SBOR  V LYSÉ NAD LABEM   2009
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY


LEDEN 2009

„Chval Pána svého Písní a jásej s radostí!“ Záložkami s tímtopiano mottem a obrázkem varhan s houslemi, byli obdarováni účastníci Novoročních bohoslužeb. ● Staršovstvo se rozhodlo vyřadit rozbité elektrofonické varhany užívané v zimním období ve sborovém domě a zakoupilo nové, zn. Yamaha-Clavinova. ● V krematoriu v Nymburce se br.farář rozloučil se Zdenou Ottovou (72) z Oskořínku ze sboru ve Chlebích. ● V obřadní síni v Mladé Boleslavi jsme se rozloučili s Miloslavou Novotnou (72) v Benátek n.J.

 

 

ÚNOR 2009

děti miloviceDo sboru a do Českobratrské církve evangelické byla přijata Olga Procházková z Lysé nad Labem. ● Při místním šetření si prohlédla pracovnice Památkového ústavu Středních Čech místa zamýšlených stavebních úprav plánovaných na letošní rok. ● Utřídili jsme notový materiál pěveckého sboru. ● Odborná firma provedla opravu elektrorozvodů do kuchyňky sborového domu. ● Na obrázku jsou děti při vyučování náboženství v ZŠ Milovice-Mladá.

BŘEZEN 2009

volejbal► Proběhlo výroční sborové shromáždění. ● V Listech města Lysá nad Labem vyšla povídka „Staré časy v Nové Lysé“ z prostředí zdejších tajných evangelíků. ● Brigádnicky jsme provedli výměnu dvou oken v přízemí sborového domu. ● V tělocvičně ZŠ Komenského se uskutečnil oblastní volejbalový turnaj evangelické mládeže. ● Sbírka na podporu evangelického tisku vynesla 3840 Kč. ● Poslední neděli v měsíci jsme začali opět konat bohoslužby v kostele. ● Při biblické hodině jsme dokončili výklad knihy Job. ● Na obrázku je volejbalový tým Lysé nad Labem.

DUBEN 2009

Vyexpedovali jsme 360 kusů Velikonočního sborového dopisu. V Milovicích jsme roznesli 300 kontaktních dopisů do nově obydlených bytů. ● Velikonočních bohoslužeb se účastnilo 65, 105 a 73 osob. Sbírka na z Velikonoční neděle určená na Hlavní dar lásky činila 6 456 Kč. ● Na Velikonoční pondělí vystoupil pěvecký sbor s doprovodem orchestru. velikonoce
● V neděli po Velikonocích byl naším hostem člen Synodní rady, farář Miloš Rejchrt. Sestry připravili pro přítomné oběd (70), na který navázala přednáška o Janu Kalvínovi pořádaná Kostnickou jednotou. ● Do Lysé se z Prahy přistěhovala rodina Radoňových. ● Sborový areál si prohlédla patnáctičlenná skupina ze sboru v Praze – Smíchově a patnáctičlenná skupina klubu důchodců z Prahy - Holešovic. ● Dílem svépomocí, dílem prací odborné firmy jsme vyměnili bojler ve sborové kuchyni. ● Brigádnicky jsme postavili lešení u jižní stěny kostela a u jihozápadního rohu fary. ● Fond obnovy památek Krajského úřadu nám přidělil dotaci 50 000 Kč na restaurování oken kostela.

KVĚTEN 2009

křest TondyPrvní květnovou neděli byl pokřtěn Antonín Svoboda se synem Antonínem, z Lysé nad Labem. ● Jarního výletu přes Viničky a Dvorce do Lysé se účastnilo 27 osob. ● Do Čelákovic se z Prahy přistěhoval Ing. František Kaduk. ● Na svatodušní neděli byla pokřtěna Diana Špinarová s dcerami Dianou a Barborou z Čelákovic. ● Sbírka na Jeronýmovu jednotu činila 14 760 Kč. ● Sborový areál si prohlédla skupina 25 studentů z Univerzity v Ústí nad Labem. ● Brigádnicky jsme postavili lešení výletu západní stěny fary a opravili ji včetně poškozené římsy. Současně jsme na budově fary rekonstruovali obě venkovní svítidla. ● Restaurátorská firma provedla GO opravu všech šesti oken v kostele. ● Topenářská firma provedla výměnu čtyř plynových topidel ve sborovém domě. ● Sbírka na Diakonii činila 2 920 Kč. ● V mladoboleslavské obřadní síni se br. farář rozloučil s Marií Žďánskou (88) z Mladé Boleslavi.
 

