (70). Následovalo vystoupení smíšeného pěveckého sboru z Jablonce n. N. Sestry připravily sestry oběd (70) a pohoštění. • Celkem pět osob z našeho sboru se v různých funkcích účastnilo konventu v Kolíně. • Na první neděli adventní promluvil bratr farář o smyslu vánoc na obecním shromáždění v Sojovicích (200). • Seniorátních dnů mládeže v Nymburce věnovaných tématu „Když je jeden Bůh, proč je tolik církví“, se účastnilo z našeho sboru devět osob. • Pro postižené, kteří se v zimním období kvůli schodům nemohou účastnit bohoslužeb ve „škole“, jsme zakoupili schodišťový vozík. Dodavatel jej už instaloval. • Sbírka pro Diakonii Libice činila 2 643 Kč. Adventní setkání v Sojovicích


PROSINEC 2011

Shromáždění, které výrazně upozornilo na blížící se vánoce, se konalo na třetí neděli adventní (82). V něm se pod vedením Miloslava Rašína představil třemi skladbami pěvecký sbor. V současné době ho tvoří asi 15 osob, v rovnoměrném zastoupení všech hlasů. Bohoslužby pak vygradoval variací na píseň „Narodil se Kristus Pán“ sborový orchestr. Ten čítá 12 osob a jeho dirigentem, „duší“ i prvními houslemi je Jiří Mokrý. • Shromáždění na čtvrtou neděli adventní (115) mělo dvě části. V úvodní jsme vyslechli vánoční básně dětí z nedělní školy a vyučování náboženství z Lysé a Milovic. Ty nejmenší měly básničky složené „na míru“. Poznalo se to podle toho, že na konci vždy figurovalo jejich jméno. Podle počtu rozdaných dárků bylo dětí asi 30. V druhé části jsme shlédli vánoční hru s názvem „Až vysvitne slunce“. Jejím autorem je Tereza Provazníková a „nastudovala“ ji místní mládež. Divadlo Lysá
V kostele bylo za tím účelem vybudováno pódium a postaveny kulisy. - A důležité je, že slunce nakonec opravdu vyšlo. • Bohoslužeb na Boží hod se účastnilo 101 osoba, na Štěpána 68. To zde kázal jeden z pěti odchovanců lyského sboru, kteří v současné době působí jako faráři, Martin Fér. • Dvě členky našeho sboru, Daniela Smutná a Markéta Fajmonová, přitáhly na své „Předvánoční zpívání“ 110 posluchačů. • V kostele koncertovala ještě folková skupina Lážo plážo (80) • Na počátku adventu jsme distribuovali 330 sborových dopisů členům sboru a 200 kontaktních dopisů nově přistěhovaným do Lysé. • Sbírka na bohoslovce činila 6 352 Kč.