2010

LEDEN 2010

Joel RumlÚčastníci novoročních bohoslužeb obdrželi záložku s obrázkem a biblickým veršem. • První neděli v novém roce navštívil náš sbor synodní senior Joel Ruml a synodní kurátorka Lia Valková. V odpoledním shromáždění uvedli do funkce tři nově zvolené členy respektive náhradníky Seniorátního výboru. Jedním z nich (náměstkyně seniorátního kurátora) byla Ing. Dagmar Férová z Lysé. Shromáždění se účastnilo asi 80 lidí, včetně kazatelů a dalších hostů z okolních sborů. Mnoho účastníků se při pohoštění zdrželo až do večerních hodin. • Areál si prohlédla komise odboru památkové péče Ministerstva kultury. • Všech osm dětí účastnících se v Lysé a Milovicích vyučování náboženství dostalo na pololetní vysvědčení známku „pracoval úspěšně“.


ÚNOR 2010

kostel v ziměKostel a jeho sociální zázemí si prohlédli zástupci Britské agentury zprostředkovávající koncerty pěveckých sborů. • V lyské obřadní síni jsme se rozloučili s Josefem Sejkou z Lysé. Zemřel ve věku 86 let. • Na pomoc postiženým zemětřesením na Haiti jsme vybrali a odeslali 14 950 Kč.
 


BŘEZEN 2010

sněženkyProběhlo výroční sborové shromáždění. • Sbírka na podporu evangelického tisku činila 3 000 Kč. • Sborový areál si prohlédl historický kroužek Národního muzea z Prahy (20). • S květinami a při pohoštění jsme si po bohoslužbách připomenuli 80. narozeny Alice Molárové, manželky emeritního faráře Dalibora Molnára. • Svépomocí jsme provedli zemní drenáž kvůli odvlhčení jihozápadního nároží „školy“.
 
DUBEN 2010

lešení školaBohoslužeb na Velký pátek se v Lysé účastnilo 68, na Velikonoční neděli 94 a na Velikonoční pondělí 72 osob. Při posledním velikonočním shromáždění kázala Tabita Landová z Liberce, zpíval pěvecký sbor a hrál orchestr. • Sbírka z Velikonoční neděle z Lysé a Čelákovic (9) činila 7 380 Kč. • Proběhlo několik jednání vesměs souvisejících s opravami sborového areálu (starosta, památkářka, zástupce stavební firmy). • Svépomocí jsme postavili lešení, u jižní strany „školy“. Její generální oprava bude provedena dodavatelsky specializovanou stavební firmou. • Svépomocí jsme instalovali venkovní litinovou kanalizační vpusť. • Instalatérská firma vyměnila tlakovou nádobu a další dožilou technologii studny. • 17. 4. se uskutečnilo v budově „školy“ seniorátní sejití kurátorů. 
velikonoce 2010
Orchestr a pěvecký soubor na velikonoční pondělí.


Z pondělních velikonočních bohoslužeb. A ještě zpěváci (od Fandy Hoťě).


KVĚTEN 2010

Byla pokřtěna Eliška Svobodová z Litole. • Letošní jarní výlet jsme podniknuli do bezprostředního okolí Lysé.Nejprve jsme šli „k Václavovi“. Zde jsme posvačili a vyfotografovali se. Potom jsme probouzejícími se lesy došli až do Dvorců, kde jsme byli očekáváni u „Pistorovy chalupy“. V jejím okolí jsme za krásného počasí strávili několik hodin. Maminky opékaly buřty, pan europoslanec, radní a farář nosili ve džbánku pivo a děti se bavily podle svého. Bylo nás na tom výletě přes třicet a nejmenší se vezli v kočárcích.výlet 2010škola 2010


• Ve strašnickém krematoriu se bratr farář rozloučil s Yvonne Bruknerovou (79) z Prahy – Hostivaře. • Štukovou fasádu začala opravovat odborná firma. V souladu s rozhodnutím Památkového ústavu otloukla 90% omítek a do konce května provedla veškeré zednické práce. Rozpočet opravy činí 427 000 Kč. 186 000 Kč je z něj uhrazeno dotací z fondu Regenerace městských památkových zón Ministerstvem kultury a Městem Lysá nad Labem. • Celocírkevní sbírka na Diakonii činila 4 020 Kč. • Svépomocí jsme otloukli omítku soklu „školy“.  
ČERVEN 2010

