2016

LEDEN 2016

Účastníci bohoslužeb na Nový rok si s sebou domů odnesli záložky s biblickými motivy vyrobené dětmi v nedělní škole. • Ve staršovstvu proběhl rozhovor s kandidátem na faráře Lukášem Pešoutem z Telecího. Na jeho základě byl pozván na 13. března k vykonání bohoslužeb. • Areál sboru si prohlédla realizační skupina Pragokoncertu. Velmi přitom ocenila kvalitní zázemí, které můžeme poskytnout i velkým souborům. • Krajský úřad zrušil rozhodnutí Stavebního úřadu v Lysé udělujícího nám 50 000 Kč pokutu za neprovedení přikázaného zajištění tarasu stojícího na sousedním pozemku a předal mu věc k novému projednání.

ÚNOR 2016

Nejpočetněji navštívenou akcí měsíce (100) byl koncert padesátičlenného studentského pěveckého sboru Inner Voices z Londýna. (Den před tím sbor vystupoval ve svatovítské katedrále.) 
• V souvislosti s plánovanou generální opravou fary si budovu prohlédly dvěexpertní skupiny z ústředí církve. • Krajský správní soud v Praze zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Lysé nad Labem i jemu nadřízeného Krajského úřadu ukládajícího nám zajištění tarasu stojícího na sousedním pozemku. Stavební úřad musí ve svém novém rozhodování respektovat stanovisko soudu. Současněmusí uhradit soudní poplatek 21 695 Kč. • Sbírka na podporu evangelického tisku vynesla 2 405 Kč. 
 

BŘEZEN 2016

V kostele jsme se pohřební pobožností rozloučili s Jaroslavem Procházkou (88) z Lysé nad Labem. • Faru si před plánovanou rekonstrukcí prohlédli pracovníci Jeronýmovy jednoty. • V rámci svého výjezdového zasedání navštívila náš sbor třináctičlenná skupina zástupců německých a švýcarské evangelické církve. Po přijetí na radnici si hosté prohlédli zámeckou zahradu, v kostele měli pobožnost a ve „škole“ povečeřeli. Švýcarský zástupce potvrdil ochotu finančně podpořit projekt rekonstrukce naší fary. • Bohoslužeb na Velký pátek se účastnilo 89 a na Velikonoční neděli 109 osob. • Koncert na Zelený čtvrtek navštívilo asi 60 posluchačů. Vstupné určené na opravu fary vyneslo 2 865 Kč. • Koncert na Velikonoční pondělí navštívilo 35 osob. • K distribuci jsme připravili 950 kusů sborového dopisu. • Sbírka z Velikonoční neděle určená na Hlavní dar lásky činila 9 114 Kč. • Svépomocí jsme shrabali, naložili a odvezli valník listí. • Zahradník ostříhal v areálu živé ploty. 
 

DUBEN 2016

Sestry připravily v budově "školy" už třetí dobročinný bazar. Jeho výtěžek určený na opravu fary činil cca 10 000 Kč. • Ve sboru kázal Lukáš Pešout z Telecího. Po shromáždění se představil přítomným ve "škole". • Město Lysá podpořilo práci s dětmi a mládeží konanou ve sboru částkou 30 000 Kč. • Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel první etapy rekonstrukce fary (odstranění starých čtyř původních stropů a výstavba keramických), firma Loučka z Pardubic. • Stavebním úřadem v Lysé nad Labem bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci fary. 
 

KVĚTEN 2016

Skupina dospělých a podstatně větší skupina dětí uspořádala v kostele Dětský benefiční koncert. Mimo společného zpěvu při něm zaznělo piáno, flétna, saxofon, trubka, housle, klarinet, cimbálek a cimbál. Zhruba 80 účastníků při něm věnovalo na opravu fary přes 10 000 Kč. • Na základě průzkumu učiněném mezi účastníky bohoslužeb 8.5. se staršovstvo rozhodlo zahájit jednání o nástupu do našeho sboru s farářem Lukášem Pešoutem z Telecího. • Při sborovém dni jsme v odpoledním pořadu slyšeli (a viděli) pečlivě připravený výklad Miroslava Soukupa o Klaudiánově mapě Čech z roku 1518. Součástí sborového dne byl i sborový oběd. I ten si v obou svých chodech zaslouží nejvyšší ohodnocení. • Na svatodušní svátky byli konfirmováni Hynek Brynych a Anselm Benedikt Štefan, oba z Lysé. Pokřtěna byla Anastázie Stella Fiedlerová ze Semic. • Na Jeronýmovu Jednotu bylo vybráno 10 000 Kč. Sbírka na Diakonii činila 2 857 Kč. • Do sboru opětovně přijat Michal Rudolf z Lysé. 
 

