2005

LEDEN 2005

Od Nového roku se bohoslužby začaly konat v zimní modlitebně. • Sbírka na pomoc postiženým v Jihovýchodní Asii činila 19 890 Kč. Peníze byly odeslány prostřednictvím švýcarské organizace HEKS na Srí Lanku. • Poslední neděli v měsíci se účastnilo v Praze – Jarově osm zástupců sboru ordinace našeho bývalého vikáře Adama Balcara. • Odbor Kostnické jednoty uspořádal přednášku ThDr. Jindřicha Halamy “Sociální učení Jednoty bratrské” . Účastnilo se jí 30 osob.

ÚNOR 2005

Br. farář požehnal na Mělníku sňatku Miroslavy Roškotové z Neratovic a Timothy Scott Carrovi z USA. • Ve spolupráci s Městem Lysá n.L. jsme v kostele uspořádali koncert komorního souboru Ritornello z Prahy (80). 

BŘEZEN 2005

Rodinná oslavaVýroční sborové shromáždění schválilo výsledky hospodaření za uplynulý rok a rozpočet na rok 2005 • Před velikonocemi jsme doručili členům sboru 370 sborových dopisů • Nově přistěhované obyvatele Milovic jsme oslovili 150 informačními dopisy s pohlednicí sboru • Sbírka na podporu evangelického tisku vynesla 2 454 Kč • Velikonoční sbírka na “Hlavní dar lásky” činila 3 995 Kč • Provedli jsme výměnu dvou třetin stromů v sadu na kostelnické zahradě. • Člence sboru jsme propůjčili zimní modlitebnu, včetně sociálního zázemí, na uspořádání oslavy životního jubilea. • Místní odbor Kostnické jednoty uspořádal setkání u příležitosti 155 let od narození TGM.

DUBEN 2005

První dubnovou neděli byla pokřtěna Tereza Kožnarová z Čelákovic • Tradiční “Jarní výlet” jsme podniknuli do Drážďan. Jeho vrcholem byla prohlídka za války vybombardované a nyní obnovené evangelické katedrály “Frauenkirche”. Cestou (vlakem) jsme se zastavili v Rumburku, kde jsme prošli centrum města. Výletu se účastnilo 15 osob. • Od druhého týdne probíhaly brigády připravující malování vnitřku kostela. Pracovalo se zejména o sobotách. Nejvíce se sešlo současně 13Lešení v kostele pracovníků. Příprava spočívala ve stavbě trubkového lešení s posuvnou plošinou pro nátěry stropu, v zaklenutí a vyzdění prostorů nad plynovými topidly, ve výrobě lešenářských podlážek, opravě omítek a zafoliování mobiliáře. Z důvodu těchto prací se od druhé dubnové neděle konají bohoslužby v zimní modlitebně. • Místní odbor Kostnické Jednoty uspořádal přednášku o Albertu Schweitzerovi.

KVĚTEN 2005

Nikola Strašilová - malování lunetVe sboru proběhly víkendové seniorátní dny mládeže. Tématem byl “Humor v Bibli”.Vystřídalo se při nich asi 40 osob. • Tři týdny probíhalo malování kostela. Prováděla je s velkou pečlivostí odborná firma. Základní barvou se stala bílá, římsy a sokly jsou režné. Součástí nově ztvárněného interiéru, při kterém jsme maximálně respektovali jeho historickou podobu, se staly duchu prostoru přiměřenější nástropní malby. Nacházejí se v devíti stropních lunetách a zobrazují klíčové starozákonní a novozákonní symboly. Obrazy pořídila brandýská výtvarnice Nikola Strašilová. Při malování kostela byly objeveny a obnoveny secesní nápisy z roku 1907 po stranách kazatelny. Na delších stranách byly objeveny tři renesančním švabachem provedené biblické verše a jedno jeho torzo z roku 1789. Všechny nálezy byly zaregistrovány Památkovým ústavem Středních Čech s návrhem na odborné restaurování. • Z malování kostela přinesly fotografie a zprávy Polabské listy a Nymburský deník. • Po malování jsme brigádnicky rozebrali lešení a provedli úklid. Bohoslužby na poslední květnovou neděli se tak už opět konaly v kostele. • Sbírka na Diakonii vynesla 700 Kč. • Místní odbor Kostnické jednoty uspořádal přednášku o ekumeně.