Veselým náboženstvím na faře - jako piráti dělící se o kořist - zakončili školní rok děti účastnící se výuky náboženství v Lysé a Milovicích. pirátiVedle br. faráře se jim věnovaly Anežka, Rebeka a ses. farářová (8). • Na farní zahradě se sešli k hravému odpoledni rodiče a jejich (většinou předškolní) děti (25). • Svépomocí jsme omítnuli sokl „školy“. Po klempířských pracech a nátěru nadsoklové části fasády, prováděné odbornou firmou, jsme rozebrali a uložili lešení. • Do ohradní zdi před hlavním vchodem do kostela jsme vsadili tesaný pískovcový kámen se symboly kalicha, vinného keře a hroznu, s nápisy Halelujah - Amen. kámenPodle autora (faráře sboru) vyjadřuje první slovo radostný a vděčný příklon k životu, druhé pokorné přijetí jeho konce. Kámen býval součástí hlavice brány litolského cukrovaru, který vlastnil mecenáš sboru Michael Benies. Zeď, do které je vsazen, je zbytkem někdejší stodoly, ve které se konaly bohoslužby před postavením kostela. Na to upozorňuje vedlejší kámen s letopočty 1782 a 1789. • Sbírka na solidaritu sborů činila 1 710 Kč.

ČERVENEC 2010

Hned na druhý den prázdnin připravila mládež celodenní výlet pro děti (20). Po cestě probíhala hra, při níž děti pomáhaly strážci ročních období chránit stroj, který umožňuje jejich změnu. Cílem byla farní zahrada, v jejímž stínu si účastníci vychutnali zbytek zachráněného parného letního dne. děti
• U příležitosti svátku Mistra Jana Husa se ve vstupní dvoraně sboru sešlo asi 120 lidí. Slavnost zahájila četba Husova odvolání ke Kristu. Úvodní projev pana starosty mířil proti zbožnému pokrytectví a klerikalismu. Profesor Filosofické fakulty UK, Erazim Kohák nám pak vysvětlil Husův „realismus“. Hus 2010Pro Husa nebyla pravá – tedy reálná - zbožnost to, co poklesle reprezentovala církev, ale to, co reprezentoval Kristus. Po písničkovém recitálu Jana Řepky se asi polovina účastníků vydala průvodem na Husovo náměstí, kde pan starosta a pan farář položili kytice k Husově bustě. • Svépomocí jsme rozebrali a uklidili lešení po opravě školy. Natřeli jsme okenní parapety a její sokl. Pod přízemní malá okénka instalovali kované nosníky s plošinami na květiny. Dále jsme natřeli jižní sokl kostela, opravili omítku na schodišti fary a uřízli větev ořešáku zakrývající kostel při pohledu od východní brány. škola

SRPEN 2010

Mládež (8) strávila spolu s dětmi (7) čtyři dny na chatě v Černých Voděradech. Ty se v tu dobu změnily v divoký západ s kovboji, kankánovými tanečnicemi a „kolalokovou“ limonádou. • Početně navštíveno (130) bylo vystoupení čtyřicetičlenného kalifornského smíšeného pěveckého souboru Rolling Hills. Zpěváky předtím přijal na radnici pan starosta. Největší ohlas měly spirituály. Po koncertě se účinkující ještě zdrželi na sborové zahradě. • Do sboru se přistěhovala Jana Šlechtová. • Z tiskárny jsme obdrželi 2000 kusů nové letní pohlednice sborového areálu. Autorem je Emanuel Vejnar ml. • V pardubickém kostele byli oddáni Marie Jelínková z Pardubic a Michal Soukup z Lysé n. L. • Svépomocí jsme provedli nátěr vnějších oken „školy“ a nátěr vnějších oken východní strany fary. Vymalovali jsme rovněž sborové záchodky.

