SBOR  V LYSÉ NAD LABEM   2006
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY


LEDEN 2006

 Od Nového roku se konají bohoslužby v zimní modlitebně. ● Manželé Pistorovi vyrobili pro všechny účastníky novoročních bohoslužeb záložky s biblickým textem.● Poslední pátek v měsíci se účastnili pravidelného setkání mládeže pozvaní hosté z Nymburka a Poděbrad. V únoru oplatíme návštěvu nymburským a v březnu poděbradským. ● O křest požádala PhDr. Blanka Kuželová z Milovic. ● Inventarizační komise aktualizovala stav majetku sboru k 31.12. 2005 pro uzávěrku podvojného účetnictví.

ÚNOR 2006

Křest PhDr. Blanky KuželovéV Milovicích byla ve svém bytě pokřtěna PhDr. Blanka Kuželová z Milovic. Blahopřejeme ji a vítáme ji v křesťanské církvi i v našem sboru. ● Městská policie nám oznámila rozbití skla ve vývěsní skříňce v Masarykově ulici. Skříňka je již zasklena a opět slouží. ● Tiskárna nám dodala 1500 kusů zimní pohlednice našeho sborového areálu. Jejím autorem je Emanuel Vejnar mladší. Prodáváme ji za 3 Kč.


BŘEZEN 2006

V počtu 14 se ke své schůzce poprvé sešli “třicátníci”. ● Proběhlo výroční sborové shromáždění. Vedle běžných správních úkonů se při něm konala volba faráře na příštích 10 let. Stávající farář Mgr. Emanuel Vejnar byl zvolen 53 hlasy, 20 bylo proti, 1 se zdržel. ● Sbor obdržel z Fondu obnovy Koncert památek krajského úřadu 54 000 Kč na restaurování nápisů objevených loni při malování v kostele. ● U příležitosti loňského vyhlášení “Areálu evangelického sboru” kulturní památkou, jsme vydali “Průvodce areálem” se stručným historicko -architektonickým popisem jednotlivých budov a obrázky. ● Městský úřad zahájil správního řízení týkající se nahlášených oprav našich budov. ● Seniorátního odpoledne rodiny se účastnilo asi 60 osob. ● Sbírka na evangelický tisk vynesla *** Kč. ● Koncertu smíšeného pěveckého sboru “University Chamber Choir” z Bristolu (Velká Británie) se účastnilo asi 120 posluchačů. Úvodní “Concerto d moll” A. Vivaldiho přenesl Komorní orchestr našeho sboru.

DUBEN 2006

Od první dubnové neděle se začaly bohoslužby konat opět v kostele. ● Pokřtěn byl Vojtěch Nagy z Brna. ● Bohoslužeb na Velikonoční neděli se účastnilo v Lysé n.L. 96, v Čelákovicích 14, vVelikonoční koncert Milovicích 4 osoby. ● Sbírka Velikonoční neděle určená na Hlavní dar lásky činila 6 235 Kč. ● Při bohoslužbách na Velikonoční pondělí hrál sborový orchestr a zpíval pěvecký sbor. ● Přistěhování do našeho sboru ohlásila Mgr. Zita Nidlová z Chebu. ● Odpoledního setkání starší generace se účastnilo 45 osob. Po hodinovém kulturně-hudebním programu zůstali přítomní další tři hodiny při občerstvení v rozhovoru. ● Začalo restaurování nápisů na stěnách kostela. ● Distribuovali jsme 380 sborových dopisů a 100 dopisů nově přistěhovaným do Milovic.


KVĚTEN 2006

Svatba Jakuba Rašína a Lenky SoukupovéSňatek uzavřeli a jeho požehnání přijali Ing. Lenka Soukupová z Lysé nad Labem a Jakub Rašín z Čelákovic. ● Výletu do Českého ráje se účastnilo deset osob. ● Rada MěÚ v Lysé nad Labem udělila sboru příspěvek 5000 Kč na uspořádání shromáždění u příležitosti státního svátku Mistra Jana Husa. ● Sbírka na Jeronýmovu jednotu a činila 6870 Kč, sbírka na Diakonii 2230.

