2008

LEDEN 2008

Účastníci novoročních bohoslužeb si mohli jako první odnést vkusné záložky s letošním letopočtem, biblickým veršem a fotografií našeho kostela. Jedna verze zachycuje jeho interiér, druhá exteriér zachycený z ptačí perspektivy. • Bohoslužby konané čtrnáctidenně v lyském domově důchodců jsou od počátku měsíce obohaceny hudebním doprovodem houslí a violoncella. • Poslední lednovou neděli byl pokřtěn Ing. Michal Rudolf z Lysé nad Labem.

 

 

 

 

 

ÚNOR 2008

V kostele jsme se pohřební pobožností rozloučili s nejstarší členkou našeho sboru, Stanislavou Šupovou z Čelákovic, která zemřela ve věku 94 let • Brzo nato jsme se na stejném místě shromáždili, abychom vyznali víru ve vzkříšení nad rakví Vladimíra Pistora z Čelákovic, který zemřel ve věku 87 let. Vzpomínku na zesnulého připojili zástupci grémií, v nichž v průběhu svého života působil: Seniorátního výboru, Synodní rady a Evangelické teologické fakulty. • Dodavatelsky byla provedena dlouho plánovaná oprava 14 metrů hluboké studny. Šlo o zajištění podemleté vyzdívky. • Dvanáct osob se účastnilo slavnosti instalace nově zvolených členů Seniorátního výboru v Libiši u Neratovic. • Z Fondu obnovy památek Středočeského kraje jsme dostali na opravu severní zdi kostela 90 000 Kč. • Vzhledem k teplému počasí jsme od poslední únorové neděle opět přenesli bohoslužby do kostela.

 

BŘEZEN 2008

Třetí neděli v měsíci se konalo výroční sborové shromáždění. Účastnilo se ho 63 hlasovných členů. Vedle zpráv o životě a hospodaření sboru v uplynulém roce se v něm na šestileté období volilo dvanáctičlenné staršovstvo. Nově do něj byli zvoleni tři presbyteři, noví jsou i tři ze čtyř náhradníků. • Sbírka na podporu evangelického tisku činila 1 591 Kč. • Osmičlenná skupina mládeže navštívila sbor v Liberci. Setkala se zde s libereckou mládeží a účastnila se nedělních bohoslužeb. • V období před velikonocemi jsme členům sboru distribuovali 380 velikonočních dopisů, 200 informačních dopisů jsme roznesli přistěhovaným do nově předaných bytů v Milovicích. • Bohoslužeb na Velký pátek se účastnilo 81, na Velikonoční neděli 106 a na Velikonoční pondělí 65 osob. 
• V Čelákovicích se konaly bohoslužby na Velikonoční neděli s účastí 10 osob. • Na Velký pátek a Velikonoční pondělí při bohoslužbách v Lysé vystoupil sborový orchestr a pěvecký sbor. • Sbírka z Velikonoční neděle činila v Lysé 5 500 Kč, v Čelákovicích 500 Kč. • Pokřtěn byl Pavel Soukup z Lysé n. L. • O dovolené br. faráře zde kázala lyská rodačka Lenka Freitingerová z Vanovic. • Poslední den v měsíci jsme se v lyské obřadní síni rozloučili s Marií Gregorovou z Benátek n. J. • Při oficielní návštěvě se pan starosta Jiří Havelka zajímal o život sboru a plány oprav našeho památkového areálu. • Zahájili jsme rekonstrukci shromažďovací místnosti na faře (otlučení zdi, sanační omítka, elektroinstalace), původní dlažbou jsme vyspravili poruchy na chodbě fary.

DUBEN 2008

Pokřtěny byly Mgr. Kateřina Kotyková a její dcery Teodora a Tamara z Lysé nad Labem. 

• Do funkce bylo náměstkem seniora Václavem Hurtem uvedeno nově zvolené staršovstvo. • Na své první schůzi si staršovstvo za kurátora zvolilo Bedřicha Féra, za místokurátora Ing. Hynka Brynycha Ph.D., oba z Lysé nad Labem. 
• “Padesátníci“ i „třicátníci“ si při svých setkáních vyslechli vyprávění o cestách po Izraeli. • Osm mládežníků se účastnilo seniorátních dnů v Kolíně • Dokončili jsme opravu shromažďovací místnosti na faře (oprava elektroinstalace, na jedné stěně sanační omítka, vymalování, nový lustr a garnyže.) • Na volejbalový turnaj mládeže v Kutné Hoře jsme sestavili dvě družstva. Konečné pořadí bylo: Čáslav, Lysá A, Pardubice, Kolín, Lysá B. • Podepsali jsme smlouvu o dílo na opravu severní stěny kostela. Práci provede firma Stříbrný z Lysé. Rozpočet činí 188 000 Kč. • Z fondu Regenerace městských památkových zón jsme na tuto akci obdrželi 70 000 Kč. • Staršovstvo udělilo Synodní radě plnou moc pro disponování s vyvlastněnými pozemky sboru (3,3 ha) za účelem jednání v rámci o restituci církevního majetku. Sbor má za svůj majetek obdržet od církve odpovídající náhradu. 
 