ZÁŘÍ 2010

Hned první týden školního roku začalo vyučování náboženství ve školách v Milovicích a v Lysé nad Labem. Scházet se začala mládež a pěvecký kroužek. Zahájili jsme i bohoslužby v domově důchodců. • Autobusovým zájezdem (30) jsme navštívili sbor v Semonicích. Zde jsme se v krásném kostele účastnili bohoslužeb a při pohoštění se pak dozvěděli o dějinách sboru. Zájemci se mohli podívat na věž. Odpoledne jsme strávili prohlídkou Ratibořického zámku a procházkou v „Babiččině údolí“. • Poslední neděli v měsíci jsme se v lyském kostele radovali ze křtu Emmy Šlechtové z Lysé nad Labem. • Inspiraci pro svou tvorbu čerpalo při návštěvě sborového areálu 25 dětí dramatického oboru místní ZUŠ. • Vyexpedovali jsme 350 kusů sborového dopisu. • Sedm osob se účastnilo celocírkevních dnů mládeže ve Svitavách. • Ve Dnech evropského dědictví si prohlédlo sborový areál asi 60 lidí. Zhruba polovina z nich využila možnosti prohlídky s výkladem. • Na Městský úřad jsme odevzdali vyúčtování stavební dotace na opravu „školy“. • Sbírka na podporu škol Evangelické akademie vynesla 2 182 Kč, sbírka na povodně činila 15 080 Kč. 
 

ŘÍJEN 2010

Zahájili jsme biblické hodiny. Pokračujeme při nich ve výkladu knihy Zjevení. • Pokřtěn byl Theodor Landa z Prahy-Jarova (galerie ze křtu). • V rámci projektu „Barokní Lysá“ si sborový areál prohlédla dvacetičlenná skupina žáku ZŠ Bedřicha Hrozného. • Ve sboru proběhla pastorální konference kazatelů Poděbradského seniorátu a navazující schůze seniorátního výboru. • Na vánoční vystoupení začal cvičit orchestr. • V rámci městských oslav vzniku samostatného československého státu se v kostele uskutečnil koncert hudebního souboru Musica viva (150). • Kázáním z Postylly Ewangelické Martina Filadelfa Zámrského jsme si poslední neděli v měsíci připomněli počátek světové reformace. • Vykonali jsme několik sbírek pro cizí účely: na charitativní fond 2 340 Kč, na zařízení Diakonie v Libici n. C. 3 361 Kč a na Juibilejní toleranční dar 3 475 Kč. • Svépomocí jsme opravovali omítky v hospodářské budově. 
 

LISTOPAD 2010

Z pravidelného chodu sboru jsme vybočili první listopadovou neděli sborovým dnem. Dopoledne kázal a odpoledne přednášel farář Jiří Polma ze Železného Brodu. Asi padesáti posluchačům vyprávěl o vzniku obnovené Jednoty bratrské v Ochranově a její obdivuhodné misijní činnosti. K výjimečnosti dne přispěl i společný oběd, připravený sestrami a podávaný ve „škole“. • Čtyři členové sboru se účastnili konventu v Poděbradech. Do jeho čtyřčlenného předsednictva byl na čtyřleté období zvolen místokurátor našeho sboru Ing. Hynek Brynych Ph.D.


 

PROSINEC 2010

Počátkem prosince jsme v počtu 320 kusů vyexpedovali vánoční dopis. V Lysé a Čelákovicích, kde bydlí tři čtvrtiny členů sboru, jsme tak učinili osobní roznáškou. • Adventního koncertu „Prastarých písní o Ježíškovi“ se účastnilo asi 80 osob. • Ke svému předvánočnímu setkání se v našem sboru sešla seniorátní mládež (40). • Třetí adventní neděli při bohoslužbách zpíval pěvecký sbor a hrál orchestr (102). Na toto shromáždění jsme přivezli účastníky bohoslužeb kazatelské stanice v Čelákovicích, ve které se tu neděli bohoslužby nekonaly. • Nejpočetněji navštívené shromáždění (120) proběhlo na čtvrtou adventní neděli. V první části se v něm svými básničkami představily děti, v druhé části zahrála mládež divadelní představení „O čem se povídá ve stáji“. Herci i autorka Tereza Provazníková za něj sklidili veliký potlesk. • Při bohoslužbách na Boží hod (95) byla vykonána sbírka na bohoslovce. Vybralo se při ní 5540 Kč. • Poslední neděli v roce kázala (ještě v kostele) farářka Tabita Landová z Prahy.

Vánoční orchestr a zpěv (od Fandy Hoťě).