křest Diany

ČERVEN 2009

První červnovou neděli byl pokřtěn Milan Kuchař z Lysékřest Milana nad Labem. ● Druhou červnovou neděli byl pokřtěn Oliver Kaduk z Čelákovic. ● Na poslední vyučování náboženství se děti z Milovic i Lysé sešly na farní zahradě. Po kvízu z probrané látky se jim věnovala mládež. ● K předprázdninovým setkáním se sešli třicátníci, padesátníci a mládež. ● U příležitosti konce školního roku jsme uspořádali poslední červnovou neděli odpolední koncert pěveckého sboru a orchestru. Včetně účinkujících se ho účastnilo 100 lidí. Mnoho se jich při pohoštění zdrželo až do večerních hodin. křest

● Sbírka na podporu hospodářsky nesoběstačných sborů vynesla 2005 Kč. ● Brigádnicky jsme opravili střechu kostela. Nahradili jsme při ní řadu nepůvodních tašek původním typem. ● Začali jsme natírat okna na faře. ● Od Ministerstva životního prostředí jsme v rámci programu „Péče o krajinu“ obdrželi částku 15 470 Kč na bezpečnostní řez a vazbu památného stromu nahovětvece dvoudomého, který roste v naší zahradě.
 

ČERVENEC 2009

Slavnostního shromáždění u příležitosti mučednické smrti mistra Jana Husa se účastnilo 110 - 120 osob. Za město promluvil radní Vladislav Šťastný, hlavní projev měl pracovník historického ústavu Univerzity v Hradci Králové, Jiří Kotyk. Hudební část patřila folkové skupině Pranic z Turnova. Hus 2009
● Za vydařený lze pokládat třídenní příměstský tábor. Zázemí mu poskytl sborový areál, odkud mládež a děti – ty hodně malé i s maminkami – vyráželi za dobrodružstvím. Účastnilo se ho 35 osob.tábor
 

křest Nodl

 ● Druhou červencovou neděli byla pokřtěna Anežka Nodlová z Lysé. ● Z rozhodnutí staršovstva jsme uspořádali sbírku na pomoc postiženým záplavami. Vybrali jsme na ni 16 975 Kč. ● Brigádnicky jsme dokončili opravu jižní stěny kostela včetně kompletního nátěru a vyčištění oken. Opravili jsme rovněž pískovcové schody u vstupu do fary. ● Místní šetření finančního úřadu neshledalo ve vedení našeho účetnictví závad.

 

 

SRPEN 2009

kolaMládež se účastnila seniorátního týdenního pobytu v Hradišti u Nasavrk (8), zorganizovala si víkendový pobyt v Kundraticích u Jilemnice (6), cykloturistický víkend na faře ve Mšeně u Mělníka (10) a víkend na hudebním festivalu v Jimramově (12). Svépomocí jsme natřeli jižní stěnu kostela, vyčistili tři v ní zasazená okna a sundali lešení. ● Obnovili jsme dva pískovcové schody do fary. ● Instalatérská firma provedla výměnu bojleru v kostelnickém bytě. ● Sbírka na pomoc postiženým povodněmi vynesla 16 975 Kč.

lešení u kostela vinice u kostela

Skládání lešení                                                         Pohled na opravenou fasádu kostela


