2004

LEDEN 2004

Bratři J. Šmída a V. Pistor dokončili inventarizaci sborového majetku. • Vypracovali jsme hospodářskou uzávěrku a statistiku za rok 2003. • Staršovstvem jmenovaná skupina připravila návrh rozpočtu na rok 2004. • Z podnětu Odboru životního prostředí MěÚ jsme zadali odborné firmě provést odlehčovací řez památného stromu “nahovětvece dvoudomého” rostoucího ve sborovém areálu. Náklady ve výši zhruba 15 000 Kč uhradil MěÚ. • Obdrželi jsme pět grafických návrhů na ztvárnění čelní stěny zimní modlitebny. Vítězný návrh vybere sborové shromáždění v neděli 29.2. 2004. • Dokončili jsme montáž plotu před kostelem.

ÚNOR 2004

Od 1.února byl farář E. Vejnar pověřen administrací sboru v Brandýse n.L. • Při bohoslužebním shromáždění v mostecké modlitebně se rozloučil s Annou Ratiborskou (88let) z Mostu. • Koncertu souboru Trio sancto uspořádanému v kostele Spolkem rodáků, se účastnilo 75 osob. • Sborové shromáždění schválilo uzávěrku hospodaření za loňský rok i rozpočet na rok letošní a vybralo návrh na uspořádání interiéru modlitebny. • Sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Íránu činila 4 050. Kč. • K 29.2. farář E. Vejnar ukončil administraci sboru na Mělníku.

BŘEZEN 2004

Vyexpedovali jsme 370 informačních listů od vánoc nově přistěhovaným obyvatelům Milovic. Sbírka na církevní tisk činila 2 243 Kč. • Pastoračně jsme se věnovali členům kazatelské stanice v Čelákovicích. • Zčásti svépomocí, zčásti dodavatelsky jsme provedli generální rekonstrukci elektroinstalace v kostele.,

DUBEN 2004

Od 1. dubna byl farář E. Vejnar pověřen administrací sboru v Neratovicích-Libiši. • Vyexpedovali jsme 360 sborových dopisů. • Účast při bohoslužbách na Velikonoční neděli byla v Lysé n. L. 96, v Čelákovicích 14, v Milovicích 7 osob. • Souhrnná sbírka, vykonaná na těchto třech místech ve prospěch Hlavního daru lásky, činila 6 910 Kč. • Shromáždění na Velikonoční pondělí s četbou pašijí, vystoupením pěveckého sboru a orchestru, navštívily 103 osoby. • Církevní sňatek uzavřeli v našem kostele Ladislav Lajner z Lysé n.L. a Dana Vodová z Prahy. • Průměrný počet unikátních připojení na sborové internetové stránky je od počátku roku 17,5 týdně. • Po velikonocích jsme zahájili generální rekonstrukci interiéru zimní modlitebny.

KVĚTEN 2004

Konfirmační požehnání Sborový areál si prohlédla desetičlenná skupina seniorů ze sboru v Mladé Boleslavi pětadvaceti-členná výprava Pražské informační služby. • Mládež uspořádala výlet na zříceninu hradu Lichnice u Čáslavi. Účastnilo se ho 8 osob. • Jarního rodinného výletu na labskou pevnost Koenigstein a do Pirny (SRN) se účastnilo 17 lidí. • Po ukončení konfirmační průpravy byli v nedělním shromáždění konfirmováni: Anežka BelingKonfirmandé s rodinamierová, (současně se křtem), Tamara Elicerová, Michal Fér, Josef Provazník a Tereza Provazníková, všichni z Lysé n.L. Shromáždění se účastnilo 137 osob. • V Čelákovicích vykonal vikář A. Balcar 11 pastoračních návštěv. • Seniorátního volejbalového turnaje mládeže v Nymburce se účastnila dvě družstva z našeho sboru. Obsadila první a čtvrté místo. • Svatodušní sbírka na Diakonii činila 2692 Kč. • Na Jeronýmovu Jednotu jsme vybrali 6650 Kč. • Rekonstrukce zimní modlitebny pokračovala generální opravou elektroinstalace, opravou narušených omítek, broušením rámů a oken a jejich nátěry.