ČERVEN 2005

Při bohoslužebných shromážděních byli pokřtěni: Václav Švejda, Marie Belingerová a Matouš Belinger, všichni z Lysé. • Při konfirmační slavnosti byli konfirmováni Marie Belingerová z Lysé, Jan Bouřil z Milovic a Rebeka Vejnarová z Lysé. Týden před konfirmací absolvovali konfirmandi rozhovor se staršovstvem. • V kostele jsme se pohřební pobožností rozloučili s Albínou Lajnerovou z Lysé. Zemřela ve věku 92 let.

 Farář s konfirmandy a křtěnci

• Velkou kulturní událostí byl koncert univerzitního smíšeného pěveckého sboru The Citrus Singers z Kalifornie. Pětačtyřiceti zpěvákům naslouchalo asi 130 posluchačů. Úvodní dvě písně zazpíval místní pěvecký sbor.

The Citrus Singers

• Po dobu mezinárodního setkání křesťanů v Praze jsme ubytovávali 30 účastníků z polského Zelowa. Část v rodinách, část ve sborovém domě. • Originální hudební nástroje jsme slyšeli při koncertě “Zelowských zvonků”. Dvanáct hudebníků při něm hrálo na čtyřicet různě laděných zvonečků. Koncert sledovalo asi 70 diváků. 

Zelowské zvonky

• Návštěvu nám autobusovým zájezdem oplatil sbor v Soběhrdech (u Benešova). Po společných bohoslužbách jsme soběhrdským přiblížili minulost i současnost našeho sboru. • Na fond Jeronýmovy jednoty jsme vybrali a odeslali 7 310 Kč. • Brigádnicky jsme začali opravovat taras pod jižním bokem kostela. • Kostnická jednota uspořádala rozhovor o Evropské unii. Hostem byl poslanec EU, Hynek Fajmon. Účastnilo se jí 25 osob.

ČERVENEC 2005

Spolu s městem jsme uspořádali vzpomínkové shromáždění na M. J. Husa. V jeho úvodu přítomné oslovila paní místostarostka Marcela Chloupková, hlavní projev měl synodní senior naší církve, Joel Ruml. V hudební části vystoupil v dobCollegium Verbascumových kostýmech vokální kvartet Collegium Verbascum. Shromáždění ve vstupní dvoraně sborového areálu se účastnilo asi 90 osob. • O přístup do Evangelické církve a členství v našem sboru požádali manželé Ondřej a Eva Novákovi z Prahy. Staršovstvo jim vyhovělo. • V bohoslužebném shromáždění byl pokřtěn Jáchym Novák z Prahy. • Do obvodu sboru se přistěhovala Mgr. Zita Nidlová z Prahy. • Sbírka na finančně slabé sbory vynesla 2 800 Kč. • Týdenního tábora ve Valtínově (Jižní Čechy), tématicky zaměřeného na dobu husitskou, se účastnilo 21 dětí a mládeže. • Začali jsme opravovat taras a zeď pod kostelem. Jde o spárování a doplnění některých kamenů. • Tábor ve ValtínověZ přivezených pražců jsme postavili novou ohradu na kompost. • V prostoru skládky br. Švejdy jsme vytěžili cca 6 tun dlažebních kostek a lomového kamene. Kostky shromažďujeme na vydláždění vstupní dvorany sborového areálu, lomový kámen na probíhající opravu tarasu a ohradní zdi. • Staršovstvo se usneslo restaurovat v kostele nalezené toleranční nápisy. Předběžný rozpočet restaurátorky je 55 000 Kč. Z podnětu Památkového ústavu Středních Čech žádáme na tento účel příspěvek z fondu na obnovu městských památkových zón.

SRPEN 2005

V počtu 18 osob se sešla na farní zahradě u táboráku střední generace. 

  ZÁŘÍ 2005

Po prázdninové přestávce jsme opět začali konat bohoslužby v kazatelských stanicích a v domově důchodců. Zahájili jsme vyučování náboženství v ZŠ B. Hrozného (přihlášeno je 11 dětí), sdružení Kluci v holandských barváchmládeže a setkávání střední generace. • Pohřební pobožností jsme se v kostele rozloučili s nejstarším členem našeho sboru, br. Oldřichem Šupem z Čelákovic. Zemřel ve věku 94 let. • Víkendové návštěvy partnerského sboru Reformované církve v Zeddamu (Holandsko) se účastnilo 13 osob. • V průběhu Dnů Evropského dědictví si prohlédlo areál našeho sboru 90 zájemců o historii. V liché hodiny byly prohlídky s výkladem. • Autobusového zájezdu do Nového Města pod Smrkem, Lázní Libverda a na hrad Grabštejn se účastnilo 43 osob • Koncertu Britského ženského sboru The Quen‘s Ladies Choir bylo přítomno 90 Děvčata se svou holandskou bytnouposluchačů. Zpravodajský záznam z jeho průběhu pořizovala regionální televize Manola. • Sbírka na potřeby škol Evangelické Akademie činila 1632 Kč. • Členka našeho sboru Mgr. Tabita Landová (roz. Vejnarová) obhájila v postgraduálním studiu na Evangelické teologické fakultě – UK svou disertační práci “Kázání a profétie: teologie kázání K.Bartha a J.L.Hromádky” a stala se doktorem theologie (Th.D.). • V kostele natáčela po dva dny svůj kompaktní disk skupina “Trio Sanches” • Pokračovali jsme s opravou tarasu pod kostelem.