KVĚTEN 2008

První květnový pátek uzavřeli v kostele sňatek a přijali jeho požehnání Antonín Svoboda z Kutné Hory a Alena Špinarová z Lysé nad Labem. • 6. května oslavil 80. narozeniny emeritní lyský farář, Dalibor Molnár. Při bohoslužbách, při nichž kázal, jsme mu předali dárek a pak s ním poseděli při pohoštění ve sborovém domě. 

• Jarního výletu z Toušeně přes Dvorce do Lysé se účastnilo 10 osob. • V čelákovické obřadní síni jsme se rozloučili s Janem Šmídem z Čelákovic. Zemřel ve věku 81 let. • V lyském kostele a poté na městském hřbitově jsme se pohřební pobožností rozloučili s Vlastimilem Férem z Litole. Zemřel ve věku 86 let. • Sbírka na Diakonii vynesla 3 720 Kč. • Sbírka na Jeronýmovu jednotu činila 18 002 Kč.  • V nedělním shromáždění byla pokřtěna Linda Nováková z Prahy – Černého mostu. • Brigádnicky jsme instalovali nové dveře na sborové záchody, provedli bezpečnostní řez ořešáku a postavili lešení k severní straně kostela, která má být letos opravena. 

 

 

 


Poslední neděli v měsíci byl pokřtěn David Kožnar z Čelákovic. • Farář E. Vejnar obdržel dubnovou cenu „Zlatá perla“ internetového portálu Grano Salis za článek „Udílení medailí“. evangelický farář Emanuel Vejnar - za to, že i přes mediální masáž mu to furt myslí (viz jeho článek Udílení medailí). 
 

 

 

ČERVEN 2008

Největší události tohoto měsíce byla konfirmace. Po absolvované konfirmační průpravě a rozhovoru se staršovstvem, se při ní v nedělním shromáždění ke svému křtu přiznaly Martina Soukupová a Zuzana Férová z Litole. Slavnostní atmosféru umocnil pěvecký sbor a orchestr. Konfirmandkám zazpívala i spojená skupina dětí z vyučování náboženství v Lysé a v Milovicích. V kostele se tu neděli sešlo 110 lidí. O konfirmaci vyšel článek v červencových Listech města Lysá nad Labem. • Do sboru a do Českobratrské církve evangelické byla přijata Marie Holáňová z Lysé nad Labem. • K setkáním, která byla vždycky nějakým způsobem předprázdninově neobvyklá, se sešli třicátníci, padesátníci, děti, mládež. • Z rozhodnutí staršovstva jsme vykonali sbírku na pomoc obm humanitární katastrofy v Darfuru. Vybrali jsme na ni 2 150 Kč. • Otloukli jsme omítku ze severní stěny kostela, (letos má být stavební firmou opravena) naložili a odvezli vzniklou suť. Vyčistili jsme západní vodoteč ze střechy kostela, natřeli čtvery nově instalované dveře a začali obnovovat nátěry na plůtcích uvnitř areálu. • Ve sborové kanceláři jsme instalovali nový kartotéční program.


ČERVENEC 2008


6. července proběhlo ve sborovém areálu slavnostní shromáždění u příležitosti výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Za město promluvil radní Petr Kopecký, hlavní projev přednesl emeritní farář Josef Kejř z Mělníka, klasické i současné duchovní písně zpívalo ženské pěvecké sdružení Ambrosius z Hradce Králové. Akce se účastnilo 120 lidí. 

• Mládež ze sboru spolu s několika dětmi (celkem 16 osob) strávila týden na faře v Novém Městě pod Smrkem. Svůj pobyt tématicky zaměřila ke starozákonnímu příběhu o vyvedení Izraele z Egypta. • V sobotu 19. července byli v kostele oddáni a přijali požehnání sňatku Lukáš Sommer a Marie Holáňová, oba z Lysé nad Labem. • Brigádnicky jsme naložili a odvezli dva valníky suti otlučené ze severní stěny kostela. Proškrábali jsme spáry ve zdivu a připravili tak vše pro stavební firmu, která má stěnu podle původní podoby nově omítnout. • Sbírka na fond solidarity vynesla 1 640,- Kč.

 

SRPEN 2008 

Mládež (10) se účastnila seniorátního pobytu v Pusté Rybné. • Sborový areál si prohlédla výprava (20) ze sboru v Růžďce. • Brigádnicky jsme opravili okraj střechy na severní straně kostela a provedli rekonstrukci sborových záchodů. • Na setkání padesátníků u Brynychů s harmonikou, houslemi, grilováním a bohatým pohoštění se nás přišlo 24.