ČERVEN 2016

Sbor se zapojil do „Noci kostelů“. Zahájil ji třicetičlenný ženský vokální soubor QuantumTet, následovala komentovaná prohlídka sborového areálu, varhanní preludia a večer uzavřela pobožnost. Akce se účastnilo přes sto lidí. 
• V kostele v Herlíkovicích uzavřeli sňatek a přijali jeho požehnání Michal Fér z Lysé a Věra Limberková z Vrchlabí. 
• Třetí neděli v měsíci se u nás sešli zástupci sborů seniorátu, kteří rozdělovali částku vybranou letos na Jeronýmovu jednotu. • Svépomocí jsme provedli drobné zednické opravy na budově kostela. 
 

ČERVENEC 2016

Shromáždění u příležitosti 601 let od upálení Mistra Jana Husa zahájil zastupitel města Jiří Havelka. Hlavním řečníkem byl disident, diplomat, spisovatel a komentátor Jaroslav Bašta. Ve více než hodinovém koncertě jsme pak naslouchali anglickým spirituálům v podání skupiny "Let´s go!" Posluchačů se sešlo sedmdesát. Asi dvacet z nich se pak ještě na Husově náměstí účastnilo položení kytice u Husovy busty. • V závěru měsíce byl za přítomnosti seniora Martina Féra a kurátorky Dagmar Férové předán sbor farářem Emanuelem Vejnarem administrátorce Miloslavě Hofmanové. Ta se ujme své funkce 1. 9. 2016. • Vzhledem k tomu, že si br. farář Vejnar vybírá v srpnu dovolenou, se s ním sbor rozloučil při jeho posledních bohoslužbách 31.7. Účastnilo se jich sto lidí. Většina z nich se pak zdržela při pohoštění ve "škole". 
 

SRPEN 2016

V kostele byli oddáni a přijali požehnání sňatku Martina Soukupová z Lysé a Lukáš Vanča z Kolína. Svatební shromážděn vedl farář Ondřej Zikmund z Kutné Hory. • Farář Emanuel Vejnar pokřtil ve Velkých Číčovicích Davida Andrease Snaidera z Curychu. • V závěru měsíce vyklidil bratr farář Vejnar farní byt a přestěhoval se s manželkou do svého domu. 
 

ZÁŘÍ 2016

• Od 1. září náš sbor administruje sestra farářka Miloslava Hofmanová, která je zároveň seniorátní farářkou Poděbradského seniorátu. • První týden v září nastoupila na faru stavební firma LOUČKA Pardubice s. r. o., která provádí její rekonstrukci. Hlavním cílem stavebních zásahů je kompletní výměna nosných stropních konstrukcí a podlah, které byly v havarijním stavu. V první fázi proběhla demolice, poté bude následovat zhotovení nových keramických stropů. 
• Na opravu fary jsme dostali první část dotace z programu „Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ ve výši 200 tis. Kč. Taktéž jsme obdrželi první část finanční podpory z Pomocného díla evangelických církví ve Švýcarsku (HEKS) ve výši 350 tis. Kč. Rozpočet na celkovou rekonstrukci fary obnáší 3,2 mil. Kč. • V souvislosti se stavebními pracemi se na faře konaly různé brigády (stěhování věcí z fary, bourání příčky, vyřezávání ústředního topení apod.) 

• Sbor dostal od města dotaci 30 tis. Kč na organizovanou činnost s dětmi a mládeží. • Ve věku 91 let zemřel bratr Josef Bejbl z Čelákovic. • Poslední neděli v září byl při bohoslužbách pokřtěn Jakub Chyla z Nehvizd. • 28. září uspořádali rodiče s dětmi výlet na kolech do Toušeně. Výlet byl zakončen opékáním buřtů na farské zahradě. • Sbírka na Evangelickou akademii vynesla 2 580 Kč. 
 

ŘÍJEN 2016

• Na začátku října proběhla brigáda na úklid sborového areálu. Sekala se tráva, odstraňoval plevel, prořezávaly stromy a keře a proběhl generální úklid kostela. Brigády se zúčastnilo asi 30 lidí. • Při bohoslužbách s díkčiněním za úrodu proběhla sbírka na sociální a charitativní činnost, která vynesla 4 834 Kč. • Na druhou říjnovou neděli přijal pozvání vedoucí tajemník ústřední církevní kanceláře Martin Kocanda. Dopoledne kázal a odpoledne přednášel na téma „Nové výzvy k budoucnosti ČCE.“ Při této příležitosti sestry připravily společný oběd. • Mládež se zúčastnila celocírkevního sjezdu mládeže v Třebíči. • 30. října byl při slavnostních bohoslužbách v Praze ordinován ke službě faráře člen našeho sboru Jiří Šamšula. Spolu s ním byli ordinováni: Alžběta Matějovská, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo a Kamil Vystavěl. • Sbírka na Jubilejní toleranční dar činila 4 465 Kč. 
 

