2007

LEDEN 2007

Bohoslužby se začaly konat v zimní modlitebně. • V lyské obřadní síni jsme se rozloučili s Bedřichem Čermákem z Lysé, který zemřel ve věku 79 let. • Brigádnicky jsme opravili vichřicí utržený plech na západním štítu kostela • Mládež se účastnila Evangelického plesu v Praze. Kostelní lavice v lednu osiřely


ÚNOR 2007Setkání třicátníků

Konala se pravidelná shromáždění. • Zpracovali jsme evidenční dotazník, hospodářskou uzávěrku a daňové přiznání za rok 2006, připravili jsme návrh rozpočtu na rok 2007. • Při setkání třicátníků a padesátníků jsme vyplňovali anketu týkající se manželství, které bude tématem letošního synodu.

 

 

BŘEZEN 2007

Nově instalovaná vitrinaSbírka na podporu evangelického tisku vynesla 2 175 Kč. Brigádnicky jsme opravili vichřicí uvolněný plech na východním štítu kostela, vyrobili a instalovali informační vitrínu před kostel. Oblastního volejbalového turnaje v Lysé se účastnila mládež z osmi sborů. Náš sbor obsadil čtvrté místo po Čáslavi, Pardubicích a Kolíně.

 

 

 

DUBEN 2007Náhrobní kámen ze sborového areálu

Připravili jsme sborový dopis, který jsme v počtu 360 doručili před velikonocemi všem členům sboru. • Roznesli jsme 190 dopisů oslovujících obyvatele Milovic, kteří se sem přistěhovali v uplynulém roce. • Na Velký pátek se bohoslužeb v Lysé účastnilo 78, na Velikonoční neděli 90 osob. • Na Velikonoční pondělí se konaly bohoslužby za doprovodu pěveckého sboru a orchestru. Účastnilo se jich 75 osob. • Sbírka z Velikonoční neděle z Lysé a Čelákovic určená na Hlavní dar lásky činila 6081 Kč. • Sedm osob se účastnilo presbyterní konference v Kolíně • Proběhl předkřestní rozhovor s manžely Šapovalovými z Milovic. • Brigádnicky jsme demontovali a vyčistili zanesený plynový kotel na faře • Pro zamýšlenou rekonstrukci schodiště do kostela jsme dovezli osm schodišťových stupňů. • Z MěÚ bylo doručeno závazné stanovisko k opravě studny.

 

KVĚTEN 2007

Jarní výlet
Celodenního jarního výletu na Kokořínsko se účastnilo 12 osob. • Týden před svatodušními svátky byla v rámci bohoslužebného shromáždění pokřtěna Eva Palyzová z Lysé nad Labem. • Ve spolupráci s Městem Lysá jsme uspořádali koncert pražského smíšeného pěveckého sboru “Sonaglio”. Účastnilo se ho 35 posluchačů. Koncert pěveckého sboru Sonaglio
• Na konci května byla uzavřena archová sbírka na Jeronýmovu jednotu. Vybrali jsme na ni 9 140 Kč. • Bohoslužebná sbírka na Diakonii, konaná na svatodušní neděli, vynesla 3 231 Kč. • V polovině měsíce se rozeběhly práce na rekonstrukci hlavního schodiště do kostela. Při odstraňování stávajícího betonového schodiště jsme objevili několik původních pískovcových stupňů. Ty jsme uschovali k dalšímu využití. Na staveniště jsme přisunuli většinu připravených žulových stupňů. (Největší z nich váží 5 q.) Průběžně probíhalo jejich kamenické opracování.