 

ČERVEN 2006

Požehnání sňatku přijali Jan a Miluše Polákovi z Tuřic. ● Pokřtěna byla Kateřina Schmiedlová z Lysé n. L. - Litole. ● Zábavným odpolednem se na farní zahradě rozloučily s vyučováním náboženství děti. Největší pozornost vzbudila akční hra “O kostelníkův poklad” a po ní podávaný meloun. Všech 11Poslední náboženství dětí, které se v tomto školním roce vyučování náboženství účastnily bylo na vysvědčení ohodnoceno stupněm “pracoval úspěšně”. ● Přivítali jsme autobusový zájezd ze sboru v Jilemnici. Jeho účastníci si prohlédli sborový areál a občerstvili se při kávě a čaji. ● Po tři pátky za sebou hořel každý večer na farní zahradě oheň. Své předprázdninové setkávání při něm zakončili padesátníci, třicátníci a mládež.
● Akademická malířka a restaurátorka Magdaléna Bursová zrestaurovala tři nápisy z přelomu 18. a 19. století v interiéru našeho kostela. Čtvrtý nápis, z něhož se zachovalo jen úvodní písmeno “K”, byl z rozhodnutí staršovstva pouze konzervován. Dozorující Památkový ústav však na základě vyjádření Malování kostela v nádražní hale Katedry pomocných věd historických UK dovolil kdykoli rekonstruovat chybějící nápis veršem: "Kriftus trpěl za nás, nám pozůftawiw příklad". Za provedené práce jsme uhradili 55 000 Kč, z toho 54 000 Kč nám na daný účel daroval Fond obnovy památek KÚ.  ● Absolventka postgraduálního studia ETF-UK Mgr. Tabita Landová Th.D. složila všechny předepsané vikariátní zkoušky a získala dekret volitelnosti za faráře. ● Při celoměstské akci “Galerie v průvanu” vymalovala Marie Belingerová v hale lyského nádraží náš kostel. ● V poslední předprázdninové dekádě si areál našeho sboru prohlédlo 30 účastníků poděbradské konference “Nekatolíci v českých zemích v 18. století” a dvě třídy gymnázia v Nymburce. ● Brigádnicky jsme upravili nevhodně zasazené boční dveře do kostela.

 

 

 

ČERVENEC 2006

tajemník prezidenta - Ladislav JaklStátní svátek - Den upálení mistra Jana Husa - jsme si připomněli ve dvoraně našeho sboru. Asi sedmdesát shromážděných pozdravil starosta Václav Houštecký. Hlavní projev přednesl tajemník presidenta republiky Ladislav Jakl. Na něj navázal svými písničkami “O lásce a svobodě” Bohdan Mikolášek. Po koncertě se odebrali organizátoři doprovázeni některými z přítomných na Husovo náměstí, kde u Husovy busty položili květiny. ● Při své cestě na kolech Polabím se u nás zastavila a přenocovala desetičlenná skupina mládeže ze sboru v Liptále na Valašsku. ● Týdenního prázdninového pobytu dětí a mládeže v Křížlicích (Krkonoše) se účastnilo šestnáct osob. ● Sbírka na solidaritu sborů činila 1 835 Kč.

 

 

 

 

SRPEN 2006

Setkání “padesátníků” se “vzpomínáním na to, co jsme spolu prožili”, se účastnilo 23 osob. ● Na akci “Kmotrovství na dálku” jsme odeslali 5 000 Kč. Rekonstrukce ohradní zdi
● Brigádnicky jsme smíšeným zdivem rekonstruovali třináct metrů ohradní zdi naproti bočním dveřím do kostela. Na další podobné práce jsme očistili půl valníku cihel.


ZÁŘÍ 2006

● Po prázdninové přestávce jsme opět zahájili shromáždění v týdnu ● Provedli jsme distribuci 380 výtisků sborového dopisu. V Lysé a Čelákovicích se tak stalo osobní roznáškou, v ostatních obcích sboru poštou. ● Při sbírce na školy Evangelické akademie jsme vybrali 1835 Kč, při sbírce na opravený taras středisko Diakonie v Libici n. C. jsme vybrali 2 757 Kč. ● Do obvodu sboru se přistěhovala Květa Střelbová ze sboru na Praha - Vinohrady. Vítáme ji. ● V průběhu Dnů evropského dědictví si prohlédlo areál našeho sboru asi 140 lidí. ● Dvě hodiny pozdního nedělního odpoledne strávili v našem areálu účastníci autobusového zájezdu ze sboru v Teplicích. Při odjezdu označili tuto zastávku za zlatý hřeb dne. ● Ve sboru v Liberci byla s účinností od 1. 10. 2006 zvolena za farářku členka našeho sboru Mgr. Tabita Landová ThD. ● Spárováním, vodovzdornými nátěry a demontáží lešení pokračovala rekonstrukce tarasové zdi na boku kostela. ● V Muzeu Bedřicha Hrozného byla otevřena výstava obrazů a dřevořezeb umělců z našeho partnerského sboru Reformované církve v Zeddamu (Holandsko). 