Výlet na Königstein

 ČERVEN 2004

Přes dvacet dětí a rodičů strávilo sobotní odpoledne na zahradě fary při hrách a vzpomínkách na loňský táborový pobyt v Křížlicích. • Patnáct osob se účastnilo v Praze na Staroměstském náměstí vzpomínkového shromáždění konaného u příležitosti popravy 27 Českých pánů. • Sborový areál si prohlédla sekunda A Gymnázia v Nymburce. • Ve smlouvě o dílo byly opraveny a vyčištěny okapy na faře. • Generální oprava zimní modlitebny pokračovala dokončením elektroinstalace, malováním, instalací dřevěných nápisů a grafických prvků na stěny sálu, broušením parket a úklidem. • Kostnická jednota uspořádala přednášku ThDr. Petra Melmuka o Milíči z Kroměříže. • Sbírka na pomoc finančně slabým sborům vynesla 1 870 Kč.

ČERVENEC 2004

Svatba Lukáše a Žanety Férových Shromáždění konané u příležitosti mučednické smrti M. J. Husa oslovil starosta města, Václav Houštecký. Hlavní projev přednesl proděkan Evangelické bohosloveckéSvatba Miroslava a Marty Soukupovýchfakulty – UK, Jakub Trojan. V kulturní části vystoupilo Peregrinovo kvarteto. Shromáždění se účastnilo 130 osob. • V kostele jsme se rozloučili s věrnou členkou sboru, Libuší Rašínovou z Čelákovic. Zemřela ve věku 85 let. • Požehnání sňatku v kostele přijali Lukáš Fér a Žaneta Lelková, Miroslav Soukup a Marta Provazníková, všichni z Lysé n.L.

 

 

 

SRPEN 2004

Historicky zaměřeného sborového týdenního tábora pro děti a mládež v Hradišti u Nasavrk se účastnilo 19 osob. • Seniorátního týdenního tábora pro mládež ve Strměchách se účastnilo 9 osob z našeho sboru. • Výletu do Berouna a okolí se účastnilo 8 dětí a mládeže.

ZÁŘÍ 2004

Výkop pro vodovodní vedení První víkend v září nás navštívila patnáctičlenná skupina z holandského partnerského sboru Reformované církve v Zeddamu. V sobotu jsme pro ně připravili výlet do Krkonoš, v neděli bohoslužby s překladem do němčiny, odpolední procházku městem a večerní program. • Po prázdninové přestávce jsme opět zahájili výuku náboženství v ZŠ B. Hrozného, sborový zpěv, biblické hodiny pro mládež, bohoslužby v domově důchodů a kazatelských stanicích. • Vyexpedovali jsme 360 sborových dopisů. • Autobusovým zájezdem jsme navštívili sbor v Teplicích, vyjeli lanovkou na Komáří vížku a prohlédli siVýkop pro vodovodní vedení cínovou štolu v Krupce. • Poslední sobotní odpoledne se u nás v počtu dvaceti sešli seniorátní čtyřicátníci. • Br. vikář Balcar se věnoval pastoraci v Čelákovicích a jejich okolí. Vikariát ukončil k 30.9. a kandiduje na sbor v Novém Městě pod Smrkem. • V rámci Dnů Evropského dědictví si sborový areál prohlédlo kolem stovky lidí. • Celocírkevní sbírka na školy Evangelické akademie vynesla 1030 Kč. • Desetičlenná skupina se účastnila seniorátní vycházky na poslední místo husitského odporu, hrad Sion u Kutné Hory. • K 30.9. br. farář Vejnar ukončil administraci sboru v Brandýse n.L., který je od října obsazen vlastnímNahovětvec po bouřcepracovníkem. • Brigádnicky jsme provedli výkop (35 m) na rekonstrukci vodovodních rozvodů do fary a následné zahrnutí. • Odstranili jsme bouřkou vyvrácený smrk nad kostelem, MěÚ zajistil odborné ošetření ulomených větví na památném stromu nahovětveci dvoudomém.