ZÁŘÍ 2009

křest Fajmon
Početně největší shromáždění v měsíci (115) se konalo v křestní neděli Herberta Fajmona z Lysé. Po bohoslužbách rodiče pozvali sbor k pohoštění při kterém nechybělo nic, co ke křtinám patří. Většina přítomných se zdržela až do odpoledních hodin. Kmotrem pokřtěného byl rektor brněnské Masarykovy university, Petr Fiala. ● Autobusový zájezd (46) do Liberce proběhl za krásného počasí. Po bohoslužbách, při kterých kázala Mgr. Tabita Landová Th.D, původem z našeho sboru, jsme se při pohoštění dozvěděli základní údaje o Libereckém sboru a prohlédli si centrum města. Odpoledne se účastníci podle zájmu vydali buď na výlet do Jizerských hor, do zoologické nebo botanické zahrady.sborový výlet
● Mládež (12) se účastnila víkendového celocírkevního sejití v Kolíně. ● V rámci Dnů evropského dědictví si prohlédlo náš sborový areál asi 30 lidí. ● V kapli brandýského hřbitova se br. farář rozloučil s Evou Plívovou z Brandýsa n. L. ● Svépomocí jsme provedli drobné zednické opravy na budově sborového domu (někdejší školy), natřeli dveře a dokončili nátěr verandy fary. ● Sborový areál si v souvislosti se zamýšlenými opravami prohlédly pracovnice Krajského úřadu a Ministerstva kultury. ● Sbírka na křesťanskou službu činila 2 110 Kč. Po prohlídce sborového areálu z něj odstartovalo čtyřicet účastníků Cyklistického okruhu hraběte Šporka.

ŘÍJEN 2009

nahovětvec220 let od postavení kostela jsme si připomněli v odpoledním shromáždění (80) třetí říjnovou neděli. S dějinami kostela a počátky sboru nás seznámil Mgr. Miroslav Soukup, zpíval pěvecký sbor. Při této příležitosti jsme uspořádali i sborový oběd (60). Účastníci ze sboru i z prostředí mimo něj, se při pohoštění zdrželi až do večera. ● Mládež se účastnila seniorátních dnů v Nymburce (12). ● Provedli jsme předepsané sbírky na Diakonii v Libici n.C. (4 400 Kč) a na Charitativní fond (2 975 Kč). ● Svépomocí jsme provedli výměnu čtyř oken v hospodářském stavení a položili většinu začišťovacích dlaždic podél čerstvě opravené jižní stěny kostela. ● Odborná firma provedla ošetření památného stromu nahovětvece dvoudomého v naší zahradě. Spočívalo v instalaci dvou kusů podkladnicové vazby a bezpečnostním řezu. Úhrada prací byla provedena z grantu programu „Péče o krajinu“.

 

LISTOPAD 2009

koloKonventu v Mladé Boleslavi se účastnili tři delegáti našeho sboru. Ing. Dagmar Férová při něm byla opět zvolena za náměstka seniorátního kurátora. ● V bohoslužebném shromáždění jsme se v kostele rozloučili s Marií Lajnerovou z Lysé. Zemřela ve věku 88 let. ● Připravili jsme žádosti na opravu fasády „školy“ a výrobu replik ozdobných váz na paty štítů kostela. ● Svépomocí jsme vyrobili a na náměstí před farou instalovali informační tabuli. ● Sbírka na Jubilejní toleranční dar vynesla 2 800 Kč.

 

 

 

 

 


PROSINEC 2009

Vánoce 2009
Bohoslužby na Zlatou neděli byly tradičně nejnavštívenějšími v roce. Účastnilo se jich 130 osob. Vánoční atmosféru navodilo vedle kázání, vystoupení dětí, pěveckého sboru a orchestru. Ti nejmenší, ale i dirigenti obou hudebních těles, odcházeli domů obdarováni baličky. Radujeme se z růstu orchestru, který od září posílili další čtyři hudebníci. Jeho současnou sestavu tvoří dvoje housle, viola, dvě kytary, dvě příčné flétny, klarinet, trubka, lesní roh, kontrabas a varhany. Vánoce 2009
● Vyexpedovali jsme 350 vánočních dopisů. 100 dopisů, s pozváním do sboru, jsme dodali do nově obydlených bytů v Milovicích. ● V kostele proběhl za účasti 65 diváků „Slavnostní adventní koncert“ učitelů hudební školy (piáno, příčná flétna, zpěv). ● Bohoslužeb na Boží hod se v Lysé účastnilo 98 osob, v Čelákovicích 9. Sbírka na bohoslovce z obou těchto míst činila 6 112 Kč. divadlo 2009
● Na Štěpána se vánočního zvěstování ujala mládež. Předvedla vánoční hru s názvem „Můžu i já?“ a potěšila jí 80 přítomných. 12 fotek můžete shlédnout zde ● Poslední neděli v roce jsme na kazatelně hostili libereckou farářku Tabitu Landovou. ● Den před Silvestrem se ke své schůzce sešli padesátníci (20). Silvestrovskou noc, zakončenou novoročními bohoslužbami, na faře strávila mládež (12).


Zpět na úvod | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá