ATUALITY  SBORU V LYSÉ NAD LABEM
HISTORIEORGANIZACEOHLASYPOZVÁNÍAKTUALITY


Archiv: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
              2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003


LEDEN 2017

Na Nový rok nám kázáním a vysluhováním večeře Páně posloužil profesor evangelické teologické fakulty Jan Štefan. Účastníci bohoslužeb si mohli odnést domů novoroční záložky s biblickým veršem. Na obrázcích děti z nedělní školy ztvárnily různé reálie z našeho sborového areálu. Na začátek ledna byla svolána mimořádná schůze staršovstva, na které se řešily aktuální stavební věci. Na tuto schůzi byli přizváni i ostatní členové sboru. Zabývali jsme se především projektem přípojky vody a rozvodu kanalizace, projektem kotelny a ústředního topení, elektroinstalací, zhotovením podlah a obkladů a vybavením koupelen a kuchyní. Hlavním úkolem této schůze bylo rozložit odpovědnost za jednotlivé stavební etapy na co největší počet lidí. Michal Soukup vypracoval tabulku s rozpisem prací a taktéž časový harmonogram. • I v tomto měsíci proběhla na faře řada brigád. Nejvíce brigádníků se sešlo při betonování. • V lednu nastoupila na faru stavební firma pana Tomáše Farkaše (Eltoja). Započala práce na bourání a zhotovení nových podlah v přízemí. • Třetí lednovou neděli jsme se spolu s manželi Michalem a Marií Soukupovými radovali z křtu jejich dcery Miriam. Při této příležitosti u nás kázal a křest vykonal Pavel Pokorný z Prahy - Střešovic, který je prvním náměstkem synodního seniora.
Ke konci měsíce jsme byli pozváni římskokatolickou farností k Ekumenickému modlitebnímu setkání.

ÚNOR 2017

Jako každoročně byla provedena inventarizace majetku. • Rozpočtová komise připravila rozpočet na rok 2017. • Staršovstvo vyplnilo výkaz sborového hospodaření a evidenční dotazník. • Staršovstvo pokračovalo v jednání s Lukášem Pešoutem, který je kandidátem na kazatele našeho sboru. Všichni členové sboru měli možnost se s ním opět setkat v únoru, kdy v Lysé kázal. Přijel i se svojí manželkou Lenkou a dcerou. Po bohoslužbách byla možnost vzájemně si popovídat při kávě a čaji ve sborovém domě. • Projednali jsme návrh povolací listiny. • 15. února přijeli do našeho sboru na vizitaci členové seniorátního výboru - senior Martin Fér, konsenior Martin Zikmund, seniorátní kurátor Pavel Pistor a náměstek seniorátního kurátora Tomáš Fér. Probrali jsme společně vizitační dotazník a pohovořili o životě našeho sboru. Ve vizitační zprávě je mimo jiné napsáno: „Sbor v současnosti hledá faráře a provádí celkovou rekonstrukci fary za několik milionů. Souběh těchto okolností sbor a hlavně staršovstvo mnohdy vyčerpává. Snad to ale také trochu stmeluje. Mohla by to být též příležitost zapojit do činnosti další členy sboru. ... Lysá patří k nejsilnějším sborům poděbradského seniorátu jak po stránce návštěvnosti bohoslužeb, rozsahu aktivit a zapojení členů sboru, tak po stránce finanční samostatnosti. Věříme, že tomu tak bude i nadále.“ • Stavební práce na faře pokračují. Byla podána žádost o zřízení vodovodní přípojky. Proběhlo výběrové řízení na elektroinstalační práce. Byla vybrána firma pana Rypky. • Pan Ing. Stanislav Svoboda spolu s arboristou Ing. Žďárským zkontrolovali stav památného strom nahovětvece. • V únoru si také náš sborový areál prohlédl antropolog RNDr. Vítězslav Kuželka. • Od města Lysá nad Labem jsme dostali k pořádání slavnosti uctění památky mistra Jana Husa dotaci ve výši 6 000 Kč. • Městu jsme předložili vyúčtování dotace pro práci s dětmi, kterou jsme obdrželi v loňském roce. Z dotace jsme koupili mimo jiné dataprojektor, flipchart, míče a stolní hry. • Krajský úřad vydal rozhodnutí, kterým potvrzuje rozhodnutí stavebního úřadu v Lysé, že spadlou zeď manželů Jaklových má opravit firma SKL RECYKLOSTAV s.r.o. • Asi sto lidí navštívilo koncert britského sboru Harrogate Ladies‘ a sboru Ama Musica, který v našem kostele pořádal The Prague Concert Co.