 

 

 

 


ŘÍJEN 2004

Pamětní kámenZahájili jsme biblické hodiny pro dospělé. Po dokončení starozákonní knihy Ezdráš jsme začali probírat 1. list Timoteovi. • Zahájili jsme konfirmační cvičení. Účastní se ho dvě konfirmandky z Lysé a jeden konfirmand z Milovic. • Z tiskárny jsme obdrželi zásilku nových pohlednic sborového areálu. Je na ní pět dílčích obrázků: kostel, fara, škola, kazatelna, torzo hřbitova. • Z darů členů sboru byl pořízen pamětní kámen a umístěn v prostoru bývalého evangelického hřbitova. • Shromáždění u příležitosti vzniku republiky uspořádaného Kostnickou jednotou se účastnilo cca 80 osob. • Sbírka na Jubilejní toleranční dar vynesla 2685 Kč. • Osm osob se účastnilo celocírkevního víkendového sejití mládeže v Kutné Hoře.

 

 

 LISTOPAD 2004

Křest Bedřicha BrynychaTři delegáti sboru se účastnili konventu v Mladé Boleslavi. Konvent mimo jiné přijal čtyři z pěti návrhů, které mu náš sbor předložil. • Na první neděli adventní byl pokřtěn Bedřich Brynych z Lysé n.L. • Výstup z církve písemně ohlásili Jaroslava Vocásková a Miroslav Urban, oba z Čelákovic. • Sbírka na domov odpočinku ve stáří v Libici vynesla 2 765 Kč • Před vstupní bránu jsme umístili informační tabuli se základními historickými údaji o budovách ve sborovém areálu. • Seniorátních dnů mládeže v Nymburce se účastnilo 12 osob. • Pět osob se účastnilo instalace nové farářky v Českém Brodě. • Spolek Kostnické jednoty uspořádal přednášku o Osudech pobělohorských exulantů. Navštívilo ji asi 45 osob. 

 

 

PROSINEC 2004

Členům sboru jsme na počátku měsíce distribuovali 360 sborových dopisů. V Lysé a Čelákovicích jsme tak učinili osobní roznáškou, v ostatních obcích prostřednictvím České pošty. • Do nověDětská vánoční slavnost obydlených bytů v Milovicích jsme roznesli 220 dopisů informujících o našem sboru a zvoucích k účasti na jeho životě. Součástí zásilky byla pohlednice sborového areálu. • Ve sboru proběhla pastorální konference farářů Poděbradského seniorátu. • V kostele se uskutečnil koncert učitelů místní Hudební školy a jejich hostů. Účastnilo se ho asi 70 osob. • Bohoslužby na poslední adventní neděli vysílal v přímém přenosu Český rozhlas. Byl při nich pokřtěn Theodor František Fajmon z Lysé nad Labem. Po skončení přenosu následovala dětská vánoční slavnost s nadílkou. Po shromáždění připravili rodiče pokřtěného pro účastníky bohoslužeb (112) bohaté pohoštění. • Na rozhlasový přenos reagovalo 34 posluchačů, všichni pozitivně. Z nich bylo 10 mužů a 24 žen, vyznáním 10 evangelíků, 8 katolíků, 2 z Církve bratrské, 1 univerzalista, 1 bez vyznání, 11 nezjištěno. Nejčastěji šlo o vyjádření vděčnosti a žádost o zaslání textu či nahrávky. • Bohoslužeb na Boží hod vánoční se účastnilo v Lysé 105 osob, v Čelákovicích 13 osob a v Milovicích 6 osob. Souhrnná sbírka z těchto míst činila 4 325 Kč a byla z rozhodnutí synodu odeslána na podporu studentů bohosloví. • Předposlední den v roce jsme se v kostele rozloučili s Václavem Jeníkem z Lysé n.L. Zemřel ve věku 75 let. • K 31. 12. br. farář ukončil administraci sboru v Libiši.

 

Emanuel Vejnar