 

 

ZÁŘÍ 2008

Na začátku měsíce jsme vypravili 370 kusů sborového dopisu. • V průběhu Dnů evropského dědictví prošlo našim areálem asi 60 lidí. Zhruba polovina z nich si svůj příchod načasovala na prohlídku s výkladem. • V kostele jsme se rozloučili pohřebními bohoslužbami s Miroslavou Keřtofovou z Čelákovic. Zemřela ve věku 72 let. Dva týdny poté jsme se zde sešli znovu, abychom k poslednímuodpočinku doprovodili Květu Střelbovou z Milovic. Zemřela ve věku 75 let. • Autobusovým zájezdem jsme navštívili Žatec. Zde jsme se účastnili bohoslužeb a prohlédli si město. Odpoledne jsme strávili prohlížením pamětihodností Peruce. Potěšitelné bylo, že jely všechny generace a že jsme bez problému naplnili celý autobus (46). • Tři týdny probíhala oprava severní zdi kostela. Prováděla ji stavební firma. Oprava spočívala v kompletně nové omítce, včetně obnovy původních architektonických prvků. • Od 2. září se podílí z rozhodnutí Okresního soudu v Nymburce na údržbě sborového areálu pracovník veřejně prospěšných prací. V průběhu září konal především práce natěračské. Celkem zde má odpracovat 400 hodin. • Brigádnicky probíhalo dolaďování rekonstrukce sborových záchodů.

ŘÍJEN 2008

Zahájili jsme křestní katechesi. Účastní se ji dva muži z Lysé a jedna žena z Čelákovic. • Spolu s Kostnickou jednotou jsme uspořádali sborový den. V neděli dopoledne při něm kázal a odpoledne vyprávěl o zrodu Českobratrské církve evangelické PhDr. Jan Pokorný z Brna. Součástí sborového dne byl společný oběd. • Dvanáct mládežníků se účastnilo celocírkevního sjezdu v Prostějově. • V kostele se uskutečnilo městské shromáždění u příležitosti oslav 90. výročí vzniku Československa. Zahájila ho státní hymna, po ní promluvil pan starosta, myšlenky T.G. Masaryka přednesl herec Pavel Soukup, Spolek pro rozvoj města vyhlásil vítěze historické soutěže pro mládež, TJ. Sokol připomenul 140 let od vzniku své organizace. Shromáždění, jehož se účastnilo asi 120 osob, ukončili půlhodinovým koncertem učitelé umělecké školy.• Na Krajský úřad jsme podali žádost o příspěvek 50 000 Kč na restaurování oken v kostele. • Brigádnicky jsme dostavěli dva metry kdysi zbourané kamenné ohradní zdi u západní brány. Šest dalších metrů jsme opravili. Po provedeném nátěru kostela jsme demontovali a uklidili lešení. •
 Opravami zdí a natíráním pokračovaly veřejně prospěšné práce. Sbírka pro Diakonii v Libici vynesla 4 300 Kč, sbírka na Jubilejní toleranční dar taktéž 4 300 Kč.

LISTOPAD 2008

Tři delegáti zastupovali náš sbor na konventu na Mělníku. • Skupina mládeže se účastnila seniorátních dnů v Brandýse. • Na konci měsíce jsme ukončili v říjnu zahájenou křestní katechesi. • Po zjištění havarijního stavu jsme brigádnicky vybudovali novou západní vodoteč od kostela. • Veřejně prospěšné práce pokračovaly natíráním, omítáním hospodářských prostor v přístavku fary a opravou dlažby v kostele. • Sborový areál si prohlédla skupina ze sboru v Praze-Dejvicích. • Sbírka na charitativní fond činila 1 400 Kč.

 

PROSINEC 2008

K předvánočnímu posezení se u Markéty Šaldové v Čelákovicích sešli „třicátníci“ (12), k předsilvestrovskému se u Miloslavy Brynychové v Lysé sešli „padesátníci“. • Ve sborovém domě se setkala seniorátní mládež (52). Úvodní pobožnost si připravila mládež z Lysé. Ta byla i nejpočetněji zastoupena. Převážně zábavný program, včetně nadílky, pak pokračoval až do půlnoci. Asi polovina účastníků zde přenocovala. 
• Tradičně nejpočetněji zastoupené shromáždění v roce (111) se konalo na čtvrtou neděli adventní. Vánoční zvěstování v něm bylo umocněno vystoupením dětí, pěveckého sboru a orchestru. Pásmo o Broučcích nacvičila s dětmi nedělní školy Irena Kopecká, básničky s dětmi z náboženství z Lysé a Milovic bratr farář. Dárky z koše pod stromečkem pak účinkujícím i neúčinkujícím dětem rozdal mládež. Dvě skladby zahrál orchestr, dvě písně zazpíval pěvecký sbor. Ten podivuhodně rozkvetl pod odborným vedením své nové dirigentky, Marie Sommerové. • Bohoslužeb na Boží hod se v Lysé účastnilo 81 osoba v Čelákovicích 8 osob. Mimořádně vysoká byla sbírka z těchto shromáždění, která činila 11 172 Kč. Byla odeslána na podporu studentů bohosloví. 

 

 

 

• Při bohoslužbách v poslední neděli v roce byla pokřtěna Jana Rašínová z Čelákovic. Rodina pak oslavila tuto radostnou událost ve sborovém domě. • Den před Silvestrem jsme se ve zcela zaplněném kostele rozloučili se ses. Marií Lajnerovou z Lysé. Zemřela ve věku 90 let.