 

ČERVEN 2007

V předprázdninovém období nás navštívily dva autobusové zájezdy. První ze sboru v Dobříši, druhý zSchody Liberce. Obě skupiny si prohlédly náš areál a byly zde pohoštěny. Liberečtí se účastnili i nedělních bohoslužeb. Účast na nich výrazně přesáhla stovku. Další asi třicetičlenná skupina organizace “Život 90” přijela na prohlídku z Prahy. • Sborové odpoledne se věnovalo otázkám, které s sebou přináší stáří. Hostem, který na uvedené téma promluvil, byl emeritní farář Bohumil Baštecký. Účastnilo se ho 45 osob. • Mládež podnikla dvoudenní výlet na kolech (5) a spolu s dětmi vlakový výlet do Bělé pod Bezdězem (12). • Po bohoslužbách se u nás konala výroční schůze Jeronýmovy jednoty. Účastnilo se jí asi 20 delegátů, kteří sborům v seniorátě rozdělili 51 000 Kč. • Na sbírku solidarity sborů jsme vybrali 2 541 Kč. • Dokončili jsme rekonstrukci hlavního schodiště do kostela. V návaznosti na tuto práci jsme odvezli suť, postavili tři kamenné lavičky a z klasických materiálů vybudovali složiště písku. Dále jsme opravili betonové výtluky v předním traktu areálu a natřeli západní vstupní bránu.

ČERVENEC 2007

Shromáždění konané u příležitosti 492. výročí upálení mistra Jana Husa se účastnilo přes sto lidí. Zhruba třetina z našeho sboru. Větší skupiny přijely i z okolních měst Brandýsa nad Labem a Čelákovic. Přítomné oslovil starosta města Jiří Havelka. Hlavní projev měl asistent katedry etiky na Evangelické teologické fakultě – UK Pavel Keřkovský. Po něm následoval hodinový koncert Jazzového kvartetu Víta Andršta. Asi třicet z přítomných se pak v průvodu odebralo na Husovo náměstí, kde zástupce pořadatelských organizací (Město Lysá a Evangelický sbor) položili kytice u Husovy busty. Shromáždění M. J. Husa• Postavili jsme lešení u západního průčelí kostela a začali s jeho opravou. V přízemní vstupní chodbě fary jsme odhalili pískovcový “barokní portál s ušima”. Po provedené povrchové úpravě se stal reprezentativním architektonickým prvkem tohoto prostoru.Stavba lešení


SRPEN 2007

Mládež zorganizovala pětidenní příměstský tábor. Tábor
První tři dny probíhal ve sborovém areálu, pak ve stanech v lese u Byšiček. Jeho součástí byl výlet vlakem do ZOO v Ústí n. L. a na Kokořínsko. Akce se účastnilo dvacet osob od 8 do 22 let. Tábor
• Do sboru se z Ukrajiny přistěhovali Andrei Muran a Antonína Hrynevyč. Pokřtěn byl jejich syn Denys. • Osm mládežníků se účastnilo týdenního seniorátního tábora v Horní Čermné. • Pokračovala oprava západního průčelí kostela. • Zahájili jsme opravu zídky před jižním bokem kostela a vyrobili 12 kusů lešenářských podlážek. 

ZÁŘÍ 2007

Začala většina shromáždění probíhajících v týdnu. Nově jsme zahájili vyučování náboženství v ZŠ Milovice - Mladá a v Lysé cyklus konfirmační přípravy. • V průběhu Dnů evropského dědictví si prohlédlo sborový areál asi 130 lidí. Zhruba polovina z nich využila možnosti prohlídky s výkladem. • Na představení divadelní hry “Oráč a smrt” v podání Jitky Molavcové a Alfréda Strejčka přišlo do kostela asi 120 lidí. 


• Poslední neděli v září byl pokřtěn Vojtěch Dostál za Staré Boleslavi. • Vždy asi deset lidí se účastnilo seniorátní poutě v Poděbradech, vycházky na hrad Sion, a celocírkevních dnů mládeže v Litomyšli. • Dokončili jsme opravu západního průčelí kostela, včetně sundání lešení. • Pokračovala opravy zídky před jižním bokem kostela. • Vyexpedovali jsme 360 kusů sborového dopisu. • Vykonali jsme sbírku na křesťanskou službu, která činila 2 150 Kč a sbírku na Evangelický domov v Libici, která vynesla 4 250 Kč. • Farář E. Vejnar obdržel cenu “Zlatá perla” křesťanského internetového portálu “Grano salis” za článek “Jediná církev• Díky za jasné slovo”, otištěný 19.7. v Hospodářských novinách.