LISTOPAD 2016

• Konventu Poděbradského seniorátu ve Velenicích se účastnilo z našeho sboru pět osob. Na konventu byl zvolen (už po třetí) seniorátním kurátorem Pavel Pistor z Libice nad Cidlinou. • Ve sborovém domě proběhlo setkání seniorů (17).• Mládež se zúčastnila seniorátních dnů mládeže v Poděbradech. Jejich hostem byl i emeritní synodní senior Joel Ruml. Na seniorátních dnech byl zvolen nový Seniorátní odbor mládeže. Z našeho sboru se jejich členkami staly Zuzana Férová, Damaris Kopecká a jako náhradnice Nikol Kopecká. • V listopadu byla dokončena první fáze rekonstrukce fary. Původní nosné stropní konstrukce, které byly v havarijním stavu, byly vybourány a nahrazeny keramickým stropem Miako. Provedenou práci jsme však ještě nepřevzali, protože vykazovala nedostatky.

• Na rekonstrukci fary jsme dostali druhou část podpory z Pomocného díla evangelických církví ve Švýcarsku (HEKS) ve výši 550 tis. Kč. Od Jeronýmovy jednoty jsme dostali dar 300 tis. Kč. • Pokračují jednání s bratrem farářem Lukášem Pešoutem, který je kandidátem na místo faráře v našem sboru. Skupina našich presbyterů (3) ho navštívila v jeho dosavadním působišti ve sboru v Telecím. • Dlouholetý kurátor našeho sboru Bedřich Fér oslavil sedmdesáté narozeniny. Jeho rodina připravila ve sborovém domě pro příbuzné i členy sboru posezení a pohoštění. • Sbírka na sociální a charitativní pomoc vynesla 4 843 Kč. • Na konci měsíce měly v kostele svůj tradiční předvánoční koncert folkové skupiny Lážo Plážo a Passage.
 

PROSINEC 2016

V prosinci proběhla kontrola provedení první fáze rekonstrukce fary (výměny nosných stropních konstrukcí) ze strany Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště středních Čech. Odborný památkový dozor prováděla Mgr. Eva Zápalková. Na základě prohlídky konstatovala, že práce lze považovat za ukončené. • Sbor předložil Ministerstvu kultury vyúčtování dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 178 000 Kč. • Taktéž jsme předložili vyúčtování dotací z rozpočtu města Lysá nad Labem a to ve výši 164 000 Kč a 36 000 Kč. • V průběhu listopadu a prosince probíhala výběrová řízení na provedení dalších prací na rekonstrukci fary (2. fáze). Výběrové řízení na stavební práce vyhrála firma ELTOJA a na instalatérské a topenářské práce firma Martin Pouska. • Na faře proběhly brigády na bourání příček, vykopávání podlah a odvoz sutě.

Druhou adventní neděli jsme vykonali sbírku na podporu Diakonie Střední Čechy. Vynesla 4 363 Kč. • Mládež požádalo o biblický program na svém předvánočním setkání virilního člena seniorátního odboru mládeže faráře Ondřeje Zikmunda z Kutné Hory. • Na čtvrtou neděli adventní připravili učitelé nedělní školy dětskou vánoční slavnost. Děti zahrály divadlo, zazpívaly a dostaly dárky. Po slavnosti nemusel nikdo spěchat domů, protože sestry připravily společný oběd v prostorách naší „školy“. Po obědě jsme ještě poseděli u kávy a čaje. Děti volný čas využily k hrám a k běhání venku. Od 13.30 jsme pokračovali v odpoledním programu. Naši zpěváci a orchestr připravili hudební nešpory. Hudební program byl proložen biblickým čtením, zamyšlením a nechyběla ani vánoční povídka. • Ve „škole“ jsme se sešli i odpoledne na Štědrý den. Bylo to sváteční zastavení pro děti i dospělé opět s biblickým programem, písničkami, povídkou, i s horkým čajem a grogem. • Na Boží hod vánoční se sešlo v Lysé při bohoslužbách 93 lidí a v Čelákovicích 9. • Pravidelná sbírka na bohoslovce vynesla 6582 Kč. Na Štěpána kázal v Lysé docent evangelické teologické fakulty Petr Sláma. • Během prosince jsme se zapojili do sbírky na pomoc postiženým lidem na Haiti. Vybrali jsme 5 653 Kč. • Posledním shromážděním tohoto roku bylo „před-silvestrovské“ setkání „šedesátníků“.