BŘEZEN 2017

V sobotu 11. března jsme se v kostele rozloučili se sestrou Zdeňkou Pistorovou z Čelákovic. Zemřela ve věku 89 let. • V březnu se konalo výroční sborové shromáždění. • Sbírka na církevní tisk vynesla 3 500 Kč. • V Nymburce proběhlo setkání kurátorů. Za náš sbor se zúčastnil Hynek Brynych. • Připravili jsme k distribuci velikonoční dopis. Najdete ho zde • Pokračují stavební práce na faře (oprava omítek, štukování stropů, vybourání a zazdění nových oken na WC a v koupelně). • Firma pana Pousky zahájila práce na montáži vodovodu a odpadu, na dodávce a montáži ústředního topení, plynových kotlů a plynovodu. • Mnohé práce vykonávají členové sboru svépomocí (např. bourání a zazdívání nových dveří, opalování starých dveří a futer). • Průběžně probíhají i brigády na zahradě (sekání trávy, stříhání stromů a keřů apod.) • V rámci celocírkevní smlouvy na dodavatele energií jsme změnili dodavatele plynu (E.ON Energie, a.s.) • Odeslali jsme seniorátnímu výboru a synodní radě žádost o vydání pokynu k volbě nového kazatele našeho sboru. • V našem sborovém areálu probíhalo natáčení části dokumentu se spisovatelem a publicistou Václavem Vokolkem. • Sbírka na pomoc lidem v uprchlických táborech v Barmě vynesla 4 670 Kč.

DUBEN 2017

První neděli v dubnu jsme mezi námi přivítali celocírkevního hudebního kantora Ladislava Moravetze. Při bohoslužbách nám posloužil hrou na varhany. Po společném obědě jsme ještě odpoledne poslouchali vyprávění o tom, jak bude vypadat a co bude obsahovat nový zpěvník naší církve, který má vyjít v roce 2020. Během odpoledne jsme také hojně zpívali - jak ze starého tak z nového zpěvníku. Souběžně byl připravený i program pro děti - zatím, co my jsme poslouchali a zpívali - ony venku hrály různé hry.
I tento rok jsme dostali dotaci od města na organizovanou práci s dětmi a mládeží (32 525 Kč). • Bohoslužeb na Velký pátek se účastnilo 77 a na Velikonoční neděli 87 osob. • Koncert na velikonoční pondělí navštívilo asi 25 posluchačů. Hrála skupina „Trio Gracia“. • Sbírka na Hlavní dar lásky činila 8 490 Kč. Letos je určená na podporu přestavby sborového domu v Havlíčkově Brodě. • V rámci brigád se sekala tráva, prováděly různé zahradnické práce, opravovaly se lavičky, pracovalo se na vodovodní přípojce před farou. Taktéž pokračují práce na renovaci starých dveří. Celkem jich je na faře 16 a k tomu ještě přibude 10 nových.KVĚTEN 2017

Jako každoročně tak i letos jsme naplánovali na květen sborový výlet s dětmi. Jeli jsme vlakem do Libochovan. Odtud jsme šli přes Kalvárii a kolem zříceniny hradu Kamýk do Litoměřic. Navštívili jsme i zdejší sbor a pozdravili se s bratrem farářem Jiřím Šamšulou a jeho rodinou.
.


Zpět na úvod | Začátek dokumentu


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem lysá