 

 

 

ŘÍJEN 2007

Zahájili jsme biblické hodiny. Probíráme při nich starozákonní knihu Job a vždy poslední středu v měsíci čteme ze sborové kroniky. • Své přistěhování do sboru ohlásil Michal Valiska • Uskutečnil se autobusový zájezd. V jeho průběhu jsme navštívili bohoslužby ve sboru Libčice nad Vltavou, prohlédli jsme si lidický památník a skanzen v Třebízi. Sborový výlet• Dokončili jsme opravu zídky před jižním bokem kostela. Včetně části rekonstruované loni je v celé délce rekonstruována smíšeným zdivem a vyspárována. • Zahájili jsme nácvik dětského pásma scének a písniček. • Připravili jsme žádost o příspěvek na opravu fasády severní zdi kostela. Podali jsme ji na Fond obnovy památek Krajského úřadu a do projektu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury. • Bohoslužebná sbírka na “Charitativní fond” vynesla 2 815 Kč, sbírka na Jubilejní toleranční dar vynesla 3 458 Kč. • Farář E. Vejnar se účastnil společenského večera pořádaného Městským úřadem u příležitosti státního svátku 28 října a slavnostní výsadby lip zámeckého stromořadí.

LISTOPAD 2007

Sborový obědNa vánoční vystoupení začal nacvičovat sborový orchestr. Oproti předchozím letům je posílen o violoncello. • Předposlední listopadovou neděli jsme uskutečnili sborový den. Dopoledních bohoslužeb se účastnilo 90, odpoledního dětského pásma scének a písniček 80 lidí. Čas mezi těmito shromážděními jsme vyplnili společným obědem ve sborovém domě. Podávalo se celkem 70 obědů. Pro zájemce proběhly dvě prohlídky sborového areálu s výkladem. • Tři delegáti sboru se účastnili seniorátního konventu v Nymburce. • O křestní katechesi požádala paní Kotyková z Lysé. • Sedm mládežníků se účastnilo seniorátních dnů mládeže v Libiši. • Brigádnicky jsme opravili drobné závady na krytině kostela a sborového domu. 

 

PROSINEC 2007

Připravili jsme a členům sboru vyexpedovali 380 vánočních sborových dopisů. • Nejpočetněji navštíveným shromážděním (106) byly bohoslužby konané na čtvrtou neděli adventní. Vystoupil při nich sborový orchestr a pěvecký soubor. S pásmem básniček se předvedly děti z nedělní školy a děti navštěvující náboženskou výchovu ve školách v Lysé a Milovicích – Mladé. V závěru shromáždění dostaly všechny přítomné děti vánoční dárek. • Bohoslužeb na Boží hod vánoční s vysluhováním večeře Páně se v Lysé účastnilo 88, v Čelákovicích 18 osob. Sbírka na bohoslovce, konaná v tento den, činila v Lysé 4 071 Kč, v Čelákovicích 750 Kč. Dětské vystoupení
• V adventu se k vánočnímu programu s divadelní scénkou, hrami a nadílkou sešla mládež a v Čelákovicích třicátníci. • Před koncem roku se setkali padesátníci. Při setkání jsme zpívali s houslemi a kytarou, vyprávěli a byli veselí. Po zkušenostech z loňska jsme se sešli ve velkém sále sborového domu – a dobře jsme udělali. • V prosincovém čísle Listů města Lysá nad Labem vyšel rozhovor s naším farářem Emanuel Vejnarem.