ŘÍJEN 2005

Mgr. Tabita Landová Th.D.Zahájili jsme biblické hodiny. Vykládáme při nich epištolu do Efezu. • Od začátku měsíce se konají zkoušky pěveckého sboru. Ten vystoupil při bohoslužbách v poslední říjnovou neděli. • Od 1.10. nastoupila Mgr. Tabita Landová Th.D. na roční vikariát ve sboru v Nymburce • Po shromáždění všech potřebných dokladů jsme podali žádost o příspěvek 55 000 Kč z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na obnovu tolerančních nápisů nalezených na jaře v kostele. • Areál sboru si prohlédla osmičlenná opravený tarasskupina z USA a třicetičlenná skupina důchodců z Prahy. • Výnosem Ministerstva kultury z 26.10.2005 byl areál sboru prohlášen za kulturní památku. • Sbírka na charitativní fond činila 2 040 Kč. • Sbírka na středisko Diakonie v Libici n. C. činila 2 940 Kč. • Sbírka na Jubilejní toleranční dar činila 3 126 Kč. • Sbírka odeslaná na kmotrovství indického chlapce činila 3 782 Kč. • Byla dokončena oprava tarasu pod kostelem. • V zahradách bylo vysazeno jedenáct sazenic vinné révy a dva stromy broskví.

LISTOPAD 2005

Promoce Tabity LandovéSbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Pákistánu činila 6 330 Kč. • Sborový areál si prohlédla dvacetičlenná skupina turistů z Nymburka. • Šest členů našeho sboru se v různých zastupitelských funkcích účastnilo konventu Poděbradského seniorátu v Libici n.C. • Ve velké aule Karolina byla promována Tabita Landová.

 

 

PROSINEC 2005

Po celý advent zbohacoval bohoslužby zpěv pěveckého sboru. • Předvánočně laděné sejití s hudbou, scénkami, dárky, cukrovím a stromečkem si upořádala mládež. • Děti vyrobily při svém předvánočním setkání papírový Betlém, který mohli dospělí po celé svátky obdivovat ve vstupní chodbě kostela. • Na počátku měsíce jsme v počtu 380 kusů distribuovali sborový dopis. V Lysé a v Čelákovicích osobní roznáškou, v ostatních obcích poštou. • Téměř 400 informačních dopisu spojených s pozváním ke sborovým shromážděním jsme roznesli do nově předaných bytů v Milovicích. • Bohoslužby na poslední adventní neděli patřily rodičům a dětem. Hrál při nich dětský sborový orchestr a orchestr dospělých, zpíval pDětská slavnostěvecký sbor a děti přednášely pod vánočním stromem básně. Všechny pak byly obdarovány. Shromáždění se účastnilo 111 osob. • Bohoslužeb na Boží hod se účastnilo v Lysé n.L. 120 osob, v Čelákovicích 18 osob, v Milovicích nepřišel nikdo. Sbírka na bohoslovce, která se tento den konala, činila celkem 6290 Kč • Při posledních bohoslužbách v roce (na Štěpána) kázala vikářka Tabita Landová • Vánoční dny jsme ukončili na Štěpána odpoledne koncertem “Collegia Mariana” (cembalo, violoncello, housle). Účastnilo se ho přes 100 posluchačů. • Bezprostředně před vánocemi se konaly dvě pohřební pobožnosti. V lyské obřadní síni jsme se rozloučili s Miloslavem Mrázkem (47 let) z Lysé n.L a v obřadní síni v Mladé Boleslavi s Jiřím Novotným (77 let) z Benátek n.J. • Den před Silvestrem se s odlehčeným programem sešli v počtu 18 “padesátníci”.

 

 

 

Emanuel Vejnar