ŘÍJEN 2006

První říjnovou neděli jsme se autobusem i auty vypravili na odpolední shromáždění do Velimi, kde bylo ordinováno osm letošních absolventů vikariátu. Mezi ordinovanými byla i členka našeho sboru, Tabita Landová. Po skončení slavnostních bohoslužeb, v nichž byla pověřena kázáním, jí bratr kurátor předal za sbor obraz a květiny. (Fotografie naleznete na adrese: vejnar.com/ordinace). ● VeOrdinace ve Velimi sborovém domě proběhla pastorální konference kazatelů Poděbradského seniorátu. ● Sborový areál si prohlédli účastníci autobusového zájezdu kulturního domu z Prahy 7. ● Dokončili jsme rekonstrukci tarasové zdi na boku kostela, včetně souvisejících terénních úprav a výsevu trávy. Opravili jsme nátěry šambrán kolem oken “školy”.

LISTOPAD 2006

V neděli 5. 11. se zástupci sboru účastnili instalace farářky Mgr. Tabity Landové Th.D. v Liberci. Instalace Tabity Landové
 ● Po celou sobotu 11. 11. probíhalo v našem sboru první zasedání 30. konventu Poděbradského seniorátu. Účastnilo se ho přes 60 delegátů. Projednávaly se otázky související se životem sborů a správou seniorátu. Z předložených statistik vyplynulo, že ačkoli jsme podle počtu členů sborem střední velikosti, pokud jde o život i ekonomické ukazatele, jsme na prvním místě. ● V neděli 19. 11. jsme spolu s místním sdružením Kostnické jednoty uspořádali “odpoledne pro starší generaci”. To začalo vlastně už v poledne společným obědem (nudlová polévka a kuře s bramborem) podávaným ve sborovém domě. Hostem, který dopoledne kázal a po obědě vykládal o “Umění stárnout”, byl PhDr. Jaro Křivohlavý Csc. Odpoledne se účastnilo asi 70 osob. V zaplněné lyské obřadní síni jsme se rozloučili s nejstarší členkou sboru, ses. Marií Vovčičkovou z Lysé. Zemřela ve věku 94 let. ● Sbírka na Jubilejní toleranční dar vynesla 2 500 Kč, sbírka na sociální fond rovněž 2 500 Kč. 

PROSINEC 2006

V první polovině měsíce jsme provedli distribuci sborového dopisu. Jako vánoční dárek k němu byla přiložena zimní pohlednice našeho areálu. ● Osm mládežníků zajelo na předvánoční setkání do Nymburka. ● Tématem setkání “třicátníků” bylo “Narození z panny”. Vedle něj se dvanáct přítomných zasmálo při vyprávění poslance EU, Hynka Fajmona. ● Třetí neděli adventní jsme uspořádali dětskou vánoční slavnost. Představil se v ní sborový orchestr (dvoje housle, viola, dvě příčné a dvě zobcové flétny, klarinet, lesní roh, varhany) a pěvecký sbor. Pěvecký sbor
Děti přednesly básničky, větší z nich ještě zahrály skladbu pro varhany a dvě flétny. Pod stromečkem pro ně pak bylo připraveno dvacet pět dárků. Slavnosti se účastnilo 111 osob. ● Tentýž den odpoledne se konal v kostele koncert pro cembalo, kytaru a dvě flétny. Vyslechlo si ho asi 70 posluchačů. ● Při bohoslužbách na Boží hod byl pokřtěn Vilém Brynych z Lysé nad Labem. Křest Viléma Brynycha
I toto shromáždění bylo početně navštíveno, účastnilo se ho 115 osob, večeře Páně byla vysluhována ve třech kruzích. Na odpolední shromáždění v Čelákovicích přišlo 10 osob. Sbírka z obou míst určená pro bohoslovce činila 5 385 Kč. ● Mezi svátky si uspořádali předsilvestrovské zpívání s houslemi a harmonikou “padesátníci”. Sešlo se jich dvaadvacet.

 
Zpět na úvod | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá