O nás

Exteriér kostela v zahradách
Evangelický toleranční kostel v zahradách (1789)

Evangelický sbor v Lysé nad Labem je součástí Českobratrské církve evangelické vyznávající víru v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Za jediné pravidlo víry a života pokládá Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona.

Exteriér fary z náměstí B.Hrozného.jpg
Vstup do ev. areálu z náměstí B.Hrozného

Českobratrská církev evangelická navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Jejím základním správním celkem je sbor, vyšším správním celkem je seniorát (Poděbradský seniorát ČCE) a nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků sídlící v pražském církevním ústředí. Řídícím orgánem sboru je sborové shromáždění. To se ke svému zasedání schází jednou do roka, zpravidla v únoru nebo březnu. Jeho delegáty jsou všichni přítomní členové sboru splňující podmínky dané Církevním zřízením. Sborové shromáždění mimo jiné volí na dobu určitou faráře a na šestileté období správní orgán, zvaný staršovstvo.

Interiér kostela v zahradách-Bohoslužby
Interiér kostela v zahradách při bohoslužbě

K 1. 1. 2023 vykazuje evangelický sbor v Lysé 198 členů. Ti jsou evidováni ve sborové kartotéce. Členem sboru je ten, kdo byl v Českobratrské církvi evangelické (nebo v jiné církvi) pokřtěn a chce být jako člen sboru veden. Není možné být členem dvou farních sboru ČCE zároveň, je však možné být členem více církví. Členství ve sboru se pozbývá přestěhováním či přestoupením do jiného sboru ČCE, vystoupením z církve či vyloučením. O změnách bydliště či vystoupení je třeba sbor informovat, neúčast na sborovém životě neruší povinnosti členství. Členové sboru jsou o dění ve sboru informováni sborovými dopisy. Financování nákladů sboru se děje z vlastní obětavosti, významnou pomocí jsou účelové dotace města, církve a dalších subjektů. Sbor však musí také značnou část finančních prostředků odvádět na plat faráře (do tzv. Personálního fondu) či správu církve (tzv. repartice).

Křest
Křest

Základním zdrojem příjmů sboru je pravidelný roční dar (či souhrn darů), tzv. salár, který má hradit každý člen sboru s vlastním příjmem (ŘHC, čl.8, odst.3). Minimální výše saláru je staršovstvem sboru stanovena na 1.000,- Kč/rok, církví doporučená výše saláru je však 2,5 až 5 % z celoročního příjmu. Veškeré adresné dary jsou odečitatelné od základu daně a od výše 1.000,- Kč tak snižují daňový základ v případném daňovém přiznání dárce (§ 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.). Potvrzení o daru sboru je dárcům zasíláno na začátku kalendářního roku za kalendářní rok předchozí (za zdaňovací období). 

Nejbližší sousední evangelické sbory jsou v Brandýse nad Labem, Českém Brodě, Nymburce a Mladé Boleslavi.